Från landsbygden.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Södra Gotland, 18 Okt.

Vinterlik ter sig väderleken för närvarande. Blåst, regn och stundom stark storm; har nu stått på dagordningen en lång tid. I dag på morgonen var marken delvis betäckt med ett snölager af omkr. 1/2 tums tjocklek.

Potatisupptagningen pågår nu som bäst öfverallt. Af detta jordbruksalster lär många landtmän i år få klen skörd, ty öfverhufvud taget är potatisen småväxt och dertill på många ställen hårdt angripen af röta.

Rågbrodden ser nära nog öfverallt frodig och treflig ut, lofvande god skörd till ett kommande år. På åtskilliga åkerfält har jag dock sett den svårt angripen af sädesmasken; men detta torde få tillskrifvas jordens dåliga bearbetning före sådden, åtminstone i de flesta fall. Hvetesådden har för kort tid sedan fullständigt afslutats. Höstplöjningen är delvis börjad. — Såsom något ovanligt för årstiden kan antecknas att korn af en och annan landtman ???? dagar afmejats, detta till följd af en ?????gnad. Apropå kornskörd kan nämnas ?????d mejning häromdagen påträffades å en åker i Vamlingbo ett ax med trettioåtta fullt utbildade korn, hvilket ju är ganska vackert. Också har vid verkstäld tröskning kornet gifvit ganska väl i tunnan, som det heter, af god, och vigtig vara; och det hör ej till sällsyntheterna i år att få se korn vägande 14 lispund gammal tunna. På många kornfält stå ännu ganska respektabla stackar ute, dock torde de under närmaste dagarna hamna i ladan.

Kreatursprisen ställa sig tämligen lågt här på söder. Så ha t. ex. rätt vackra exemplar af kor sålts till det oerhörda billiga priset af 30-50 kr. och undantag härför har blott i enstaka fall gifvits, då djuren varit af särskild utmärkt beskaffenhet. På senaste torgdagen å Sandesrum i Grötlingbo vero prisen ej bättre, än ofvan nämts, på kor, För oxar betaltes omkring 80-90 kr. stycket och häster från 25 till 150 kronor. I det hela taget var tillförseln af djur stor, och afsättningen ganska klen på platsen.

På Sundrekusten i ock omkring trakten af Hoburg har i dagarne hittats en mängd — tjogtals lass — plank och brädstump från 1 till 6 fots längd, undantagsvis deröfver.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *