Norra häradsrätten.

(6 September.)
Hästhandel. Petter Pettersson i Sjonhem hade instämt Olof Stenström, Soivide, under yrkande att Stenström måtte åläggas återlemna en häst, som han af honom fått låna. Stenström påstod, att han icke lånt utan för 20 kr. köpt hästen af Pettersson, samt uppgaf tillika, att han derefter, i Mars 1879, sålt densamma till en annan person, Anders Johansson, hvilken han äfven nu åberopade till vittne. Efter aflagd ed intygade Johansson att han köpt hästen af Stenström samt att Pettersson sjelf förut uppgifvit, att han för 20 kr. sålt samme häst åt Stenström. Målet uppsköts.

(7 September.)
Värjemålsed. Hustru Bernhardinaq Eriksson, tilltalad för olofligt tillgrepp af ett fickur efter aflidne hustru Anna Larsson, har under ransakningen härom påstått, att Anna Larsson i lifstiden sagt, att hon, Bernhardina, skulle ha uret efter henne, och att hon således endast tagit hvad henne rätteligen tillhörde. Ålagd värjemålsed till denna dag, uteblef Bernhardina Eriksson. Utslag afkunnas annan dag.

Olaga bränvinsförsäljning. Per Jakobsson Österby i Anga, härför tilltalad och ålagd värjemålsed, aflade nu eden. Utslag annan dag.
— För samma lagbrott var Jakob Lindgren, Soivide i Sjonhem, äfven tilltalad och ålagd värjemålsed, hvilken han nu aflade. Utslag annan dag.

Olaga skogsafverkning m. m. Länsman Karl Nordahl hade åtalat husbonden Oskar Karlsson, Smiss i Hörsne, för olaga skogsafverkning samt bortförande af spillning ifrån Liffride kaplansboställe i Anga. Sålunda hade han derifrån sistl. år bortfört 30 kastar ved, 5 lass spillning; vidare 7 kastar ved och 15 större timmerträd; ytterligare 2 kastar ved och 13 st. timmerträd. Karlsson erkände allt detta, men påstod, att förre arrendatorn af bostället, Nils Johansson, dertill lemnat honom tillstånd. Målet uppsköts.

Skjuten hund. I det förut omnämda, af husb. Alfred Hansén i Barlingbo mot inspektoren F. Schubart å Rosendal, instämda mål, ang. en af Schubart skjuten, Hansén tillhörig jagthund, för hvilken Hansén fordrat 50 kr. i ersättning, hade Schubart blifvit ålagd värjemålsed till denna dag, men uteblef nu.
Utslag annan dag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 September 1880
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *