Auktion i Endre.

Tisdagen och onsdagen den 6 och 7 December kommer genom auktion å L:a Hanes i Endre hela det odelade lösöreboet efter flidna hustra Anna Hellgren att för hennes arfvingars räkning färsäljas. Bestående detta afsilfver- och nysilfver-, koppar-, malm-, jern- och träsaker, en mävgd bättre polerade möbler, en mängd sängkläder och linne, porslin, glas och blecksaker; kreatur, af oxar, kor, ungnöt, får, svin och gäss. De flesta slags kör- och åkerbruksredskap, en mängd band och stallredskap jämte allt det mera hvarmed ett större, välsorteradt lösörebo är försedt. Och är denna lösegendom at särdeles god beskaftenhet. Endast för vederhäftighet kända inropare får 3 månaders betalnivgsanstånd. Auktionen börjas hvarje dag kl. 10 f.m.
Endre & Hulta den 23 Nov. 1887.
Efter anmodan,
L. N. ENDERBERG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

I anseende till qvarnens utarrendering

låter qvarnägaren och viktualiehandlanden herr A. Larsson, Visby, genom öppen frivillig auktion lördagen den 10 innevarande December kl. 10 f.m. i qvarnen å Slitehamn till den högstbjudande försälja diverse lösegendom, bestående af 3 st. sängar, soffor, bord, en kommod, en skrifpulpet, en skänk, stolar, klädesskåp, 2:ne koffertar, ett väggar, 2:ne fickur m. m., en ridsadel, en besparingsspis, 2:nekaminer, en större kakelugn; 2:ne mjölksåar, en ståltrådslina om 250 fots längd, en vattentunna; kreatur: en ko, 4 st. såväl större som mindre svin m. m. m.; diverse specerivaror såsom socker, kaffe cikoria såpa, sirup flere slag, soda, Norrköpings- och Ljunglöfg snus, flere sorters cigarrer, och röktobar, risgryn, hafregryn, ett större parti rågmjöl, ett parti siktat hveteoch d:o rågmjöl, prima Vesterbottens sötmjölksost, d:o ett större parti skummjölksost, stearinljus, fotogén, något mansgångkläder, ett större parti sill af flere slag m. m.
OBS! Profven kunna få ses dagen före auktionen. Betalningsanstånd lemnas endast åt de, som äro kände för sina inrops ordentliga inbetalande i 3 månader, hvaremot andra betale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 29 November 1887.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Auktion.

Onsdagen den 4:de nästkommande Januari kl. 12 middagen hålles här å landskansliet auktion till försäljning i den ordning, som om utmätt fast egendom finnes stadgad, af Nicklas Ljungmans konkursbo tillhöriga 77/512 mant. Rosbage i Stenkyrka socken och en från samma hemman afsöndrad lägenhet om 3,11 qv.ref; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Ifrågavarande hemmansdel är bebygd med en ladugårdssträcka, inredd till stall och kohus m. m., utgöres af omkriog 25 tunol. åker, 12 kappl. äng och 10 tunnl. skogs- och betesmark samt är saluvärderad till 4,500 kronor. Lägenheten användes till gårdstomt och är bebygd mnd boningshus och brygghus samt har värderats till 1,500 kr.
Visby i Landskansliet 30 November 1887.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Borgenärerna

i bagaren C. G. Broströms vid Rådstufvorätten härstädes avhängiga konkurs kallas till sam manträde å rådbuset härstädes måndagen den 12 nästa December kl. 4 e.m.
för att besluta i åtskilliga konkursboet rörande frågor.
Visby den 24 November 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Dödsfall Petter Magnus Vilhelm Sporre

Tillkännagifves att Gud den högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min käre make skräddaren Petter Magnus Vilhelm Sporre, som efter ett svårt lidandestilla afsomnade i Hejde den 28 Nov. kl. 2 f.m. i en ålder af 71 år, 11 mån. ; djupt sörjd och saknad af maka, barn och barnbarn, varder härmed slägt och vänner tilkännagifvet.
Maria Sofia Sporre.
Sv. Ps. 473, 1, 2 vers.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Dödsfall Catharina Josefina Maria o. Ernst Emanuel

Att Herren genom döden behagat hädankalla, den 1 Dec., min kära maka Catharina Josefina Maria, född Gardell, i en ålder af 29 år, 1 mån, och 6 dagar samt den 24 Nov. min käre son Ernst Emanuel i en ålder af 15 år, 8 mån., 11 dagar; djupt sörjda och innerligt saknade af mig, barn, föräldrar och syskon, varder de aflidnes slägt och vänner endast på detta sätt tillkännagifvet.
Stora Hästnäs den 1 December 1887.
Ferdinand Tofftén.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Dödsfall Viktor Elias Berg

Att sjömannen Viktor Elias Berg afled i Gustavi församling i Göteborg den 15 Nov. 1887 i en ålder af 21 år, 3 mån., 15 dagar; djupt sörjd och saknad af föräldrar, syskon oah vänner; varder på detta sätt deltagande slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Visby den 25 Nov. 1887.
Sofia Berg. O. N. Berg.
Sv. Ps. 493 v. 4.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.