Dödsfall Otto Niklas Olofsson

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat, efter en tärande sjukdom, till sig hemkalla vår ömt älskade broder, hemmansägaren Otto Niklas Olofsson, Kopungs i Ardre, hvilken stilla och fridfullt afled vid Vesterby i Ardre måndagen den 12 Oktober kl. 8 e. m. i en ålder af 28 år och 17 dagar; innerligt sörjd och saknad at syskon, slägt och många vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Syskonen.
Sv. ps. nr 484: 3, 4, 5.

Utmätningsvis

har i dag å landskansliet försålts Nils Jakobssons 1/4 mantal Maldes i Stånga, saluvärderadt till 6,000 kr. Egendomen inropades af Nils Jakobrson, Vesterby i Ardre, för 6,700 kronor.

Gotlands norra härads brandstodsförenings

styrelse sammanträdde i måndags middag härstädes, Dervid utbetalades: förut beslutade brandskadeersättningar till: hemmansägare K. Pettersson, Rosarfve i Tingstäde med kr. 20: 58, sjökapten Herlitz, Bjers i Lärbro, kr. 24: 64, kyrkoherde Reuser i Stenkyrka, kr. 19: 45, hvarjämte ordf., på grand af särskild kompromissrätts utglag, utbetalat åt husbonden Oskar Jacobasop, Hägvalls i Vallstena, kr. 408:07.
Brandskadeersättningar beviljades åt hemmansägaren Anders Hansson, Halse gårda i Ardre, kr. 12: —, fanj. Å. Larsson, Angelbos i Lärbro, kr. 923: 63, hemmansägarne Å. Larsson, Glästäde i Lärbro, kr. 12: —, N. Pettersson, Bjers i Lärbro, kr. 14: 75, Olof Segerdahl, d:o, kr. 26: 50, A. M. Berg, Riddare i Hejnum, kr. 5: —, snickare F. Sjöström, Vidby i Gothem, kr. 1,075: —, skollärare V. Carlsson, d:o, kr. 10: —, snickare P. Barkander, Hörsne, kr. 3,630: 20, arb, K. O. Larsson, Bengts i Östergarn, kr. 62: —, husb. J. Jansson, Gloser i Gammalgarn, kr. 409: —, enkefru K. Kyllander, Vesterhejde, kr. 24: —, smeden A. Beckström, Follingbo, kr. 92: och åt arb. P. Söderberg, Tengelgårda i Lärbro, kr. 222: 50.
Alla dessa befriades från vådaeds afläggande. För betäckande af förestående beviljade ersättningar beslöts en uttaxering af 4 öre för hvarje hundra kronor försäkringsvärde.
Protokoll med yttrande öfver föreslagna tillägg och förändringar i det gällande brandstodsreglementet bade inkommit från 19 socknar, af hvilka 9 godkänt styrelsens förslag rörande å 1 och 10 socknar afslagit detsamma gamt alla, med undan: tag af 2 socknar antagit de föreslagna förändringarna i § 26. Då sålunda protokoll icke utkommit från 29 socknar och dessa, enligt reglementet skola anses ha gillat stadgeändringarna, ha dessa blifvit af öfvervägande antal socknar gillade. Men då dels flere af de inlemnade protokollen och dels under skriftväxling i tidningen rörande förändringarna i § 1 framhållits, att såg- och qvarnverk, som dritvas med ånga, äfven borde i föreningen få försäkras, då ångmaskinen är på 25 meters afstånd ifrån desamma, ansåg styrelsen att ett nytt förslag rörande ändring af hela å 1 borde åoyo till socknarnes hörande utgå.
Ett sådant förslag har också af styrelsen formnlerats och kommer ofördröjligen att delgifvas socknarne.

Rättegångs- och polissaker.

Södra häradsrätten. (Länsfängelset).
Ransakning har i dag hållits med för barnamord häktade pigan Karolina Maria Alvin från Roes i Rone. Om förloppet vid mordet, som ägde rum 25 Mars på morgonen, ha vi förut berättat. Den häktade erkände nu att hon framfödt barnot öfver ett spann i brygghuset, der hon sedan låtit det ligga. Som vittnen hördes hennes husbondefolk, hemmansägaren Adolf Johansson och hans hustru samt den senares dotter Emma Olofsson.
Obduktionsprotokollet innehöll att barnet vid födseln varit vid lif och andats ofullständigt samt att det dött på grund af bristande omvårdnad. Den häktade, som föreföll slö och känslolös, uppgaf anledningen till gerningen ha varit fattigdom, så att hon ej sett någon utväg att kunna uppfostra barnet.
Karolina Maria Alvin är född 1864 i Ardre fattighus. Föräldrarne, som sedan 16 år bo i Rone, äro Olof August Östergren och Maria Justina Elisabet Östergren. Sedan hon 15 år gammal konfirmerades i Rone, hade hon tjenat på åtskilliga ställen.
Häraderättens dom lydde på straffarbete i 2 år.

För barnamordet

i Rone häktades i går och införpassades till länsfängelset pigan Karolina Maria Allvin, född i Ardre 1867, sonäst I tjenst i Rone.

Från landsbygden.

Gammalgarn, 25 Mars.
Tillbud till eldsvåda yppade sig i går hos husbonden J. Jansson Gloser, i det spåntaket å manbygnaden fattade eld, men olyckan varsnades i tid, och lyckligtvis rådde lugnt väder, så att elden släcktes ihnan den fick göra större skada än att-blott en delnaf taket afbbrändes. Detta var nu tredje gången samma hus, på en tid af omkring 20 år, botades at eldsvåda första gången äfven genom takets anntändning; andra gången genom ett skorstensrör invändigt.

Vid Petsarfve i Ardre finnes en tacka som för några dagar sedan framfödde 4 lam, hvaraf dock 2 dogo. I fjor framfödds hon 3 lam, hvilka alla uppväxte och trifdes rätt väl. Denna tacka har på en tid af mindre än 2 år framfödt 11 lam.

I en grannsocken föröfvades för en liten tid sedan ett nidingadåd, i det, under det husbonden å ett ställe låg sjuk, föröfvaren, en natt, inträngde i stallet och afskar taglet å samtlige hästarnes svansar.

Folkskolorna.

I andra rummet till folkskollärare- (framdeles äfven klockare , kantors- och orgnist-) tjensten i Hammarby Stockholms län är af fyra söande uppförd skolläraren Otto Vilhelm Enderberg i Endre.
— Till småskollärarinna i Kläckeberga, Kalmar län, är antagen Anna Andersson från Ardre.

Vid ecklesiastikårets ingång

1 Maj tillträdes Levide pastorat af komminister O. Olofsson i Ardre och komministerstjensten i Östergarn af v. pastor K. Havrén i Levide.

Genom åldersklassers ingång

i och afgång ur landatormen inom Gotlands inekrifningsområde m. m. hafva nedanstående förändringar ägt rum i det till densamma hörande underbefäl.
Förordnade: inom Visby kompaniområde:
till underofficer: Slöjdläraren Åkte M. Pettersson; till korpraler: Målaren K. G. L. Lundgren, skomakarne E. A. Ekman och E. J. M. Bäckström samt smeden J. O. Johansson; Roma: till underofficer: A. E. Thimgren; korpraler: J. A. Enodrell, Bäcks i Akebäcks och K. O. Hägg, Hakhuse i Björke; Tingstäde: till underofficer: V. L. Johansson, Fjells i Endre; korpraler: J. J. A. Stengård, Stenstu i Barlingbo och E. J. N. Ahlgren L:a Sojdeby i Fole; Lärbro: till underofficer: Handl. F. E. Degerman, Slite; korpral: K. J. Berg, Norrvange i Lärbro; Klinte: till underofficer: K. Pettersson, Ganne i Sanda; korpraler: R. Ahlström, Ansartve i Fröjel och K. Nilsson, St:a Solbjerge i Fröjel; Garde: till underoffieerer: M. N. Bergvall, Bjerges i Ala; till korpral: K. J. Wetterström, Nygårds i Ardre; Hemse: till underofficer: G. R. Pettersson, Bölske i Eke; till korpraler: J. Thomasson, Engårda i Rone; Hafdhems: till underofficer: O. N. Berglund, Vastäde i Hablingbo; till korpral: J. G. Tomasson, Nisse i Hablingbo.

Afgångna: inom Visby kompaniområde:
såsom underofficerer: Snickaren M. Magnusson; korpraler: Sekreteraren R. Pettersson och torghandlaren J. Jönsson; Roma; såsom underofficerer: P. E. Wisselgreo, Hogräns skolhus; korpraler: N. Litberg, Valls skolhus och E. Dahlström, Follingbo skolhns; Tingstäde: såsom underofficerer: O. F. Angelöf, Ekeby; korpraler: C. Wallin, Lummelunda och J. F. Jacobsson, Stenkyrka; Lärbro: såsom underofficer: J. A. Lundin Hangvar; korpraler: T. Edmark, Lärbro och O. A. Ahlqvist, Rute; Klinte: såsom underofficer: O. Eklund, Sanda; såsom korpral: A. Olsson, Sanda; Garde: såsom underofficer: O. Sundell, Anga; korpraler: H. P. Ahlbom, Lye och J. N. Olofsson, Lye, samt S. E. Nordell Ala; Hemse: såsom underofficer: K. J. Christoffersson, Alfva; korpraler: O. P. Isenberg, Hemse och K. N. Nilsson, Eke; Hafdhems: såsom underofficer: L. Dabling, Vamlingbo; såsom korpral: T. Berggrea, Vamlingbo.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 31 December 1890:
Othem: födda 19, döda 11, inflyttade 74, utflyttade 105, vigda 4 par; minskning 23; folkmängd 1,007.
Boge: födda 8, döda 6, inflyttade 22, utflyttade 19, vigda 1 par; ökning 5; folkmängd 472.
Follingbo: födda 9 (6 m. 2 qv.), döda 5 (4 m. 1 qv.), inflyttade 90 (54 m. 36 qv.), utflyttade 90 (49 m. 41 qv.), vigda 7 par; ökning 4; folkmängd 474 (237 m. 237 qv.).
Akebäck: födda 5 (4 m. 1 qv.), döda 2 (1 m. 1 qv.), inflyttade & (2 m. 3 qv.), utflyttade 9 (5 m. 4 qv.), vigda 0 par; minskning 1; folkmängd 158 (78 m. 80 qv.) Gothem: födda 22 (17 m. 5 qv.), döda 6 4 m. 2 qv.), inflyttade 19 (7 m. 12 qv.) utflyttade 37 (19 m. 18 qv.), (vigda 5 par; minskning 2; folkmängd 6386 (305 m. 331 qv.).
Norrlanda: födda 2 (1 m. 1 qv.), döda 1 (man), inflyttade 18 (7 m. 11 qv.), utflyttade 9 (3 m. 6 qv.); vigda 2 par; ökning 10; folkmångd 292 (139 m, 153 qv.).
Eskelhem: födda 17, döda 11, inflyttade 39, utflyttade 51, vigda 3 par; minskning 6; folkmängd 757.
Tofta: födda 10, döda 7, inflyttade 12, utflyttade 25, vigda 3 par; minskning 10; folkmängd 734.
Sjonhem: födda 4, döda 2, inflyttade 22, utflyttade 32, vigda 2 par; minskning 8; folkmängd 304.
Viklau: född 1, död 1, inflyttade 14, utflyttade 19, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 206.
Rone: födda 21 (11 m. 10 qv.), döda 12 (5 m. 7 qv.), inflyttade 32, utflyttade 54, vigda 4 par; minskning 13; folkmängd 1,044.
Eke: födda 5 (3 m. 2 qv.), döda 1 (qv.), inflyttade 17, utflyttade 31, vigda 1 par; minskning 10; folkmängd 243.
När: födda 19 (9 m. 10 qv.), döda 14 (6 m. 8 qv.), inflyttade 25, utflyttade 53 vigda 4 par; minskning 23; folkmängd 1,082.
Lau: födda 9 (5 m, 4 qv.), döda 12 (8 m. 4 qv.), inflyttade 15, utflyttade 24, vigda 2 par; minskving 12; folkmängd 517.
Kräklingbo: födda 10 (4 m. 6 qv.), döda 4 (1 m. 3 qv.), inflyttade 25 (13 m. 12 qv.), utflyttade 15 (6 m. 9 qv.), vigda 0 par; ökning 16, folkmängd 423 (202 m. 221 qv).
Ala: födda 5 (2 m. 3 qv.), döda 5 (2 m. 3 qv.), inflyttade 14 (6 m. 8 qv.), utflyttade 20 (9 m,. 11 qv.), vigda 0 par; minskning 6; folkmängd 296 (135 m, 161 qv.).
Anga: födda 6 (3 m. 3 qv.), döda 8 (3 m. 5 qv.), inflyttade 24 (8 m. 16 qv.), utflyttade 27 (13 m. 14 qv.), vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 303 (148 m. 155 qv.).
Hafdhem: födda 12, döda 7, inflyttade 24, utflyttade 45, vigda 4 par; minskning 12; folkmängd 681 (324 m, 357 qv.).
Näs: födda 4, döda 3, inflyttade 19, utflyttade 20, vigda 1 par; minskning 0; folkmängd 408 (202 m. 206 qv.).
Grötlingbo: födda 11 (6 m. 5 qv.), döda 10 (2 m, 8 qv.), inflyttade 20 (9 m. 11 qv.), utflyttade 22 (7 m. 15 qv.), vigda 3 par; minskning 1; folkmängd 630.
Fide: födda 4 (2 m. 2 qv.), döda 7 (2 m. 5 qv.) inflyttade 14 Å m. 10 qv.), utflyttade 8 (4 m. 4 qv.), vigda 1 par; ökning 3 folkmängd 322.
Östergarn: födda 9 (4 m. 5 qv.), döda 11 (7 m. 4 qv.), inflyttade 17 (7 m. 10 qv.), utflyttade 24 (11 m. 13 qv.), vigda 2 par; minskning 9; folkmängd 681 (332 m. 350 qv.).
Gammalgarn: födda 10 (7 m, 3 qv.), döda 3 (1 m. 2 qv.), inflyttade 17 (9 m. 8 qv.), utflyttade 13 (8 m. 3 qv.), vigda 1 par; ökning 11; folkmängd 471 (230 m. 241 qv.).
Ardre: födda 8 (3 m. 5 qv.), döda 3 (2 m. 1 qv.), inflyttade 27 (9 m. 18 qv.), utflyttade 40 (14 m. 26 qv.), vigda 1 par; minskning 8; folkmängd 498 (224 m. 274 qv.).
Sanda: födda 17 (5 m. 12 qv.), döda 6 (5 m. 1 qv.), inflyttade 38, utflyttade 47, ökning 2, folkmängd 827 (374 m. 453 qv.).
Mästerby: födda 5 (8 m. 2 qv.), döda 6 (2 m. 4 qv.), inflyttade 22, utflyttade 23; minsNnlg 2; folkmängd 393 (188 m. 205 qv.).
Vestergarn: födda 5 (4 m. 1 qv.), döda 7 m., inflyttade 28, utflyttade 24; ökning 2; folkmängd 339 (169 m. 170 qv.).
Endre: födda 8 (6 m, 2 qv.), döda 7 (3 m. 4 qv.), inflyttade 40 (22 m. 18 qv.), utflyttade 48 (26 m, 22 qv.), vigda 1 par; minskning 7; folkmängd 348 (169 m. 179 qv.).
Hejdeby: födda 3 (1 m. 2 qv.), död 1 m., inflyttade 12 (7 m, 5 qv.), u:flyttade 28 (17 m. 11 qv.); minskning 14; folkmängd 194 (95 m. 99 qv.).