Vid Visby högre flickskola

har årsavslutning idag ägt rum. På förmiddagen hölls en vacker musikuppvisning i skolans lokaler, och ett stort antal föräldrar, målsmän och andra för skolan intresserade persner voro därvid närvarande. I gymnastiksalen voro elevernas artisten i teckning och handarbete utställda, vilka givetvis även blevo föremål för granskning. Att kritikenenbart blev välvillig är ju ej att förundra sig över, ty de utställda sakerna vittna om lärjungarnas flit och intresse och att ide stå under skicklig ledning.
Den egentliga avslutningen skadde kl. 1 i domkyrkan och förrättades av domkapitlets vice preses, lektor R. Björkegren. Förutom skolans lärjungar och lärarkår hade en mängd intresserade infunnit sig, främst då förädrar och målsmän. Högtidligheten inleddes med att flickskolans kör bl. a. utförde Stenhammars Sverige. Unisont sjöngs härpå »Den blomstertid nu kommer…», varpå skylans föreståndarinna, fru Elisabeth Lange, lämnade en redogörelse för flyttningar, premier och stipendier, vilka utdelades av lekta Björkegren.
I förberedande skolan flyttas: i klass II samtliga 7 elever, i klass III samtliga 9. Av IV:de klassens 3 gossar ha 2 godkänts till klass I5 i Visby h. allm. läroverk och 1 skall undergå efterprövning i ett ämne. Klassens 5 flickor ha godkänts i prövning till klass I7 i flickskolan.
I egentliga skolan flyttas: i klass II 16 av 17, i klass III samtliga 7. i. klass IV 10 av 12, i klass V 18 av 22, i klass VI 16 av 17, i klass VII 7 av 12.
Av VIII:de klassens 21 elever ha alla erhållit godkända avgångsbetyg med normalskolekompetens: De äro: Karin Aare, Martha Ansen, Signe Arvidason, Margareta Bernander, Anna-Lisa von Corswant, Inga Franzen, Anna-Lisa Hesselgren, Inga-Greta Karlsson. Ingegärd Klang, Brita Lundberg, Inga Lundberg. Birgit Lundgren, Hilda Löfvenberg, Fanny Norström, Sif Olsson, Britta Rosengren, Maud Rosengren, Sigrid Steffenburg, Mai Sundvall, Eva Slöderling och Margareta Wahlby.
Därefter utdelades föliande stipendier, premier m. m.: från Selma Liungholms stipendiefond 500 kronor till Ingav Greta Karlsson, från Oscar Melins arvingars stipendiefond 50 kronor till Greta Jansson; av en person. som önskar vara okänd, har skolan fått mottaga 50 kr. att utdelas till en för kristendom intresserad och för övrigt väl vitsordad elev, vilken belöning tillföll Margareta Bernander i klass VIII.
Premier utdelades vidare till i klass VIII: Ingegärd Klang, premium från mo????????? förening; för och ???teg erhöll hon dessutom »Fridolins ?????rd» av N. A. Karlfeldt. Sif Olsson »Konststilarna» av E. Wrangel, Hilda Löfvenberg, »Från vattnens rike» av Axel Wallen; klass VII: Lisa Cronholm, premium i huslig ekonomi. »Kokbok och födoämneslära»; Klass VI: Inez Janze, »100 dikter ur svensk, dansk. norsk och finländsk-svensk Lyrik». Vera Sigrån, »Reza i Sverige» av. Böök. Brita Ahlavist, »Berättande dikter» av Runeberg; Klass V: Gunilla Ihre. »Grannarna» av Fredrika Bremer, Ingrid Malmgren, »Folklivaskildringar» av Biörnstierne Biörnsson, Elisabet Melin, »Dikter» av Anna Maria Lenngren; Klass IV: Stina Ekelund, »Människan och durvärlden» av I. Trägårdh, Anna-Lisa Olin. Oliver Twist» av Dickens, Ebba Rodhe. »Tusen och en natt»; Klass III: Margareta Borenz, »Djungelboken» av Kipling, Inga Britta Rockström, »Gallivers resor» av J. Swift: Klass II: Gerd Holmqvist, »Berättelser om diur» av Lidehn, Ingrid Kellgren, »Onkel Toms stuga» av Harriet Beecher Stowe. Gerd Löfquist, »Isländska sagor och äventyr». För synnerligen välskötta och vackra herbarier tilldelades Greta Jansson i klass VI, Elisabet Melin i klass V och Stina Ekelund i klass IV Turistföreningens årsskrift. Sven Gerentz och Ulla Malmgren i fiärde förberedande tilldelades även bokpremier.
I övningsämnena utdelades även ett stort antal premier. Sålunda erhöllo i sång: Brita Ahlquist »20 sånger med ackompanjemang» av Elsa Uppling, Stina Sjöstedt, »Sånger» av Geijer; i gymnastik: Maud Rosengren och Elisabet Melin vardera en silverbägare, skänkta av skolans förra gymnastiklärarinna. fröken Nanny Åkerman; i handarbete: Sif Olsson och Martha Ansen vardera en märkbok med korsstygnsmönster; i teckning: Martha Ansén, »Visby» av J. Österlund och af Ugglas (av konsul Sven Lundberg skänkt premium), Britta Rosengren, Britta Ansén och Margareta Borenz, vardera en skissbok; Britta Rosengren i klass VIII fick dessutom mottaga en särskild utmärkelse. Som bekant vann hon i höstas första priset, en äkta silverskål, i skolungdomens simtävlingar i Stockholm. Det har varit kutym att ett dylikt pris kvarstannar i skolan, men kollegiet har beslutat ått Britta Rosengren själv för alltid skulle få behålla priset såsom ett tack för det ärofulla sätt hon hävdat skolans anseende vid dessa tävlingar. Såsom belöning för förtjänstfull orgelspelning yid morgonbönerna erhöll Margareta Wahlby i samma klass boken »Katarina von Bohra, Luthers maka» av Louise Koppen. Gotlands hemslöjdsförenings premium för vackert handarbete i hemslöjdsmönster tilldelades Hilda Löfvenberg, även hon i klass VIII.
Sedan stipendierna och premlarna utdelats vände sig lektor Biörkegrgn till skolans föreståndarinna, lärare och lärarinnor och framförde ett varmt tack till dem för den osparda möda och nit de nedlagt i sitt arbete för de ungas fostran, isdi till detta tack !agade tal. en tillänskan Um en god .oeh angenitm rammar. Därefter vände sig tal. till de unga och uppmanade dem att alltid idealet hägt så att det icke skymmes av besvikelsens dimma. Många unga tro sig ha funnit mitt ideal, mon de som tro detta skola snart finna att deras jordiska ideal är behäftat med fel och brister, att det är ett falskt ideal. Det blir ej som ungmön eller yngliagen tänkt sig det. För att vi ej skola bli besvikna skola vi sätta idealet så högt att det ej nås av förgängelsen, ty det enda osvikliga idealet tronar sovan den förgängliga världen i fullkomlighetens rike. Vi kunna ej nå det här på lorden, mein vi skola sträva efter idetta såsom ett högt mål. Ett högt satt ideal föder höga och rena tankar. Därför, I unga, låten eder ”icke förblindas av jordiska ideal, utan bevara edert hjärta rent, sate tal. Till sist lästes Välsignelsen, varefter sjöngs unisont »Herre signe du och råde…»

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *