Länsmansdistrikten

i norra häradet ha nu i enlighet med af k. m:t år 1877 godkändt förslag reglerats, så att distriktens antal nu endast är tre.
Det första distriktet, som innehafves af kronolänsman Johan Smedberg, varder oförändradt. Det andra, kronolänsman Håkanssons, har ökats med Bäls ting, bestående af socknarne Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena. Till det af kronolänsman Bolin innehafda tredje distriktet, hvarifrån Bäls ting skilts, har tillagts Kräklinge och Halla ting, utgörande socknarne Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn, Ardre, Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Dalhem, Ganthem och Halla.
— På grund af denna reglering upphör i morgon förordnandet för e. o. landskanslisten G. Boberg såsom tjenstförrättande länsman i det af nyutnämde häradsskrifvare Nordahl förut innehafda länsmansdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Väghinder.

En bro å allmänna vägen genom Ardre socken i närheten af Kopungs gård kommer 23 donnes att rifvas och omläggas, då vägen förbi Vesterby och Ekese i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juni 1885
N:r 49.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt. För olaga utskänkning af bränvin och maltdrycker har enkan Anna Maria Blom åtalats. Hon har förnekat åtalet, som dock styrkts af vittnen.
Åklagaren anmälde, att han hade anledning förmoda, att svaranden för tolf år sedan varit fäld för samma förseelse, enär en person vid namn Anna Gotberg då blifvit dömd för olaga utskänkning. Svaranden medgaf, att hon burit sitsnämda namn men sade sig ej hafva kännedom om att hon vid ofvannämda tid varit talad, Åklagaren anhöll att innan dom afkunnades få inlemna närmare bevis i saken.

Till 45 kronors böter fäldes arbetaren Hjalmar Höglund vid Follingboväg för djurplågeri, förargelseväckande beteende och fylleri.

För våld mot enkan Helena Pettersson dömdes f. artilleristen Karl Johan Reinhold Jansson till tjugufem kronors böter.

För våldtägt mot Vendla Karolina Kristina Fedder, född 1865, är artilleristen Karl Gustaf Vilhelm Jonasson åtalad. Vid ransakning igår inför lyckta dörrar hördes fem vittnen, som isaken ej hade sig något afvigt bekant. Svaranden yrkade ansvar å käranden för obefogadt åtal.

För groft sedlighetsbrott mot en åttaårig flicka yrkades ansvar å förre fältmusiken Karl Johan Fedder, fader till ofvannämda V. K. Fedder, Oaktadt ett vittne styrkte svarandens brottslighet, sade sig Fedder vara fullständigt oskyldig. Målet uppsköts.

Våld och hemfridsbrott. Arbetarne K. O. Norberg och Oskar Alstedt hafva instämts för hemfridsbrott hgs. skomakare J. F. Viberg samt för våld mot Viberg och dennes hustru.
Norberg å sin sida yrkade ansvar å Viberg för våld. Ej mindre än elfva vittnen voro inkallade, hvaraf tre jäfvades af Viberg. Ungefär half bevisning åvägabragtes genom vittnenas berättelser. Utslag afkunnas 1 Juni.

För lösdrifveri och i Stockholm föröfvadt snatteri häktades i lördags af stadsfiskalen Anna Dorotea Sandström, född 1857 i Ardre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Maj 1885
N:r 40.

Från Ardre

skrifves; Fredagen 24 April på aftoned voro en del af Ardre församlings medlemmar samlade i skolsalen till en enkel fest, för att säga kyrkoherde J. Löthberg sitt farväl med anledning af hans affyttning till Hablingbo; Under en tid af 13 år har nämde kyrkoherde såsom komminister verkat inom Ardre församling och derunder tillvunnit sig allas aktning, kärlek och förtroende. Ett hjertligt tack för den flydda tiden frambars och såsom en minnes- och tacksamhetsåtgärd öfverlemnades ett ur af guld med inskrift, för hvilken gåfva kyrkoherde Löthberg frambar sin. hjertliga tacksamhet; dervid gifvande tillkänna sin synnerliga glädje öfver, att han under sin vistelse inom församlingen vunnit sina församlingsbors förtroende. Derefter öfyerlemnades en kaffekanna af nysilfver, likaledes med inskrift, åt hans fru. Sedan en gemensam skål föreslagits för kyrkoherde Löthberg och hans fru, upplöstes festen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Maj 1885
N:r 35.

Komminmnistertjensten

i Ardre kommer att från instundande 1 Maj och tills vidare skötas af kyrkoherds E. Berglund på grund af utnämde kominister Olofssons råkade sjukdom.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 April 1885
N:r 32.

Auktion vid Kopungs i Ardre.

Genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas vid Kopungs i Ardre tisdagen den 7 nästkommande April eller 3:dje dag påsk från kl. 10 f.m. låter husbonden Otto Olofsson derstädes till den mestbjudande försälja en del af sin lösegendom, bestående af möbler, såsom: byråar, sängar, skänkar, soffor, bord och stolar, en skrifpulpet; åker- och körredskap: en ny lästvagn på stålfjedrar, en trilla, flere ar: betsvagnar, en s. k. kälkrack samt flere par arbetskälkar, vrång- och foderhäckar m. m.; kreatur: hästar deribland en hingst, fox till färgen, flere par dragoxar, mjölkkor, ungnöt och lam; åtskilliga arbetsverktyg såsom: spadar skyfflar, yxor, stålgrepar, hötjugor samt en vindmaskin med skakverk; snickare- och smedjeverktyg af hvarjehanda slag; strandredskap, bestående af flere strömmingsgarn, sättningssträngar och afkasttåg; äfven försäljas en i godt stånd varande hästqvarn med 2 par stenar för sikt och torrmäld samt on del annat som ej här uppräknas. Betaluiogs anstånd lemnas åt kände och välkände inropare till den 1 Oktober innevarande år, andra betala kontant eller ock ställe antaglig borgen innan varan afhämtas.
Ardre och Botvalda den 26 Mars 1885.
Efter anmodan,
J. O. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Februari 1885
N:r 25.

Å auktion

i dag inför domkapitlet utarrenderades kyrkoherdebostället i Öja, 3/8 mantal, med Hamra annexhemman, 1/8 mantal, till handlande V. Hansén i Burgsvik mot ett årligt arrende af 200 kronor från 1 Maj 1885 till I Maj 1887; kyrkoherdebostället i Endre moderförsamling, 5/8 mantal, under ett år, räknadt från 1 instundande Maj, till J. O. Jakobsson, Tibbles, för 415 kronor samt komministerbostället i Ardre, 3/4 mantal, under ett år från 1 instundande Maj till komminister O. Olofsson för 400 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1885
N:r 14.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.