Domkapitlet om propositionsvägran i Silte.

Domkapitlet har idag meddelat utslag på de besvär, ingenjören O. Arberelius anfört över kyrkoherde H. Björkquists beslut vid 1931 års tredje ordinarie kyrkostämma med Silte församling att vägra proposition å framställt förslag att välja folkskolläraren C. Holma till ledamot av församlingens skolråd.
I domkapitlets utslag heter det:
ordinarie kyrkostämma med Silte församling den 2 dec. 1931 företogs val av en ledamot i skolrådet för år 1932, därvid handl. Herman Bergström erhöll de flesta rösterna och förklarades vald. Förutom Bergström m. fl. hade folkskolläraren i församlingen Ture D. Holma föreslagits till innehavare av uppdraget i fråga, men stämmans ordförande, kyrkoherde H. Björkquist, hade vägrat upptaga den sistnämde i propositionen till valet. Vid stämman taärvarande synas hava varit missnöida med denna vägran, och vad i detta avseende vid ärendets behandling förekom, var enligt stämmoprotokollet föliande: Efter en stunds diskussion enades man om att kyrkostämman skulle för att utröna lagligheten av ordförandens vägran att upptaga folkskolläraren Helmas namn bland kandidaterna till det
lediga ledamotskapet i skolrådet för år 1932, genom ingeniören Arborelius å stämda besvär häröver hos domkapitlet.
I en till domkapitlet ingiven skrivelse har ingenjören Arborelius å stämmans och egna vägnar anfört de nämda besvären, dock utan att framtälla något yrkande.
I infordrad förklaring har kyrkoherden Björkquist på anförda skäl anhållit, att domkapitlet måtte förklara hans beslut lagligen grundat.
Vad först beträffar Arborelius behörighet att i saken föra talan för kyrkostämman, kan såvitt stämmoprotokollets avfattning giver vid handen, sådan behörighet icke anses föreligga, varför besvären, i vad stämman angår, ej kunna upptagas till prövning.
Vidkommande Arborelius för egen del anförda klagomål, får det, även om besvåren förtjäna avseende, trots att de ej innefatta något som helst yrkande, visserligen anses, att vid stämman uttalats missnöje med ordförandens påtalade propositionsvägran, men enär, såvitt av stämmoprotokollet framgår, yrkande om propositions framställande om jämväl Holmar upptagande bland de till det ifrågavarande valet föreslagna personerna icke blivit av kyrkostämman tydligen framställt, finner domkapitlet nyssberörda klagomål icke kunna föranleda ändring i klandrade beslutet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *