Inträdessökande vid läroverket

uppgå denna termin till ett antal af nio elever, af hvilka en till ring I real, två till klass 5, två till klass 4, två till klass 3 och två till klass 1. Dessutom söker en af läroverkets förutvarande elever uppflyttning till högre klass. Tre elever ha med höstterminens slut afgått från skolan. Elevantalet, som vid höstterminens slut var 229, uppgår sålunda f. n. till 235. Vid uppropet i dag voro blott fem elever frånvarande, samtliga sjukanmälda. Rörande lärarepersonalen inträder med denna termin ingen förändring, dock med det undantaget, att v. läroverksadj. V. Verner på grund af krigstjänstgöring under några veckor är förhindrad att uppehålla sin undervisningsskyldighet, som emellertid under tiden bestrides gemensamt af andra lärare vid skolan, så att ingen särskild vikarie behöfver anlitas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *