Gotlands sparbanksförening

har i dag haft sitt årsmöte å sällskapet D. B. V:s sparbankslokal under ordförandeskap av bankdirektör Adolf Ahlbäck. Vid mötet voro 14 sparbanker representerade genom ombud. Vederbörliga berättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviliades.
Till styrelseledamot efter avlidne järnhandlaren Walfrid Pettersson i Havdhem utsågs för tiden 1932-35 grosshandlare Edvard Snöbohm, Klintehamn. Till revisorer omvaldes för ett år folkskollärarna W. Arnér och Josef Gahnström. Till revisorssuppleant för samma tid omvaldes lantbrukaren Hjalmar Larsson, Garda.
Bunge sparbanks förslag bifölls att ge föreningens styrelse i uppdrag vidtaga åtgärder i syfte att akta års berednings- och fastighetstaxeringsnämder måtte av länsstyrelsen anmodas åsätta varje fastighetsdos särskilt taxeringsvärde.
Föreningen beslöt att ställa sig avvaktande till förslaget beträffande möjlighet att uttaga tillgodohavande i sparbank på vilken sparbank som helst i riket, vilket förslag väckts av Svenska sparbanksföreningens styrelse.
Till sist redogjorde föreningens sekreterare, hr Herman Stengård i Linde, för det nya inteckningsinstitutet i lantmännens jordbruksinventarier.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juni 1932
N:r 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *