Tvist om lönerätt vid ständiga adjunkturen.

Länsstyrelsen och domkapitlet i Visby avstyrka hos k. m:t av direktionen för prästerskapets änke- och pupillkassa anförda besvär över att lärsstyrelsen genom utslag den 26 mars i år vägrat kassan begärd rätt till benållen inkomst vid ständiga adjunktstjänsten i Visby pastorat under den tid, som läroverksadjunkten Johan Kjellander i egenskap av ordinarie adjunkt vid läroverket samtidigt innehade befattningen som ständig adjunkt.
Domkapitlet hänvisar till sitt tidigare gjorda uttalande, att det här tydligen enbart gäller frågan, huruvida tjänsten kan anses vara besatt med »särskild» innehavare, så länge läroverksadjunkt Kjellander innehar förordnande å densamma. Mot kassans åberopande av ett par regisringsrättsutslag, där kassans anspråk godkändes. framhåller domkapitlet, att det i låda fallen var fråga om kyrkoherde, som var förordnad att uppehålla ständig adjunktstjänst. Adjunkt Kjellander är e. o. prästman ,och innehar ej någon annan prästerlig anställning än den nu ifrågavarande. I detta sammanhang förklarar sig. domkapitlet ej förbise, att adjunkt Kjellander, som har sin befattning vid läroverket att sköta, givetvis icke kan ägna sin tid och sins kaafter åt ständiga adjunktstjänsten i samma utsträckning som en prästman, för vilken sistnämida tjänst vore den enda huvudsysslan, men då han, såsom han framhållit, ordnat tjänstgöringen på sådant sätt, att tjänsten blir skött på samma, sätt som om den vore den enda huvudsysslan, torde vad från kassans sida häremot anförts bortfalla. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *