Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade i går afton sin ordinarie årssammankomst under ordförandeskap af öfverste von Hohenhausen. Sedan denne helsat de till omkring ett tjugutal närvarande ledamöterna välkomna, föredrogs af gillets sekreterare styrelsens årsberättelse hvilken i sin helhet var af följande innehåll:
Vid gillets senaste årssammankomst, som ägde rum 15 sistlidne December, blefvo 7 nya ledamöter invalde. Bland de ledamöter som under årets lopp afgått från sällskapet må vi här endast nämna doktor P. A. Säve, som 10 November detta år afled härstädes.
Varmt nitälskanda för allt fosterländskt och särskildt för allt som rörde Gotland var han under sina kraftfulla dagar en verksam ledamot i gillet, hvars syfte och ändamål naturligtvis i hög grad skulle intressera ettsådant sinne som hans. Ehuru icke sjelf skytt eller jägare ägde han mer än många sådana en god kännedom om och insigt i djurlifvet och hade en ädel uppfattning af menniskans och jägarens förhållande till djurverlden, hvilket han mångenstädes ådagalagt i sina talrika uppsatser och ej minst i dem, som fianas införda i Svenska Jägarförbundete tidskrift, och hvilken uppfattning han under sin mångåriga verksamhet som lärare alltid sökte bibringa det uppväxande slägtet, hvarigenom han bättre än mången annan verkade i gillets syfte — att förädla jagten — att göra den till en på vetenskapliga och humana grunder sig stödjande idrott.
Under årets lopp har gillet varit samladt till en extra sammankomst, hvarvid ett belopp af 200 kronor ytterligare beviljades för inplanterande af rådjur och bidrag till aflöning åt en ständig bevakare vid Elinghems kronopark, och beslöt gillet vid samma tillfälle att till kongl. Domänstyrelsen ingå med anhållan om anställande af en sådan bevakare.
Styrelsen har under året haft 4 sammankomster för bebandlandet af de vanliga ärendena, och må här påpekas dess vid senaste sammankomst fattade beslut att för nästa år höja skottafgiften vid täflingsskjutningen, så att ledamot kommer att betala 2 kr. och icke ledamot 4 kr., hvilket ansetts nödigt för att kunna bestrida utgifterna för premier m. m. Af de medel, gillet ställt till styrelsens förfogande för att användas såsom belöningar till personer, genom hvilkas angifvelser brott mot jagtstadgan blifvit åtalade och i bevis ledde, har styrelsen beslutit tilldela skomakaren L. P. Larsson Bjers i Vallstens 10 kronor, då genom hans angifvelse en person blifvit åtalad oeh bötfäld för rapphönsjagt under förbuden tid.
I gillets allmänna prieskjutning, som ägde rum 4 sistlidne Juli under tämligen ogynasamma förhållangen i anseende till den då rådande häftiga blåsten deltogosendast 40 skyttar, och vanns dervid 1:sta priset, ett kronogevär, af E. Kahlström från Bunge för uppnådda 45 poäng, 2:dra priset ett silfverfickur af K. Klasson från Hafdhem för uppnådda 44 poäng, 3:dje priset, en kikare af F. Stenberg från Sanda för uppnådda 43 poäng och 4:de priset, en jagtflaska och ett jagarehorn af J. Petterason från Väte för uppnådda 43 poäng. Till årets skyttemästare E. Kahlström gafs v. Hohenhausens minnespris. Vid skjutningen om gillets medalj lyckades ingen af de täflande ådagalägga sådan skjutskicklighet att något förslag om medaljens utdelande kunde komma i fråga.
Af landstingets till gillets disposition stäida medel för utrotande af rotdjur hafva under året utbetalts

Rörande årets villebrådstillgång kan i allmänhet sägas, att den å rapphöns varit ganska god, å hare god, å gräsand medelmåttig och &å orre och beckasin inga.
Revisionsberättelsen upplästes, af hvilken inhämtades att gillets ställning var sådan som i styrelseberättelsen här ofvan angifves, och beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen af det gångna årets räkenskaper.
Enligt de gamla stadgarne skulle nu styrelseval ske, men då i de nya, som definativt nu komme att antagas, val af styrelse är bestämdt till 26 Januari och den nu valda styrelsen sålunda skulle komma att fungera mindre än 2 månader uppsköts valet på ordförandens förslag tillsistnämda dag.
Till ledamöter i gillet invaldes notarien R. Wahlström, löjtnanterna L. Sellergren och E. A. E. Laurin, länsveterinären P. H. Wetterström och litteratören A. Weström, af hvilka löjtnant Laurin genast introducerades.
Det från föregående årssammanträde hvilande förslaget till stadgar upplästes uu med deri beslutade ändringar och antogs enhälligt af gillet. Styrelsen föreslog härefter att skottpenningarna för dödande af rofdjur skulle få utgå med samma belopp som under föregående år, hvilket vann gillets bifall.
Till inköp af en kastmaskin med 200 glaskulor att användas vids. k. skottlekar (på de uppkastade kulorna skjutes med hagel) beviljade gillet 50 kronor.
Som redan är bekant, har k. domänstyrelsen begärt Gotlands läns landstings utlåtande öfver en ifrågasatt utsträckning af fridlysvingstiden för hare, orre och andra djurarter, Landstinget har med anledning häraf och på grund af förslag från enskild landstingsman tillstyrkt att hare och orre måtte på Gotland fridlysas, hare från och med 1 Febr. till och med 10 Sept. och orre från och med 15 Febr. till och med 10 Sept.
Jägmästaren J. O. Sylvan har i en till länsstyrelsen stäld skrifvelse med anledning häraf yttrat:
Parningstiden för hare kan väl emellanåt inträffa i början af Februari, då jagt skulle kunna verka menligt. Men detta händer dock mera sällan och är haren då svåråtkomlig, så att faran af jagt under första hälften af Februari är för ringa för att Gotland häri skulle fordra ett undantag från öfriga delar af riket, ännu mindre som hartillgången här är riklig. Deremot vore en förlängning af fridlyaningstiden till 21 Aug. lämplig, emedan honorna på hösten rätt ofta äro ungstinna och både andra och tredje kullarna små.
Föga skäl torde finnas för att utsträcka fridlysviogstiden för orre till 11 Sept. enär derigenom all orrjagt för stående hund alldeles skulle omöjliggöras. Orren trycker ej för hund lärgre än till början af September. Visserligen har orren under senaste årtiondena förminskats, men detta har sin orsak i kalla vårar och skogarnes uthuggning samt räfvens ökning. Med afseende härpå borde fridlysvingstiden i likhet med för hare framflyttas till och med 20 Aug.
I behof af förlängd fridlysningstid vore gräsand, hvarför denna tid på Gotland borde frsmflyttas till och med 20 Juli för enkel och dubbel beckasin, svan samt änder af andra slag än dykänder.
I detta jägmästar Sylvans yttrande hade styrelsen instämt.
Herr Woöhler önskade att om den indelning i zoner, som domänstyrelsen gjort, komme till stånd, vårt län tilldelades den sydligaste zonen. Han hade gerna sett dagen för orrjagten bestämd till 18 Sept., då det vid orrjagt på ett par dagar gäller mycket.
Styrelsens förslag bifölls sedan efter omröstning mellan hr Wöhlers och segrade med 12 röster.
Sedan jägmästar Sylvan anmält att han vid nästa sammanträde kommer att göra framställning om begäran af ökadt anslag till rofdjurensutrotande, beslöts, att svenska jägarförbundet skulle underrättas derom, att gillet som efter de nya stadgarnes antagande blifvit en underafdelning af förbundet.
Härmed voro förhandlingarne afslutade och man samlades nu till ett festligt samqväm, som varade i flere timmar.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *