Emanuel,

den af oss i föregående nummer omtalade strandade tyska skonerten, kom flott sedan ungefär hälften af lasten blifvit ilaudförd och har af Poseidon bogserats till Ronehamn. Angående omständigheterna vid fartygets strandning kunna vi nu meddela följande: Söndagen den 25:te i förra månaden gick skepparen femte 2:ne man i land för att anskaffa proviant; men på aftonen, dö de skulle begifva sig ut till fartyget, uppstod en så svår storm, att detta var omöjligt. Som besättningen utgjordes af 4 man, var endast en qvarlemnad ombord, nemligen en gosse, som ensam måste uthärda i den svåra stormen, hvilken rasade ända till onsdagen, då fartyget började drifva betydligt. Gossen beslöt då att sticka ifrån sig ankaret och försöka sätta fartyget på strand. Detta lyckades så tillvida att, sedan han lyckligen kommit förbi Faluddsrefvet, utgick lifräddningsbåten och räddade gossen, fartyget strandade straxt derefter utanför Hamra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1874
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *