Från landsbygden.

Hangvar, 8 Nov.
Uti tidningen för i onsdags förekom att vid kyrkostämma med församlingen förrättades val till besättande af folkskollelärare, m, m. hvilket utföll sålunda, att biträdande lärareb i Rone, Johan Lyth, erhöll de flesta rösterna. Medsökande voro folkskolläraren H. P, Gardell i Lye och O. Rabe från Linderyd. Enligt hvad det förljudes kommer valet att öfverklagas.
Härmed får meddelas huru valet utföll för de sökande, nämligen: Johan Lyth erhöll 2,282 röster af 25 röstande, Gardell 286 röster af 11 röstande och Rabe ingen röst. Hvad klagomålet angår, gick allt på stämman lagenligt tillväga, utan att skolrådet och dess ordförande ha begått någon olaglighet vid förslagets uppsättande.
Det är ordföranden i kyrkostämman som anmälte reservation öfver valets utgång, derför, att icke medsökande Gardell erhöll platsen. Då ofvannämde stämma var slutad och justeringsmän skulle utses af stämman, gjorde ordföranden invändningar vid att antaga de af stämman utsedde, utan föreslog hvilka han ville hafva att justera protokollet, men det gick icke stämman in på, utan fasthöll vid dem de hade utsett. Då yrkade ordföranden på votering, men med samma utgång att de af stämman först utsedda blefvo enhälligt valda att justera dagens protokoll.
Medlem af stämman.

Lärbro 9 Nov.
Lång fisketur.
Häromdagen kom en ensam fiskare vid 4-tiden på morgonen i land vid Kyllej, der han vid först påträffad bostad anhöll tå taga in och bad om upplysning, hvarest han landat. Han hade dagen förut från Östergarn ensam begifvit sig ut på fiske; hade vid 7 tiden på qvällen dragit sina garn i tanke att gå i land; men i den påkommande regntjockan tagit oriktig kurs, hvadan följden blef, att han istället landade på ofvannämda ställe. Ett opåräknadt besök fick härigenom hans i Rute boende slägtingar, hos hvilka han tillfölje af storm måst för någon tid qvarstanna utan att dock — som det säges — på något sätt underrätta hemmavarande om sin belägenhet.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 11 November 1887.
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *