Kyrkorestaureringarna kunna påbörjas.

I yttrande till riksantikvarien säger sig prof. Johnny Roosval intet ha att erinra mot Värmeledningsförslagen beträffande Lye och Ardre församlingars kyrkor. Endast för så vitt arbetena komma att beröra byggnadsdelarna ovanför innertaket, behöver han ännu en gång betrakta kyrkorna. Detsamma gäller andra föreslagna restaureringsåtgärder i dessa två kyrkor.
Ifråga om förslaget till restaurering av Fröjels församlings kyrka avrådde prof. Roosval bestämt från att teglet På kortaket utbytes mot bräder. Ett »enhetligt» utseende är härvidlag ingen fördel. Växlingen mellan svart trä och rött tegel på olika kyrkodelar är en gammal vanlig företeelse på Gotland: den hör till landskapskaraktären och innebär verkligen en koloristisk charme. Övriga punkter i Fröjelförslaget förefalla prof. Roosval mycket bra, men böra dock av honom studeras på platsen. Besöken kunna göras kort efter midsommar. Till sist uttrycker prof. Roosval den förhoppningen, att församlingarna under hand kunna få dana underrättelser från riksantikvarien och byggnadsstyrelsen, att åtminstone Lye och Ardre församlingar kunna påbörja den del av arbetena, som icke erbjuder betänkligheter.
Riksantikvarien säger sig i yttrande till byggnadsstyrelsen intet ha att erinra utöver vad prof. Roosval anfört. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *