Hemskt, sa Rydingen.

Rykten om ett mord hafva innevarande vecka spridt sig i staden och varit föremål för atläggningar i alla varittioner. Förhållandet är att f. artilleristen Jakob Johan Oskarsson varit försvunnen från sin bostad sedan 13 sistl. December utan att man sedan kunnat upptäcka något säkert spår efter honom. Det månghöfdade ryktet drog dock försorg om, att den i och för sig mystiska saken hölls vid lif. Så berättades härom dagen till stor häpnad för alla fredliga samhällsmedlemmar, att hans hufvud. framdragits af hundar ur en grop utanför staden. Denna rysansvärda historia, osann från början till slut, hade uppkommit deraf, att ett par ben påträffats, hvilka vid besigtning befunnos tillhöra ett —- svinhufvad. Det enda, om ock osäkra, spår man funnit efter den försvunne är ett par utanför Kajserport hittade blodiga underkläder, hvilka en person påstår sig igenkänna såsom bafvande tillhört Oskarsson. För öfrigt hafva käringar både med och utan kjolar samt barn ventilerat saken jå det mest allsidiga sätt, hvarvid man till och med utpekat ett par personer såsom Infvande föröfvat dådet.
Vid igår och i dag hållna polisförhör, hvartill flere persowr hafva inkalläts, hafva alla de hemska ryktena vunnit ingen som helst bekräftelse.
Oskarsson, bondson från Hejnum, har sedan pingsttiden varit bosatt här i Visby och har fört ett mycket oregelbundet lif.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *