Utställning af hästar.

Af den, enligt Kungl. Maj:ts nödiga skrifvelse af d. 1 nov. 1872 till Chefen för Stuteri Öfverstyrelsen angående stuteriväsendets ordnande, tillsatta nämnd för bedömande af de hästar, hvilka för täflan tillföras, blofvo, till den i landshöfdingeembetets kungörelse n:o 15 den 4 maj detta år annonserade utställningen af hästar för den inhemska hästafvelns befrämjande, sistlidne måndag, den 20 dennes, å södra byrummet vid Wisby utställda hästar såsom ”till stuteriafvel fullgoda djur” godkände följande:
1:o) 1 hingst, hos konsul Stare, å Furubjers i Tingstäde;
2:o) 1 d:o, hos nämndemannen Bendelin, Bendes i Ange;
3:o) 1 d:o, hos Husb. Björkqvist, Snovalls i Roma;
4:o) 2 d:o å landtbruksskolan vid Warplösa i Björke,
hvilka således äro föremål för de i Kongl. Maj:ts ofvannämnda nådiga skrifvelse bestämda prisbelöningar för hingstar, hvilka belönas i två klasser, nämligen:
a) ädla hingstar, med ett årligt pris af 200 Kronor, och
b) axhets- och verk-hingstar, med ett årligt pris af 150 Kr., tillskjutet till hälften af staten med 500 Kr., motsvarande den af Gotlands läns hushållningssällskap beslutade och tillskjutna andra hälften 500 Kr.
En hingst, tillhörig husbonden Wallin i Norrgårda i Westkinde, blef af nämnden kasserad, och ägaren tillråddes att ej längre bibehålla kreaturet såsom hingst, emedan den var behäftad med ärfliga fel.
Af tillförda unghästar ansågs 1, tillhörig husb. Hagvall, Hagvards i Follingho, förtjent af den i Kongl. Majas närliga skrifvelse omnämda ”skådepenning” ”af silfver, till storlek och värde af en specieriksdaler”.
Af de till täflan utstälda fölston, med åtföljande, ”föl”, kunde icke något komma i fråga till prisbelöning, enär intet enda af dessa föl kunde uppgifvas vara fallet efter prisbelönad eller eljest godkänd hingst.
Med afseende särskildt på denna sista omständighet vilja vi fästa uppmärksamhet på den stora vigten af, allt hvar och en, som har tjenliga afvelsston till betäckning, endast må vända sig till de ställen, der hingstar af ofvannämda beskaffenhet finnas att tillgå, ty eljest kunna aldrig några pris förväntas.
Besigtningsmän och prisdomare voro hofstallmästaren och chefen för Ottenby stuteri grefve F. C:son Posse, possessionaten Nilsson från Kalmar län, länsveterinären E. Schoug, utsedd af K. Bf:de och veterinärläkaren F. Sjöstedt, utsedd af länets hushållningssällskap.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *