Det gotländska vetet bäst i hela landet.

Gotlands skörd har varit föremål för undersökning genom statens spannmålsnämnd, därvid det insamlade materialet bearbetats av fil. dr A. Åkerman i Svalöv. Sammanlagt ha dt 50-tal prov undersökts och analyserats, mest höstvete och råg. Vattenhalt och hektolitervikt ha befunnits utgöra: för höstvete 17,8 proc. resp. 77 kg., för vårvete 18,7 resp. 79 samt för råg 17,9 proc. resp. 71,2 kg.
Dessa siffror ställa sig vid en jämförelse med övriga undersökta omi4 dens ganska gynnsamma, främst med avseende å hektolitervikten, vilken speciellt beträffande vårvetet får anses god För vårvetet blir genomsnittliga hektolitervikten för samtliga tndersökta områden i mellersta och s6dra Sverige 76,7 kg., alltså ej mindre än 2,3 kg. under gotlandstalet. I själva verket uppvisar det gotländska vetet enligt spannmålsnämndens analyser nu den högsta hektoliterviktan i hela landet. Ytterligare en gynnsam omständighet, vilken likaledes främst kommer till synes med avseende å vårvetet, är den ringa halten av grodda kärnor; för vårvete stannar den vid 0,3 proc. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *