Vid Visby stifts presterskaps sammanträde

3 nästkommande Juli komma nedanstående frågor att dryftas
1) Hvad halva vi i våra förhållanden att iakttaga med hänsyn till apostelns förmaning i 1 Tim. 6: 5? (Inledare kontraktsprosten Broander.)
2) Huru bör man ur andlig synpunkt bedöm ingåendet af äktenskap mellan en troende och en icke troende? (Inledare v. pastorn Lagerman.)
3) Kan en kristen i någon mening sägas vara syndfri och i sådant fall i hvilken ? (Inledare kyrkoherden Ehrenström.)
4) Hvilken biblisk grund har den evangelisk lutherska kyrkans lära om barndopet ? (Inledare domkyrkokomministern Söderberg.)
5) Betydelsen af Rom. 8: 9. (Inledare kyrkoherden J. Löthberg.)
6) Betydelsen af 1 Kor, 9: 22. (Inledare kyrkoherden Gadd.) 7) Det berättigade och det oberättigade i det moderna kristliga föreningsväsendet, och hvilken ställning presten har att dertill intaga. (Inledare kyrkoherden Uddin).
8) Bör man i den offentliga predikan taga någon hänsyn till den vetenskapliga forskningens resultat? (Inledare kyrkoherden Odin.)
9) Huru kan och bör församlingsläraren inom den svenska kyrkan under närvarande förhållanden upprätthålla bland folket aktning och efterlefnad för kyrkolagens ännu gällande bestämmelser om husförhören? (Inledare kyrkoherden Sik.)
10) Den teoretiska och praktiska betydelsen af och förhållandet mellan kap. 3 § 11, kap. 8 § 3 och kap. 9 § I i vår nu gällande kyrkolag, i livad som gäller lägrad grånas aflösning och vilkorea härför samt prosts skyldighet och ansvar med afseende på denna otätning af sitt ämbete såsom själasörjare. (Inledare kyrkoherden Nyberg.)
11) Tolkning af innehållet i den under § 2 i HOgv, Domkapitlets cirkulär nr 3 innev. år förekommande anmodan att, vid ’uppgifter om värnpliktiges flyttning, tydligt angifva, om personerna i fråga fortfarande blifva inom församlingarna mantalsskrifna eller icke., (Inledare kyrkoherden Gradelius.)
12) Behöfver vårt predikosätt i allmänhet förändras för att vår predikan skall kunna i sann och full mening blifvaa själavårdande? (Inledare kyrkoherden Alfvegren.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *