Landsbygden. Atlingbo.

ATLINGBO, 25 juni.
U. F.-avdelningen i Atlingbo hade tisdagen den 14 juni anordnat en tävling i betgallring under ledning av agronom Lorenzson, Roma. Till deltagare i tävlingen anmälde sig 15 J. U. F:are, som vid 3-tiden nämnda dag samlades hos hemmansägaren Karl Karlssm, Myrände, som ställt sitt sockerbetsfält till förfonde. Då en radsträcka av 200 m. utmätts åt varje deltagare, hördes startsignalen, och de tävlande satte sig olust i rörelse. Spänningen var stor och det arbetades ned liv och lust. Prisnämden, som bestod av agronom Lorenzson hemmansägaren Erik Stridsberg och lantbr. Ture Broman, var hela tiden i arbete med att granska de tävlandes arbete, Poäng sattes i främsta rummet för noggrannt utförande d. v. s. avstånd mellan plantorna, ogräsborttagning m. m., men också för arbetsättet och tiden.
Prislistan fick följande utseende: Ester Karlsson, Myrände, 88 poäng (av 100 möjliga); Elsa Karlsson Myrände, 86; Ingrid Othberg, Suderbys, 75; Nanna Johansson, gundarve, 74; Ehn Johansson, Suderbys, 72; John Runieldt, Rundarve, 68; Henning Lindström, Kyrklasse, 66; Inga Valter, Isums, 60; Helge Bergvall, Kyrklasse, 58: Nils Andersson, Isums 56; Astrid Nordvall L:a Björke 55; Maj Nordvall, L:a Björke, 53; Karin Sjögren, L:a Atlings 52; Georg Andersson, L:a Atlings, 50; Arne Andersson, Resarve, 48 poäng.
Efter tävlingens slut bjödos samtliga på kaffe av herrskapet Karlsson Myrände.
Prisutdelningen, som förrättades av agronom Lorenzson, skedde midsommariftonen. De tävlande samt en del andra intmresserade samlades kring majstången, som rests i hr E. Stridsbergs äng. Roma sockerfabrik och Visby Järn- och maskinaffär hade välvilligt skänkt pris, bestående av pokaler i olika storlekar samt en nätklippningsmaskin. Alla deltagare fingo större eller mindre pris, som överlämnades till vinnarna av fru Lindquist Roma.
Agronom Lorenzson höll även vid prisutdelningen ett anförande med kritik över tävlingen. Han uttryckte därvid även sin glädje river Atliagbotmgdomarnas intresse för ordbruksarbetet och manade dem till fortsatt arbete för jordbrukets främjande. Tillutbringades ett leve för pristagarna. Föreningens tack till agronom Lorenzson, Roma sockerfabrik och Visby Järn- och maskinaffär framförda av vice ordföranden hr Nils Karlsson. Sedan prisutdelningen avslutats bjödos de närvarande på kaffe av hr och fru E. Stridsberg, Isums.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *