Goda skäl tala för arrendelindring.

Länstyrelsen i Visby har till kammarkollegium överlämnat en ny ansökan av arrendatorn av lönebostället Lokrume annex i Lokrume socken Sigurd Bendelin om nedsättning i arrendet. En föregående ansökan avslogs av kollegium under motivering, att sådana omständigheter icke förelågo, att han kunde befaras bli urståndsatt att fullgöra sina förbindelser.
Här föreligger det förhållandet, att arrendet uppenbarligen får anses oskäligt gned hänsyn till de sedan flera tår tillbaka rådande förhållandena, och med hänsyn till det nuvarande läget svårigheterna för arrendatorn att utgöra arrendet otvetydigt i viss mån ökat, förklarar länsstyrelsen, att hr Bendelin skulle f. n. vara urståndsatt att fullgöra sina förbindelser enligt avtalet lär nog anses innebära ett för långt gående omdöme; och vid en sträng bokstavlig tolkning av föreskrifterna i lagen om arrendelindring synes sålunda ej heller nu däri angivna förutsättning för arrendelingiring föreligga. Emellertid anser bag länsstyrelsen ändock ha anledning befordra ansökningen till kollegi för prövning av hänsyn till hans ekonomi och de betryckta tiderna för jordbruket och med det uttalandet, att goda skäl tala för nedsättning i arrendesumman, föreslagsvis med 250 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *