Laxfisket å Gotlands kuster

har nu åter börjat, och bedrifves med mycken framgång. Förliden vecka fångades å östra kusten och insändes till Wisby flera vackra exemplar af detta
fiskslag, hvaribland ett, vägande 25 1/2 skålpund.
Det för tvenne år tillbaka bildade ”Laxfiske-Sällskapet” har äfven i år vidtagit åtgärder för att bibringa Gotlands kustbefolkning nödig kännedom i användandet af de fiskeredskap, hvilka i och för laxfångst allmänt användas af fiskare på Blekings och Ölands kuster.
Att laxfiske är en lönande handtering bevisas bäst deraf, att den första lax, som i år fångades i närheten af Falkenberg, och hvilken vägde 14 skålp., betingade 70 kronor, eller 5 kronor pr skålp. Ett så högt pris är naturligtvis sällsynt, men 20 skålp:s laxar hafva här blifvit betalda med lika många kronor.
Vi uppmana derför Gotlands kustbefolkning att icke låta tillfället till kostnadsfri undervisning i detta slags fiske gå sig ur händerna, utan skyndsamt anmäla sig å fiskeri-statimierna vid Slite, Ljugarn och Östergarn.
Hr Carl Procopée, ledamot i ”Laxfiske-Sällskapet” har benäget tillkännagitvit, att de hushåll, hvilka önska erhålla färsk lax, kunna anmäla sig å hrr Procopée & C:s kontor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *