Ångbåtsbolaget Gotland

hade i lördags årsstämma, som leddes af lands-sekr. Hambræus.
Beträffande några smärre af revisorerna gjorda anmärkningar godkändes styrelsens förklaringar, i sammanhang hvarmed stämman beslöt att bolagets kolstybb skall säljas genom infordrande af skriftliga anbud, äfvensom att beLlhafvarne icke må utbetala kommissionärernas räkningar utan att bifoga originalverifikationerna, der icke dessa, såsom t. ex. ifråga om hamnafgifter, skola för rabatts erhållande till vederbörande räkenskapsförare i original aflemnas.
Revisorerna hade äfven yrkat att en post på 19 kr., ersättning för, efter upp. gift, mellan Visby och Klintehamn bort stulna och skadade varor, borde gäldas af befälet, icke af bolaget. Styrelsen, med hvilken stämman instämde, hade utredt saken och godkände i princip yrkandet, men hade denna gång af omständigheterna föranledas att icke ålägga befälet betalningsskyldigheten.
Beträffande ifrågasatta besparingar med hänsyn till befälhafvarnes och kommissioslärarnas arvoden, ansåg sig styrelsen, efter inhämtande af upplysningar om dessa aflöningar på andra, med våra jämförliga fartyg icke böra föreslå någon ändring, hvaruti stämman instämde.
För öfrigt godkändes styrelsens förslag att kostnaden för Tjelvars haveri, 10,302 kr. och för dess nya panna 16,000 kr., må af reservfonden bestridas, äfvensom att detta fartyg skall för seglationstiden försäkras likasom den båt, hvilken kommer att upprätthålla vintertrafiken på, Stockholm.
Utdelningen bestämdes såsom föreslaget var till 3 kr. på aktien.
I styrelsen återvaldes samtliga ledamöter, hrr P. F. Ihre, Björkander, Å. Ekman och R. Cramér med 433 röster af 15 samt hr L N. Åckander med 346 af 11.
Till delegerade att i vigtigare frågor i styrelsens öfverläggningar deltaga återvaldes hrr Hambræus, I. Lindgren och Snöbohm samt nyvaldes hrr Karl Molander och G. Cramér.
Revisorer blefvo hrr J. L. Kahlquist, G. T. Hägg och J. E. Ihre, den sistnämde nyvald.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *