Upplåtande av magasinatomter vid hamnen.

Hos hamndirektionen hava olika personer och firmor vid skilda tillfällen gjort framställningar omerhållande av magasinstomter å s. k. Holmen, antingen å lång arrendetid eller genom köp till frijord. Det bar emellertid ansetts olämpligt att försälia tomter inom hamnområdet och numera tir sådan försäljning ej heller möjlig, sedan k. m:t vid beviljandet av statsbidrag för norra vågbrytaren upptagit bland villkoren, att ingen mark inom hamnområdet finge försäljas till enskilda personer utan k. m:ts samtycke. Då förliden sommar Gotlands konsumtionsförening inkom med framställning att å Holmen få förhyra ett område om c:a 450 kvm. för uppförande av en magasinsbyggnad, tillsatte hamndirektionen en kommitté, som fick till uppgift att uppgöra förslag till plan för iiolmens bebyggand och till tomters upplåtande därstädes. Denna kommitté har också nu framlagt förslag i ärendet, varvid dels förordats utläggning av tre nya magasinstomter, dela breddning Intill 15 m. av de tomter å södra delen av Holmen, som innehaver av Centralföreningen och A.-B. Carl Degerman under förutsättning att innehuvarne detta begära.
Sedermera har även begäran ingivits av dels A.-B. Carl Degerman och dela av A.-B. Björkander & Son om upplåtande av tomter å området Beträffande firman Degermans ansökan fann hamndirektionen skäligt, att då bolaget redan äger tre magasin å ifrågavarande del av hamnområdet, belägna infästad stadsjord, tillstyrka stadsfullmäktige att allenast så tillvila bifalla framställningen, att intill det nu bolaget upplåtna området, vilket har en bredd av 9,7 m., en remsa motsvarande tomtens längd och med en bredd av 5,3 m., må till bolaget utarrenderas. Direktionen tillstyrker sålunda upplåtande till Gotlands konsumtionsförening av ett område om 465 kvm., till A.-B. C. J. Björkander & Son 375 kvm. och till A.-B. Carl Degman 150 kvm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *