Från landsbygden.

Ny kreaturförsäkringsförening
för södra häradet har länge varit påtänkt. En vid allmänt möte i fjor tillsatt komité, bestående hrr L. Cramér, J. N. Sommar, O. T. Lagergren, O. Rosenthal och O. A. Gustafsson, sammanträdde i Hemse och utarbetade då förslag till stadgar, hvilka nu på utlyst allmänt möte 27 sistlidne Februari nästan utan anmärkning antogos. Vid samma möte valdes interimsstyrelse, hvilken hade attsöka k. m:ts befallningshafvandes fastställelse å stadgarne och i öfrigt vidtaga de mått och steg, som för föreningens bestånd kunna anses nödiga. Ur stadgarne vill jag endast nämna, att föreningen vill omfatta endast södra veterinärdistriktet och att hvarje delägare vid inträffande sjukdomsfall endast bör söka veterinären. Sökes qvacksalfvare, meddelas ingen ersättning för förlorade djur. Undras emellertid; om allmogen med sitt intresse, kommer att understödja den nya föreningen.

Till nämdeman
i Hafdhems och Hablinge distrikt har valts landtbrukaren Ferdinand Hermanson, Hafvor i Hafdhem, hvilken vid tinget i måndags gjorde sitt inträde.

Såsom något ovanligt,
hvilket sällan om ens någonsin existerat här på söder, kan omnämnas, att ofvannämda val blifvit öfverklagadt. Skälen i de anförda besvären skulle vara att en person icke tillåtits rösta (och detta derför att han ej betalt sina kommunalutskylder), hvliken hade, påstås det, rösträtt, och att en annan fått rösta, som icke hade sådan. Domaren anmärkte, då ärendet föredrogs, att, om dessa röster frånräknas eller tilläggas, sådant icke det ringaste inverkar på valets utgång. Och klagomålen underkändes.

Bråkigt.
Vid tinget i söder söktes lagfart å en hemmansdel, jag tror, från Sproge, som betecknades af ett bråktal med niosiffrig nämnare och slöts med någonting på 700,000000 (sjuhundramillioner). Domaren anmärkte, att, om en sådan del i framtiden vid arfskifte skulle delas emellan flere barn, det blefve förenadt med svårigheter.

Det har roat mig
att se efter huru långt på kringliggande trakter man kan se röken från den höga skorstenen på Alfva ångsåg. Detta sågverk, som ett par gånger varit omnämdt, har i vinter haft riklig tillgång på stockar och vill man öfvertyga sig att på Söder ännu finnas stora, tjocka träd, är det intressant att der göra ett besök. Se der en ek minst 6 alnar i omkrets, der en fura, en aln drygare, och riktiga praktexemplar af björk, alm och ask, det bästa Skobel virker Men det var sant, jag glömmer röken. Jo, den ses grant vid Myrungs i Linde, Bjers i Löjsta, Gardarfve i Fardhem, Boxarfve i Levide, Stenbro i Silte, Stora Karlsö, Barsalder i Grötlingbo, Rone kyrka, Närs backar och Vestlans i Burs.

Hablingbo, 16 Mars.
En präktig vinter
och ännu präktigare slädväg har här nu hos oss varit rådande sedan Knutstid, och kunna de gamla ej minnas en sådan jämn, stadig vinter med ty åtföljande slädväg med så ringa snö; men så ha ej heller så många körslor af sten och skog blifvit utförda på många långa år som just denna vinter, förutom all åkning til Lyst.
Vinterfodret har väl tämligen hopkrupit, men en hel hop spanmål och godt om halm är inneliggande och vi möta med förhoppning och glädje nordens sköna vår.

Om folkskolan
skall det väl heta att den går framåt, men går det på viesa ställen så der tämligen långsamt. Månne ej skolstadgan, så ny den är i flere stycken, tarfvar omändring. Månne ej detta utgör ett hinder för hennes utveckliog: att staten ej bygger våra skolhus och helt och hållet öfvertager aflöningen ? Bådas genomförande skulle förekomma många tvister från inspektören och församlingen ända ned till skolläraren och dymedels föra skolan raskare framåt.

Till gamla stammen
må man väl räkna de ännn lika krya som åldriga makarne i Halbenartve gård: Olof Jakobsson och hans hustru, hvilka båda göra siva kyrkobesök och då och då göra sin lilla lostresa och således ännu äro i fall verksamhet. Han född 1805 och hon 1811 ingingo 11 Okt. 1830 bjonelag, och ser det ut som jernbröllop der skulle ifrågakomma i kretsen af barnbarn och barnbarns barn. Och jern i blodet tyckas de hafva i en tid, då läkarne klaga öfver blodbrist, bleksot o. 8. v. Ätven vid Domerarfve finnes en rask åldring, född 1803, som ännu är kyrkobesökare och som den tid sången utfördes från koret var en väldig korsåvgare, hvars toner genljödo i kyrkans hvalf: att moderera rösten m. m. dermed var den tiden ej så kinkigt.

De vid Ejstastranden
så sorgligt omkomne hafva ävhu icke, när detta skrifves, påträffats oaktadtträgetsökande.
Innan jag för denna gång nedlägger pennan, ville jag för brr skollärare påpeka uppropet från Gotlands fornvänners styrelse, att de hvad på dem ankommer, såsom stående midt ibland eller jämte folket, äfven draga sitt lilla strå till fornsalens vidmakthållande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1886
N:r 23.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *