Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
För timmerafverkning å Bara anbexhemthan var hemmansägare Nils Hemmin, Stora Mörby i Hörsne, åtalad af länsman Biberg. Hemmin, som arrenderar Hörsae kyrkoherdeboställe och Bara annexhemman, medgaf att han afverkat något timmer, som han dock användt till förfärdigande af redskap, hvilka eniigt intyg af kyrkoherden skola vid arrendetidens slut återlemnas till honom utan annan ersättning än för arbetskostnaden, Målet uppsköts till tredje sammanträdet.

För olofligt tillgrepp af ett större kopparrör från vid Fårö strandade engelska ångaren Blackhead voro Mikael Godman, Kristoffer Godwman vch Markus Larsson å Fårön instämda af länsman Smedberg. Svarandena uppgåfvo att de tagit röret som bottenfynd omkring tre hundra famnar från ångaren. För bevisnings förebringande uppsköts målet.

För förskingring af utmätt egendom yrkades ansvar å hemmansägare Lars Johansson, Butreifs i Norrlanda, af länsman Boberg. Svaranden medgaf att ban bortlemnat en i mät tagen häst, som han före utmätningen sålt.
Utslag afkunnas vid tredje sammanträdet.

Ansvar yrkades å husbonden Lorens Karlsson, Bryer i Tingstäde, derför att han sistl.
julafton i berusadt tillståud fört oljud å Furubjers gård, hvarifrån han vägrat aflägsna sig.
Svaranden erkände att han varit berusad och fört oljud. Målet uppskörs.

För misshandel och ärekränkning mot Samuel Hellgren vär husbouden Lars Östman, Kalbjerga å Fårö, instämd af länsman Smedberg. Östman erkände att han fört ut Hellgren från gården och utfarit smädligt mot honom.

För underlåten vård af hemåjär voro Hans Andersson, Uppsgårds i Vallstena, och Hans Tomasson, Rå i Vallstena, instämda af T. Blomberg, Kyrkebjers i Gothem. Svaranden anförde, att djuren kommit in på kärandens egor, till hvilka grinden stått öppen. Målet uppsköts till tredje sammanträdet.

För slagsmål hafva, såsom förut nämts, drängen Oskar Jakobsson, Gåsemora å Fårön, och arbetaren Jonin Henriksson från Visby varit instämda. Åktlugarev afstöd från åtalet mot den förre, emedan denne endast användt våld till sjelfförsvar. Henriksson, som äfven nu var frånvarande, ålades att vid hämtvings äfventyr komma tillstädes vid Marssammanträdet.

Ersättning för en häst och eh koryrkade enkan Anna Bodilla Erasmidotter och hennes dotter att utfå af Lars Östman, som förrättat bouppteckning efter enkaus man Olot Larsson, hvarjämte de forirade att Östman skulle edfästa riktigheten af bouppteckningen, Vittnen intygade att Östman ej slagtat hästen samt att han af Lairsson erhålit till skänks köttet eftet kon. Målet uppsköts.
— Östman å sin sida yrkade ansvar å enkan och hennes dotter der att de tillegnat sig en 8. k. spiselvind (värd kögst två kronor), en dricksmugg och en bönbok (hvardera värda 50 öre), då de flyrtat från Östman, hos hvilken de hade s. k. undantag. Svarandena erkände, att de tagit med sig dessa saker, som de ansett vara deras tillhörigheter. MAlet uppsköts.
Vittnesersättningarne i dessa tvänne mål uppgå redan till ett hundra kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Januari 1886
N:r 7.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *