Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintehamn 29 Dec.: kapten Sellman, provisor Östman, hrr Nyström, Odin, Stenbom, Krusell, Lager; fru Enoström, frökea Molander.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Rättegångs- och Polissaker.

Justitieombudsmannen har på grund af utaf styrelsen för riksbankens afdelningskontor i Visby ingifna klagomål, i särskild skrifvelse befalt öfverexekntorn i nämda stad, borgmästaren Een, att afgifva förklaring öfver sin uraktlåtenhet att utlemna begärda protokoll, oaktadt afdelningskontorets styrelse flere gånger derom gjort anhållan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Från landsbygden.

Rone, 27 Dec.
Julmorgonen
inträdde här med ett det härligaste vinterväder och godt före, som hade lockat ut en stor mängd slädar och bjellerklang i tidiga morgonstunden. Kyrkan, festligt belyst, var fullsatt och orgelns toner brusade högtidligt genom hvalfven. Till magister Granberg, som snart ett år härstädes tjenstgjort som predikobiträde och ämnar affiytta på nyåret frambar för församlingsmedlemmarne sina gåfvor i form af offer efter gudstjenstens slut som en enkel gärd af välvilja och förtroende.

Mejeriet,
som omkring fjorton dagar härstädes varit i verksamhet, står nu färdigt, vittnande om hvad enighet och samfundsanda kan åstadkomma. Utom mejerskan tjenstgöra der 2 elever, som utan någon som helst ersättning från bolaget sköta pigsysslorna. Af de män som utom interrimstyrelsen särskildt böra ihågkommas för energiskt arbete vid bygget vilja vi nämna konsul Broander. Äfven den som utfört arbetet, byggmästare, J. Jakobson, Frixarfve, bör icke glömmas, Mjölkmängden har hittills visserligen varit ringa (omkring 80 och 90 kannor om dagen) men man hyser grundad förhoppning att fram på nyåret få mängden fördubblad.

Andradag jul
kl. 5 e. m. höllo goodtemplarne härstädes en fest till förmån för logen. Magister Granberg höll föredrag. Allmänheten bjöds på kaffe.

Skörderesultat 1887.
Hvete: 1 person sådde 10 kappar, erhöll 6 1/4 tunna. Ena annan 1/4 tunna och erhöll 8 tunnor.
Råg: En person sådde 1 tunna, erhöll 15. En person sådde 1/6 tunna, erhöll 9 tunnor.
Korn: En landtbrukare har skördat efter 3 3/4 tunna utsäde 53 1/2 tunnor. Flere andra exempel kunde anföras, men detta torde bevisa att 1887 varit ett godt skördeår och biingat utomordentliga resultat på goda jordar.
Hafre: Af Visingöhafre har en person sått 7 lopar (1 3/4 t:na) och erhöll derefter 40 tunnor, Af potatis må nämnas endast ett fall, der efter 2 3/4 tunnas utsäde skördats 30 tunnor god vara.
Det har berättats, att en person här i socknen sedan tre månader arbetat på en

s. k. evighetsmaskin,
som en gång igångsatt aldrig skulle stanna. Jag kan visserligen ej borga för uppgiftens riktighet, men tror den ej vara utan grund. Mannen tror sig snart hafva lyckats, ehuru allt måste förklara saken omöjlig.

En fågel,
tämligen ovanlig, liknande något mellanting mellan kråka och skata eller kråka och skrika har en tid uppehållit sig här. Han är allätare, förtär kött och fläsk, är tämligen tam och låter intet ljud eller läte förnimmas, Mången tror det är en s. k. bastard; storlek som en större skata.

Tillbud till eldsvåda
yppade sig julafton på Ronehamn hos hemmansägaren M. Uddin. Någon större olycka skedde dock ej.

Hemse, 28 Dec.
Vice pastor.
Vid senaste biskopsvisitation med Hemse och Alfva församlingar 11 September framhöll biskopen det trängande behofvet af en yngre presterlig kraft, hvarvid också pastorn förklarade sig villig att för aflönande af en sådan bidraga med 350 kronor, under förutsättning och förhoppning att församlingen skulle vilja lemna resten, Då fyllandet af den lika stora återstående summan, som för ett biträde vore erforderlig, näppeligen genom uttaxering inom församlingarae kunde ifrågakomma, så har nu genom frivilliga bidrag, genom en energisk persons åtgöranden, den behöfliga summan i det närmaste blifvit fyld. Till vice pastor är hr H. Pettersson — den samme som här under kyrkoherdens sjukdom för ett par år sedan tjenstgjorde, utsedd. Pastor Pettersson lär i dagarne hitkomma, så att hau med nästa års ingång kan få börja sin befattning.

Nykterhetsfest.
Goodtemplarlogen Goda hoppet hade i går, tredjedag jul, ordnat en fest i folkskolesalen.
Äfven kyrkan hade dertill tagits i anspråk, i det pastor Granberg från Rone vid femtiden på qvällen höll ett intressant och sakrikt föredrag för en talrik åhörareskara, som fylue templet.
Förvintern har i år varit ovanligt blid, om man frånser blåsvädret, som varit ihållande.
Synnerligast ha adventstormarne varit ihärdiga mer än vanligt. Termometern har också hållit sig krivg fryspunkten med ett undantag endast, då han var nere vid femton grader under densamma.

Byggandet
har derför också med all kraft kunnat bedrifvas och flere bygnader ha erhållit sin resning under December månad. Att dessa kunde uppföras så sent på året, har varit beroende på blidvädret, men äfven en annan orsak har idragit härtill, nämligen bestämmelsen i brandstodsförordningen, som föreskrifver att efter nyår på méra tätt bebygda platser, inga tak få läggas med spån och då spånen är ett bland de billigaste taktäckningsämnen, så har en och annan tagit tiden i akt.
Alla de nu sent uppförda bygnaderna ha också erhållit spåntak.

Harjagten.
Äudtligen har dennu för alla jagtvänner efterlängtade spårsnön fallit. Harjagten, som nu förut gått på bart, har varit mindre lönande i brist på föremål och den kommer väl ej heller nu att lemna något större byte, ty hararnes led börja allt mer och mer att glesna. Mången dag får också sportmannen vandra, utan att få sigte på något som helst jösseföremål. Det är också man med tillfredsställelse erfar, hurusom fridlysningstiden kommer att utsträckas, i hopp om att detta kommer att göra något. Det bör också vara i den sanna jagtvännens intresse, ty kommer ej något att göras för att skydda hararne mera än hvad förut varit fallet, torde snart harjagterna komma att betydligt inskränkas. Men att skyttarne, eller rättare sagt menniskorna, äro de enda gom tillgodogöra rig alla harstekarna är långt ifrån förhållandet, utan brorslotten taga väl räfven och höken tillsammans, synnerligen den senare, ty den är mycket mera talrik än räfven.
Att detta är förhållandet får man bäst erfara under vandring i skog och mark, då man icke sällan på en upphöjd sten eller stubbe fioner skelettet at en hare.
På tal om harjagten kan jag nämna en episod, utspelad här i socknen, och det t. o. m.
inom Hemse handelsplats för icke så länge sedan.

Värdshus förbi.
Ett par personer gingo för några dagar sedan ut åt skogen med bössan på axeln för att om möjligt fånga sig en harstek. Mycket riktigt fick ock den medföljande hunden upp en hare och ett klingade dref började, som fortsatte både länge och väl, utan att dock skytten kom haren inom skotthåll. Slutligen tappade dock hunden, då det blef ett långt letande, utan att hunden kunde komma på rätta spåret. Sent omsider kom man dock att misstänka, att det ej stud så rätt till med spåret, som kom att leda rätt in i en källare. Då beslöt man att förvissa sig om saken, och så snart man fick nyckeln till källaren och inträdde blef man förvissad om sammavhanget, ty då satt verkligen vår jössee der helt beskedligt hopkrupen i ett hörn af källaren. Då hunden blet honom varse, rusade han ej genast på honom, utan betraktade ömsom sin underlägsne motståndare, ömsom sin husbonde, utan min af att vilja anfalla förrän han blet tussad — då några slag krivg källaren och haren fick med lifvet plikta för sitt värdshusbesök.

Alfva pastorats sparbank,
som i fjor våras af länsstyrelsen stäldes på utredning, har nu realiserats så till vida att 95 procent äro utbetalade, hvadan således återstår 5 procent af kapitalet, som dock framdelezs lär komma insättarne till godo.
Indrifningen af de utlånta medlen försiggick jämförelsevis lätt, utan att medföra några fallisemang.
Reservfonden, uppgående till närmare tiotusen kronor, åtgick till betäckande af förluster.

Hablingbo, 29 Dec.
Decemberstämman
för året försiggick härstädes i går, då fyllnadsval af kyrko- och skolrådsledamöter som voro i tur att afgå skedde; hvarvid samtlige desse återinvaldes. Derefter föredrogs och granskades fyrktals och debiteringslängderna, då man erfor att årets debitering uppgick till 18 öre å fyrk.

Ordinarie kommunalstämma
vidtog derpå, då val af kommunalordförande ägde rum. Till ordförande i stämman utsågs hemmansägaren Niklas Nilsson, Stjups och i kommunalnämden och fattigvårdsstyrelsen hemmansägaren Olof Jakobsson Vadstäde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Från sjön.

Skonerten Sofie, hemma i Engelholm, med ballast, har julafton strandat utanför Bergqvara.
— Danska koffen Veronika har på resa från Sverige till Köbsnhavn med trälast grundstött på Saltholmen och är full med vatten. Med Kastrups bergninogsföretag har kontrakterats om bergning af fartyg och last för 40 proc.
— I Varberg hemmahörande skonertskeppet »Elibeth Dawson», kapten Johansson, har, på resa från Hull till hemorten med stenkolslast, efter att hafva sprungit läck och mistat rodret, 17 dennes sjunkit i Nordsjön, hvarvid tyvärr befälhafvaren och timmermannen omkommit.
Den öfriga besättningen hade dessförinnan lemnat fartyget i skeppsbåten, hvarifrån de bergades af ångaren Osledos och landsattes i Hull 21 dennes.
— I förliden vecka ingick tili L ndon meddelanden om 32 skeppsbrott, vid hvilka 14 personer tillsatte lifvet. Inalles ha under år 1887 1,572 skeppsbrott inträffat utmed Englands kuster och 3,112 personer ha dervid omkommit.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Uti skildringen

af den stackars sinnessjuke mannens i Linde behandling hade bortfallit ett ord ur den i ämnet gjorda anmälan från gode mannen öfver förmynderskap. Der bör stå: ingen ändamålsenlig beqvämlighetsinrättning finnes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Å utmätningsauktion

på härvarande landskansli har i dag försålta 7/36 mantal Petsarfve i Eke socken, saluvärderadt till 7,500 kronor, som inropades af Severin Nilsson Bölske i Eke för 6800 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Indragna hospitalslägenheten

nr 166 Betaingen i Lummelunda socken har för 700 kronor inropats af O. Björkqvist, Etebol, vid å stället hållen auktion.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Sandbergska sällskapet

ger nyårsdagen en föreställning, hvarvid uppfö res ett nyårsskämt, en revy med det gamla året från Visby horisont, samt tablåer lämpade för tillfället.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104