Bänkinredningen i domkyrkan.

Fjorårets kyrkostämma, till hvilken förslag i detta ämne från utsedde komiterade inkommit, afseende såväl nya bänkar som uppförandet af en läktare på södra sidan, allt till beredande af ökadt utrymme, hade beslutit att låta denna fråga hvila på det under tiden utredning skulle kunna erhål las, hurnvida för sådant ändamål något bidrag skulle, kunna påräknas från den fond, som står under domkapitlets omedelbara förvaltning. Kapitlet har emellertid härpå svarat, att, då dessa medel äro afsedda för kyrkans iståndsättande och framtida bestånd», kapitlet ansåg sig hin- | dradt låta fonden bidraga till nu i fråga varande ändamål… Under sådana förhål landen yrkades vid kyrkostämman igår afslag på förslaget om den nya inredningen af hrr Bergman och Rundberg. Hr Kahl åter ausåg det vara församlingar nes plikt att vidtaga sådana anstalter, att deras medlemmar kunde få tillfälle att komma i åtnjutande af den uppbyggelse, från hvilken de nu ofta på grund af knapt utrymme hindrades. Hr Lindell yrkade bifall till bänkarne, men afslag på läktaren. Hr Jeurling, som var mycket tveksam, buruvida domkapitlets tolkning af föreskrifterna angående fondens användning verkligen vore riktig, och som ansåg, att man borde vända sig direkt till k.m:t för att få den saken utredd, föreslog, att stämman med afslag på frågan om en läktares;uppförande borde låta frågan om bänkinredningen tills vidare bero. Stämmans beslut utföll i enlighet med hr J:s förslag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Oktober 1884
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *