Anmärkningsvärdt dödsfall

i Lummelunda socken: Sedan kronolänsman J. Håkansson till kon. beflide ingitvit rapport om arbetaren Gustaf Lundgrens å Lundbjers i Lummelunda hustru Christina Lundgrens den 26 sistl. november, efter barnsbörd derstädes, timade död; innehållande rapporten att 17 dagar förflutit sedan hustru Lundgrens förlossning med ett dödt flickebarn och hennes död; att mannen Lundgren vägrat hemta barnmorska till förlossningen, under uppgift, att han icke hade råd att onödigtvis kasta ut penningar för en sådan, då hans moder likväl kunde sköta om densamma; att hustru Lundgren vid förlossningen mycket oförsigtigt hanterats: förordnade kon, betde doktor Pontin att å hustru Lundgrens lik, som redan legat mellan 3-4 veckor i gratven verkställa medicolegalbesigtuing, hvilken, sedan liket, blifvit åter upptaget ur grafven, verkstäldes den 28 sistl. december, och har doktor Pontin i sin till korvs bellide derilfver ingifna embetsekrifvelse och attest af den 2 dennes förklarat dödsorsaken vara ”lifmoder- och bukhinneinflammation”; — att för öfrigt ”inga spår af yttre våld kunnat förmärkas”, men att, ”om qvinnan, såsom i species facti uppgifves, vid förlossningen oförsigtigt hanterats och om hon, efter densamma, icke erhållit tjenlig vård, halva dessa omständigheter säkerligen icke varit utan inflytande på sjukdomens utveckling och utgång.” Rättslig undersökning torde knappast kunna undervilas efter detta hr doktor Pontine utlåtande, på det full upplysning må vinnas rörande de närmare omständigheterna vid hustru Lundgrens sjukdom och död.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *