Gotlands fiskareförbunds årsmöte

har i dag hållits å stadsfullmäktiges lokal härstädes under grosshandlare O. I. Kolmodins ordförandeskap. Därvid föredrogs års- och revisionsberättelserna och ansvarsfrihet beviljades.
Av årsberättelsen för fiskeriföreningen framgick bl. a., att medlemsantalet vid årsskiftet uppgick till 167. Styrelsen uttalade en förhoppning om, att år 1932 skall medföra stora framgångar för förbundet, då de olikel föreningarna anslutit sig, och förbundet därigenom tillförts nya krafter. Tillgångarna den 1 jan. 1931 utgjorde 2,029,35 kr. och den 1 jan. dd. å. 2,094,15 kr. Inkomster och utgifter balanserade på 892,40 kr. med en behållning aV 64:80 kr.
Arvodet till styrelseledamöterna bestämdes till samma som förut.
Innan styrelsevalet förrättades, bad hr Rolmodin att få avsäga sig på grund av bristande tid. Även hr A. Harding ställde sin plats till förfogande.
Till ordförande valdes härefter med acklamation fiskeriinstruktören T. Gustafsson, och till ledamöter. vilket val företogs med slutna sedlar, valdes Harry Friberg, Visby, Helge Pettersson. Skälsö, Herbert Frisk, Kappelshamn. Gust. Nyström, Fårö, Nils Olsson. Visby, J. Olsson, Gnisvärd. Till revisorer utsågos konsul Nils Friberg och agronom A. G. Olofsson med hr Hilding Nygren, Visby som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *