Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Johan August Wigström att han ämnar fortfarande idka rörelse med gjuteri och mekanisk verkstad i Fole socken under firma Fole mekaniska verkstad;
Johanna Wilhelmina Odin att hon ämnar fortfarande idka handelsrörelse i Buttle socken under firma Johanna Odin;
Carl Oskar Björklund att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Roma socken under firma Osk. Björklund;
Albert Otto Theodor Endrell att han ämnar idka handel i Klinte socken under firma Albert Endrell.
Visby i Landskansliet 21 Juni 1888.
På Landshöldinge-Embetets vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets utdelning för aktiebolag och andra bolag, som icke äro handelsbolag, denna dag intagits följande anmälan:
Den 11 Augusti 1885 antogs bolagsordning för Fårösunds Kvarn- och Sågverksaktiebolag, som har till ändamål att vid Fårösund drifva kvarn. och sågverksrörelse. Aktiekapitalet, som är till fullo inbetalt, utgöres af 8100 kronor, fördelade i 81 aktier eller lotter å 100 kr., utan att likväl aktie eller lottbref utfärdats. Tillkännagifvanden för lottägarne kungöras i Rute, Bunge och Fårö församlingars kyrkor och intagas, om så finnes behöfligt, i ortens tidningar. Styrelsen utgöres af Michaël Joachim Ekström, Gåsemora å Fårö, Michaël Petter Broström, Broa å Fårö, Karl Johan Jansson, Andunge i Bunge, Jakob Oskar Blomgren, Biskops i Bunge, Carl Bergbon, Sifiride i Rute och Johannes Daniel Martin, Mattise i Bunge socken, den sistnämnde verkställande direktör. Rättighet att teckna bolagets firma tillkommer styrelsens ledamöter samfäldt, då fråga är om förbindelser, men eljest tre af styrelsens ledamöter och bland dem verkställande direktören.
Visby i Landskansliet 23 Juni 1888.
På Landshöfdioge-Embetete vägnar:
Johan Hambraeus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *