Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
För åverkan, bestående i sönderbrytande af några fruktträd, yrkade Olof Cedergren, Bopparfve i Ejsta, ansvar å Sofia Håkansson derstädes. Ehuru besvärande omständigheter förekommit mot svaranden och då ed på grund af svarandens fräjd ej kunde henne anförtros, kunde hon mot sitt enständiga nekande ej ådömas ansvar.

För oloflig harjagt å af kronolänsman Svallingson arrenderad jagtmark vid Sallmunds i Stånga. dömdes skomakare Olof Malmberg i Stånga till tio kronors böter, hvarjämte Malmberg ålades ersätta kärandens rättegångskostnader med 45 kronor.

För att hafva beskylt jägmästare Sylvan för ämbetsfel vid landtmäteriförrättnivg har Gustaf Sandström i Fröjel åtalats af allmän åklagare. Då svaranden förklarat sig vilja styrka sanningen af sitt tillmäle, förelades han att vid femte sammanträdet visa att han anstält åtal derom vid äfventyr att annars målet ändock afgjordes.

Norra häradsrätten.
För att hafva rubbat utmätt lös egendom dömdes hemmansägaren Lars Johansson, Butreifs i Norrlanda, åtalad af länsman Boberg, till tjugufem kronors böter.

För misshandel af Samuel Hellgren å Fårön fäldes hemmansägaren Lars Östman, Karlbjerga å Fårön, att böta tio kronor. Länsmans Smedbergs yrkande om ansvar å Östman för att Ö. kallat Hellgren för tjuf kunde rätten ej upptaga till pröfning, enär åklagaren ej var befogad att i denna sak åtala.

För oloflig rapphönsjagt dömdes arbetaren Anders Gahnström, Norrbys i Hejdeby, åtalad af länsman Håkansson, att böta femton kr.

Fiskemål. Hemmansägaren P. E. Bergström och Johanna Steffens på Bräntings samt Olof Nordahl och Oskar Norman, Nors, yrkade, att hemmansäg. Olof Vahlgren och Johan Olsson, Ala i Rute, måtte förpliktas att gemensamt med dem i s. k. Seldeviken idka fisket, hvari samtliga parterna ägde del. Enär nämda fiske var oskiftadt, hvarigenom parterna ägde att hvar till sin nödtorft bruka fisket med not och nät, kunde svarandena ej förpliktas att gemensamt med kärandena idka fisket, hvarför käromålet ogillades af häradsrätten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1886
N:r 23.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *