Från landsbygden. Hemse.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Hemse, 26 Maj.

Storfrämmande
hade Hemse i torsdags, i det att landshöfding Poignant med fru och svägerska fröken von Engeström från Upsala med bantåget hit anlände kl. närmare 10 f. m.
Besöket gälde den qvinliga undervisningskursen vid länds landtbruksskola. Skolan och de derstädes förfärdigade arbetena togos i betraktande, och syntes desamma vinna vederbörandes bifall hvilket är så mycket mer glädjande för skolan och dess verksamhet som, såsom allmänt kändt är, man i fru Poignant äger en i husliga göromål ovanligt hemmastadd qvinna, som med sakkännedom förmår bedöma hithörande frågor och som lifligt är öfvertygad om handaslöjdens nytta för hög och låg. Efter besöket i skolan, som varade några timmar, intogs middag hos skolans föreståndare dr Sätervall.
Sedan skolan vid 3-tiden egnats ännu ett besök, anträddes återfärden till Visby kl. 1/2 4 e. m., qvarlemnande besöket ett tacksamt minne hos skolans lärare och lärjungar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *