Väghinder.

Från och med 27 dennes till och med 1 instundande Augusti kommer s. k. Stenbrobro i Silte socken att rifvas och ombyggas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Med stor våldsamhet rasar mjältbrand,

som i måndags utbröt vid flere ställen i Fröjels socken, nu i fem socknar i södra häradet. T. f. länsveterinären Rosenthal begär i telegram till länsstyrelsen igår, att en veterinär ofördröjligen måtte sändas honom till biträde, enär smittan synes med hastighet gripa omkring sig. På grund häraf förordnades veterinäreleven G. Stenström att igår afresa till de smittade orterna, hvarjämte länsstyrelsen till medicinalstyrelsen framstält telegrafisk begäran om oförtöfvadt hitsändande af en veterinär.
Af sjukdomen hafva nu förklarats smittade gårdarne Lilla Hejdes, Aunsarfve, Alstäde, Kaupe och Pasarfve i Fröjel, Bjers i Gerum samt Bondarfyve, Orleifs, Magnuse, Burge, Skogs, Tungelbos och Bringsarfve i Levide. Nya sjukdomsfall hafva i dag anmälts från Bofride, Bosarfve och Stora Hejdes i Fröjel, Mallgårds i Levide, Liffride i Stånga och Hämdarfve i Silte.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 Juli 1885
N:r 57.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Å auktion

har hemmansägaren Johan Larsson, Mickels i Vamlingbo, gjort anbud med 6,025 kronor å indragna länsbostället 1/4 Linhatte i Silte.
Anbudet kommer ätt underställas k. m:ts pröfning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Hablingbo socken: födde 9; döde 18; inflyttade 20; utflyttade 16; folkmängd 31 December 649; hvarken ökniovg eller minskning; (vigde 4 par).

Silte socken: tödde 11; döde 5; inflyttade 21; utflyttade 22; folkmängd 31 December 403; ökning 5; (vigde 1 Da

Grötlingbo socken: födde 8; döde 10; inflyttade 29; utflyttade 35; folkmängd 31 December 659; minskning 8.

Fide socken: födde 6; döde 6; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 December 317; minskning 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1885
N:r 4.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Barnuppfostringsbidrag. I målet mellas pigan Maria Vennerström och skomakaren Teodor Jakobason i Björke dömdes Jakobsson till edgång.

Ansvar för nekande af hand och förskrifning har hemmansägare M. A. Borg, Tors i Bro, yrkat å hemmansägare K. M. Olofsson. Stora Vägume i Lärbro. Svarauden ålades edgång.
— Ansvar för att hafva nekat hand och förskrifning har Kristoffer Olsson, Gåsemora å Fårön, yrkat å hemmansägaren J. F.
Lyth, Klinte i Boge. Svaranden dömdes att utgifva beloppet 85 kronor, hvarjämte han dömdes till tjugu kronors böter.

För djurplågeri dömdes landtbrukaren Nils Nilsson, Snövalls i Roma, till tio kr. böter.

För ärekränkning hade Alfred Oskar Nyström, Skälsö i Veskinde, yrkat ansvar å fiskaren Fredrik Hallberg, Se krogen i Veskinde. Yrkandet ogillades såsom obestyrkt.

För misshandel å Petter Jakobssom, Norrbys i Othem, dömdes Karl Nyström, Busarfve i Othem, till tjugu kronors böter.

För oloflig försäljning af spiritnösa drycker dömdes hemmansägare Jakob Olof Klintberg, Graute i Hejnum, till femtio kronors böter samt att erlägga minuthandelsafgift med 37 kr. 50 öre.

Till skilnad i äktenskap på ett år till säng och säte dömdes Brita Elisabet Hallin och arbetskarlen Karl August Hallin, Haltarfve i Lokrume, hvarjämte käranden förbjöds, vid vite af en månads fängelse att besöka svaranden under denna tid.

Södra häradsrätten.
Olaga handel. Såsom förut nämts har kronolänsman Dahlbäck yrkat ansvar å Sven Johansson från Markéryda socken i Kronobergs län, emedan denne 19 sistl. November å Klintehamn utbjudit och sålt handelsvaror utan att derom hafva gjort behörig anmälan. För denna förseelse dömdes Johansson till tio kronors böter.

För olofligt beträdande af inhägnad jernbana mellan Hemse station och Tjengdarfve dömdes hemmansegaren J. Johansson, Tjengåarfve i Hemse, att böta fem kronor.

För olofligt idkande af handel inom södra häradet dömdes judiske trosbekännare Oskar Ebstein i Hemse, hvilken ej är svensk undersåte, att böta femton kronor.

Barnuppfostringsmål. Johan Kristian Pettersson, Vinarfve, dömdes att till pigan Kristina Södergren utgitva femtio kronor om året från barnets födelse tills det fylt 15 år eller kan försörja sig samt att betala rättegångskostnaden med 65 kronor.

Återgång af hästköp. I detta förut omnämda mål mellan hemmansägare Niklas Larsson, Rikvide i Silte, och husbondesonen Lars Jakobsson, Petsarive i Vamlingbo, Har nu fallit dom. Enär Larsson icke bevisligen. inom tre dygn yrkat köpets återgång och han ej heller visar, att hästen haft förborgadt eller veterligt fel, så ogillade häradsrätten målet.
Larsson förpliktades ersätta Jakobsson .ättegångskostvader med tjugu kronor.

Ansvar och ersättning för utverkande af qvarstad m. m. Dom atkunnades i onsdags 1 förut omnämda målet mellan nämdeman Johan Engström, Rangvalds i Tofta, och enkan Emilia Ravgstedt, Rofvalds i Eskelhem. Enär enkan KR. måste anses haft skälig orsak till sin begäran om qvarstad och reseförbud, som af k. m:ts befallnivgshafvande beviljats, samt Engström «j lagligen visat hvilken förlust och skada tillfogats honom, så ogillades käromålet samt ålades Eugström ersätta svarandens rättegångskostnader med 59 kronor. Svarandens yrkande om ansvar å Engström för missfirmelse eller för ivb’andande af hvad till saken ej börde blef ogilladt.

Vadhållning m. m. Såsom förut nämts har nämdeman Joban Engström, Rangvalds i Tofta, instämt J. P. Agren i Vänge med yrkande, att Ågren måtte åläggas betala till E. ett af E. vunnet vad å tio kronor. Häradsrätten har nu förklarat sig obehörig att till pröfning upptaga yrkandet, enär Ågren är bosatt i norra häradet. Åsgrens yrkanden om ansvar å Engström för ärekränkning och för det Engström åtalat Ågren för hemfridsbrött lemnades såsom obefogade utan afseende. För det Ågren i ett till rätten ingifvet anförande missfirmat Eagström fäldes Ågren till tio kronors böter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

Jagtvården.

Ur den nyligen af styrelsen för Gotlands skarpskytte- och jägargille afgifna årsberättelsen framgår, att densamma, så långt dess förmåga räckt, med ospardt nit främjat skjutskicklighetens uppdritvande och vildbanans tredande.
Liksom förut äro äfven i år premier utsatta för rofdjurs dödande, men tyvärr nödgas styrelsen beklaga, att den äfven i år sett sig ur stånd höja skottpenningarne för räf huru önskvärd en sådan höjning än måste anses — af det lika enkla som naturliga skäl, att gillets tillgångar ej medgifva sådant.
Landstinget har äfven sett sig nödsakadt afslå en ifrån gillet inkommen ansökan om ökadt anslag till premier för rofdjurs dödande, men månne ej andra utvägar till dessas OR fionas?
orde icke — åtminstone de härför intresserade — kommunerna mera allmänt och varmare än hittills kunna bidraga till vinnande af detta mål?
Insändaren känner några socknar inom ön, der kommunen af egna medel betalar skottpengar för hvarje inom socknen dödad rät.Hejde kommun lärer t, d. betala fyra kronor för gammal och två kr. för ung räf.
Kunde denna grundsats om kommunens välbehöfliga och riktiga bjelp härutinnan vinna allmännare tillämpuing, skulle följderna visserligen icke uteblifva. För många räfjägare blefve den ökade premien säkerligen en kraftig sporre och förtjenades väl, ty räfjagten tager krafter och tid i anspråk och verkligt goda räfhundar äro här dyra och sällsyata.
Kommunernas ringa utgift sku!le lemna snar och full valuta genom landtbrukarens bespirade får, som nu flerstädes hårdt beskattas af räfven. Klart är ock, att de utbetalade premiebidragen under sådana förhållanden i första rummet och i all synnerhet komme att gagna den kommun, hvilken betalar desamma.
Inom flere socknar fångas ännu räf medels garn, Ex i sanning vacker qvarlefva ifrån gångna tider! Men härtill erfordras utom de nödiga garnen och någon vana vid dessas användande mycket manskap, många dagsverken! Lemna kommunerna mera allmänt premiebidrag, skall detta hafva samma verkan som allmänt användande at garn skulle medföra, men räfvarne bli ej så dyra!
Insändaren tillstyrker derför på det lifligaste, att kommunerna — om än småningom måtte följa det redan af några gifna exemplet fn datre bidraga till skottpenningarnes höjande!
Ledamot af Gotlands Skarpskytte- och jägargille.

Redovisning.
Till de fattiga fisl areenkorna i Sanda hafva ytterligare följande medel influtit, för hvilka härmed den djupaste tacksamhet frambires från de två enkorna, som ej kunna annat än gråta i glädje öfver medmenniskors barmbertighet mot dem i deras nöd, och sucka : Gud löne alle gifvare! : K. H. 10 kr.; G. H. 10 kr.; Eskefru A., Visby 5,50; L. S., Upsala 10 kr.; E.8., Upsala 8 kr.; G. & U. 2 kr.; C. W. Runne 2 kr.; K. K. Smiss 1 kr.; CO. Ö. Mafrids 1 rr om i Vesterhejde 5 kr.; skoll. L. W. A.2 kr.
Dessutom hafva kontant 155 kronor hitsändts från Amerika — till allas vår öfverraskning och glädje. Bröderna i a vestern bedja om redogörelse för medlen i Gotlands Allehanda och införas fördenskull deras namn samt den ort, der de sist bodde i fosterlandet.
Charles Smith, Visby, 2 dollars; John Lund, Visby, 2 d.; Charles P. Lund, Visby, 2 d.; onämd 1 d. 40 cents (1 dollar = 100 cents); John Modin, Visby, 2 d., 80 c.; Anna Lund, Visby, 1 d.; Emma Lindqvist, Visby, 1 d., 40 c.; Mina Lund, Visby, 50 c.; John O:son, Visby, 50 c.; Olof O:son, Visby, 50 c.; John Olson, Visby, 50 c.; Herman O:son, Visby, 50 c.; Oskar Hemström, Visby, 1 d.; Vilhelm Olson, Visby, 50 c.; Magnus Jonson, Visby, 2 d.; Laura Smith, Visby 40 c.; Mathilda Jonson, Visby 40 c.; Jakob Jakobson, Tofta, 2 d;; John Nelson, Tofta, 1 d., 40 c.; Oskar Jakobson, Tofta, 50 c.; Johan Jakobson, Tofta 1 d.; Johan Jakobson, Wäte, 1 d.; Jakob Fredrikson, Väte, 50 c.; Niklas Norrby, Väte, 1 d.; Erik Petterson, Vesterväte (?) 50 c.; L. P. Larsson, Klinte, 1 d.; Oskar Ekström, Klinte, 1 d.; Julius Blomberg, Rate; 1 d.; Fredrik Bennet, Rate, 1 d.; Axel Lythberg, Rute, 1 d.; Gustaf Ö.son, Stenkyrka, 50 c.; Maria Olson, Stenkyrka, 50 c.; Herman Berg, Stenkyrka, 50 c.; Oskar Youngman, Stenkyrka, 50 c.; Lina Holmberg, Bro, 50 c.; Anna Goodman, Fårö, 50 c.; Lars Petter Höggren, Hejde, 1 d.; Oskar Hägg, Sanda 1 d.; J. (P?) Sandell, Sanda (Vestergarn?), 50 c.; Anders Lundberg, Gotland, I d.; August Hansson, Eke, 50 c.; Jakob Petterson, Silte, 50 c.; Charles Svansov, Dalarne, 50 c.; Charles Danielson, Helsingborg, 50 c.; Axel Petterson, Bjurkärn, 50 c.; Adolf Thorén, Bohuslän, 1 d.; Charles Johnson, Engelholm, 50 c.
Dessa gifvare bo f. n. somliga i Puilman, andra i Englewood, somliga i Lake, andra i Chicago.
Summa inkomna gåfvor kr 367: 75 öre.
Sanda den 1 Dec. 1884.
Reinh. Uddin, kyrkoherde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 December 1884
N:r 101.

Riksdagsmannavalet

i södra häradet föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i fredagsnumret antydda. Valet företer en större lifaktighet än något föregående val inom samma valkrets, i det att af domsagans 2,311 röstberättigade invånare deltogo 587, motsvarande något öfver 25 procent. De väljande grupperade sig nu liksom år 1881 i3 grupper: den ena hållande på det nuvarande ombudet dr Lyth, den andra, hufvudsakligast bestående af de frireligiösa partierna, verksamt arbetande för hemmansegaren Kri stoffer Johansson i Hogrän, och den tredje bestående af anhängarne till valkretsens representant före 18738 hemmansegaren L. Norrby i Fardhem. Denne sistnämdes aktier synas emellertid vara i fallande, såsom följande siffror visa:

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.

Ett jordfynd,

bestående af ett lock, innehållande 12 mindre och 2 större armringar af brons, hvilket under plöjning fastnat å en vändplogbill, hittades häromdagen af hemmanseg. Petter Larsson, Stenbro i Silte. Fyndet väger omkr. 6 skålp. Antagligen är å samma ställ mera att finna, emedan plogbillen, som träffat kanten af locket och afstjelpt detta, endast kunnat medtaga en obetydlig del af de under locket dolda sakerna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1884
N:r 50.