Gotlands Fornvänner

voro i onsdags samlade till ordinarie Decembersammanträde, hvarvid sällskapets nuvarande styrelse bestående af hrr Säve, Rosman, Kahl, Jeurling och H. Gustafsson återvaldes. Att granska årets räkenskap utsågos hrr Ax. Ekman och J. Enderberg.
Vit sammanträdet bragtes på tal frågan om hurn till Fornsalen skulle kunna förvärfvas, vare sig såsom deposita eller såsom gåfvor, sådana till landskyrkorna hörande, i äldre tider såsom prydnader för templen använda föremål af hvarjehanda slag, hvilka nu ligga glömda och undankastade i någon vrå på vinden, men hvilka ur flere synpunkter väl förtjena att räddas från total förgängelse. Då föreningen numera i sin Fornsal eger ett utrymme, som icke lägger hinder i vägen för sådana sakers mottagande och förvarande, är det att önska, det kyrkorådenv, hvart och ettisin stad, må behjerta denna kulturhistoriens och minnenas angelägenhet. För att i Fornsalens förvar nedsätta för kyrkornas bruk oanvända eller oanvändbara föremål lär icke möta något hinder, då naturligtvis derigenom församlingarnes eganderätt till föremålen, om någon håller på denna, i ingen mån inskränkes.
Det är först genom att på elf ställe samlas, ordnas och bevaras, som sådana skenbart värdelösa ting få sin stora betydelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 December 1881
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *