Från sjön.

Skonerten Sofie, hemma i Engelholm, med ballast, har julafton strandat utanför Bergqvara.
— Danska koffen Veronika har på resa från Sverige till Köbsnhavn med trälast grundstött på Saltholmen och är full med vatten. Med Kastrups bergninogsföretag har kontrakterats om bergning af fartyg och last för 40 proc.
— I Varberg hemmahörande skonertskeppet »Elibeth Dawson», kapten Johansson, har, på resa från Hull till hemorten med stenkolslast, efter att hafva sprungit läck och mistat rodret, 17 dennes sjunkit i Nordsjön, hvarvid tyvärr befälhafvaren och timmermannen omkommit.
Den öfriga besättningen hade dessförinnan lemnat fartyget i skeppsbåten, hvarifrån de bergades af ångaren Osledos och landsattes i Hull 21 dennes.
— I förliden vecka ingick tili L ndon meddelanden om 32 skeppsbrott, vid hvilka 14 personer tillsatte lifvet. Inalles ha under år 1887 1,572 skeppsbrott inträffat utmed Englands kuster och 3,112 personer ha dervid omkommit.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 December 1887
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *