Passagerarelista.

Från Stockholm: med Gotland 25 Sept.,
ing. Agardh, kommissarien Stenmark, kapt. Kistner, hrr Lyth, Donner, fruarna Lyth, Carlström, — Med Tjelvar 27 Sept. dr Österman, hrr Herlitz, Classon, fruarna Pettersson, Nyström, fröken Facht. — Med Gotland 28 Sept., kapt. Een, hrr Rykov, Duse, Svensson, enkefru Molér, fröken Svibelius.

Från Kalmar: 26 Sept.,
inginörerne Zantesson, Carlsson, grossh. Schubert, fabrikör Sundberg, hrr Forssius, Gustafsson, Ekelund, Uggla, Rydén, Frank, fru Zisewskil.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 25 Sept., skon. Elioth, Nordström, Stockholm, tomt fartyg; skon. S:t Helena, N. Sandström, Stockholm, kolstybb; slup John, Z. Gotlander, Stockholm, stenkolsstybb; jakt Jenny, A. Larsson, Norrköping, tegel. 27 Sept., skon. Lars, K. Hultman, Lübeck, styckegods. 28 Sept., ångf. Freia, Roselius, Stockholm (dykarebåt).

Utgångna:
Från Visby: 25 Sept., jakt Maria Kristina, J. P. Vinberg inr. ort, barlast.
Från Kappelshamn: 28 Sept., skon. Alma, L. Lindberg, Rostock, styckeg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Rättegångs- och Polissaker.

För öfverdådigt körande å gata fäldes bryggeridrängen Alfred Pettersson att böta 4 kr.

Fader mot son. Husegaren Jonas Petter Norrby hade instämt sin son, skomakaren Karl Petter Norrby under yrkande, att sonen måtte åläggas att vid vräknings äfventyr aflytta från fadrens bostad, 144 1/2 i Klinterotens 4 qvarter. Fadren påstod, att sonen var obeskedlig och ej betalat hyra på fem månader, hvarför han flere gånger uppsagt honom att flytta; sonen sade sig ej på något sätt hafvaförbrutit sig mot fadren. Något skriftligt kontrakt hade ej upprättats dem emellan. Utslag faller 4 Oktober.

Slagsmål. Arbetaren Karl Söderberg, slagtaredrängen August Ahlstedt och t. artilleristen Karl Emil Johanson hade instämts af åklagaren, enär de varit i kalabalik med hvarandra å allmän gata. Ahlstedt påstod, att han blifvit öfverfallen af Söderberg och Johanson, emedan de ej fått helt och hället tömma hans bränvinsbutelj; de tvänne sistnämde sade deremot, att Ahlstedt öfverfallit och slagit dem. För vittnens hörande uppsköts målet till 4 Oktober, då alla tre ålades att vid 5 kronors vite komma tillstides.

— Målet mot artilleristerna nr 10 Frans Öman, ur 13 Petter Johan Gustafson och nr 21 Aron Boman samt hemmansegarne Jakob Henrik Jakobson, Båtels i Mästerby, och husbonden Karl Hansson, Ringome i Mästerby, som 27 sistl. Juli varit i vildt slagsmål å Adelsgatan, förekom igår åter till behandling. Batteriombudet yrkade ersättning med 49 kr., som k. m:t och kronan måst betala i sjukhusafgift för artilleristen Boman, samt ersättning för de kostnader, som möjligen kunna uppstå genom Bomans obrukbarhet till krigstjenst; för sveda och värk fordrade Boman, som påstår, att Jakobson sparkat honom, ersättning med 196 kronor. Målet öfverlemnades nu af åklagaren och parterna till rättens pröfning.
Utslag afkunnas 18 Oktober.

Af ett obetydligt krafmål, som sysslomännen i aflidne skomakaren Hallins konkurs, poliskommisarien Sandahl och låderhandlaren N. G. Andersson, väckt mot husegaren J. Bokström, har nu utspunnit sig ett märkligt mål, som för endera af parterna torde få ganska obehagliga följder. Som sysslomännens biträde och ombud har stadsgevaldiger O. N. Hallgren tjenstgjort, samt såsom svarandens ombud sergeant Vikander. Denne senare har nekat för krafvet och påstått, att Hallin sjelf ej skrifvit en del af de i hans böcker förekommande uppgitterna. I en till rätten igår inlemnad skritt yrkade svarandeombudet ansvar å sysslomännen för förfalskning och deras inmanande i häkte, hvarjämte han äfven yrkade ansvar å Hallgren, som mot bättre vetande skulle varit sysslomännen behjelplig härutinnan. För dessa beskyllningar yrkade åter sysslomam Sandahl (Andersson var igår ej närvarande) och hans rättegångsbiträde Hallgren ansvar å svarandeombudet. Målet uppsköts på fjorton dagar, då samtlige parterna vid 20 kronors vite för dem hvardera skulle komma tillstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Å ovilkorlig auktion

såldes i lördags skräddaren L. A. Larssons och muraren G. P. Sandelins fastighet n:r 137 i Klinterotens 4 qvarter för 2,000 kronor till Gotlands enskilda bank. Fastigheten var saluvärderad till 1,600 kr. och bevillningstaxerad för 700 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Om svenska polskor för fiol,

första och andra samlingen, utgifna på Julius Bagges förlag, yttrar Stockholms Dagblad: Ur ren musikalisk syspunkt ega dessa polskor naturligtvis ingen framstående plats, ehuru man bland dem träffar melodier väl värda att bevaras, men de äro så innerligt lustiga och roliga, att man genast blir vid godt humör, då man hör dem. Andra samlingen upptager 24 Uplandspolskor, den första 73 polskor och högtidsstycken från Gotland, och är tillegnad magistratssekreteraren i Visby, I. G. Herlitz, den älskvärde fiolamatören, med rätta nämd som bevarare af det gotländska polskspelets traditioner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Till kyrkoherde

i Roma pastorat (regalt, 2 klass) utnämdes i fredags af k. m:t den å andra förslagsrummet uppförde, kyrkoherden i Fårö Johaf Fredrik Enequist, född 1831. Vid valet erhöll Enequist omkring 15 och stadskomminister Öfverberg, som innehade första förslagsrummet, omkring 10 röster.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Auktion.

Genom offentliga auktioner, som komma att hållas i Visby å Tyggården torsdagen den 4 instundande November kl 9 f.m. och följande dagar samt å Enholmen vid Slite måndagen den 8 i samma månad kl. 11 f.m., försäljas till den högstbjudande för kungl. maj:ts och kronans räkning nedanstående numera obeböflige tyg-, ammunitions- och gevärs- m.fl. persedlar nämligen:

I Visby
16 st. 6 p.-diga kanoner, 16 st; handspikar med beslag, 1 st. tistelstång, 1 st. antändningsrem med krok, 24 st. hänglås (kasserade) 1 st. dito större (kasserad) 1 st. kranlina 30 fot lång, 13 st. packlådor, 3 st. inpackniogslådor, 16 st. s. k. kofötter, 1 st. måttstock af 2 fots längd, 12 st. rymnålar, 22 st. rymnålsremmar 4 st. pressenningar, 10 st. piskor, 4 st. skrafvar not och plunder, 5 st. riktskrufvar, 9 st. furragestreck 4 fot, 4 st. skrotmejslar, 5 st. vagnsborstar, 1 st. embar, af läder, 19 st. borstviskare, 2 st. viskarehufvuden 2”25:s, 21 st. dito 12 p.-diga21 st. dito 6 p.-diga, 13 st. ammunitionsväskor, 3 st. gesvindarörsväskor, 4 st. körpiskor, 13 st. ridpiskor, 2 st. halttyglar, 23 stycken hästtäcken af filt, 12 st. tömmar, vagns till tre hästar, 1 st. officers-vatterapp, 1 st. underofficers dito, 5 st. hammare, 4 st. hoftänger, 6 st. virkämnen af björk till tistlar, 1 st. dito till packvagn, 11 st. stämplar till brännmärkning, 1 st. kassakista, 1 parti virke efter ett afträdshus, c:a 360 centner kulor och skrot af jern, c:a 2,014 st. tomma karteschdosor och jernspeglar 31,4 fot haltkläde, 39,4 kub.-fot nöthår, 1,320 st. stubiner, 1 st. dexel, 8 st. saxar, 1 st. säck af läder för mjölslagning, 1 st. klab: ba till dito, 1 st. pensel till lim, 2 st. sigtar, 2 st. bord, 3 st. förvaringslådor, 5 st. hänglås (kasserade), 6 st. krumcirklar, 2 st. brandskadade gevär 1867 års förändringsmodell, 90 st. bajonettfäktningsgevär, 4 st. bajonetter 1367 års förändringsmodell, 1,479 st. dito 1849 års förändringsmodell, 344 st. sablar med jernbaljor, 15 st. fäktsablar, 1 st. hoggareklinga, 21 st. bajonettbaljor, 13 st. gevärspipor, 2 st. läskstänger, 40 st. laddstockar, 89 st. borstviskare, 81 st. mynningsproppar, 26 st. skrutmejslar, 6 st. oljefoder, 6 st. gevärsremmar, 3 st. remslakar, 23 st. bakstockar 2 st. förstockar, 141,50 8 gammalt jern och stål, 35,10 gammalt messing, 1 st. låsmekanismer, 2 st. signalflaggor, 6 st. riktprickar, 2 st, visare, 1 st. borrbänk, 1 st. dom för bajonettbaljor, 1 st. gryta om 4 kannor, 3 st. nummersatser, 2 st. skrutstycken, 1 st. kulsax, 1 st. sparrstäd, 4 st. lådor till låsdelar, 2 st. enkla lås, 1 st. hänglås, 83 st. gevärskistor, 1 st. låda till gevärsdelar, 1 st. korpralshuggare, 2 st. gummiburkar samt dessutom en mängd utrednivgs m.fl. persedlar som tramdeles blifva uppgifna.

Å Enholmen: (den 8.de)
5 st. 24-pundiga kanoner af jern, Aschlings, 8 st. 12-pundiga dito af jern Ehrensvärds, 6 st. lavetter med släpor till 24-pundiga aschlingskanoner, 4 st. kulbårar, 6 st. riktskrufshufvor, 11 st. hänglås med nycklar, 8 st. upprättningsinstrument af trä, 6 st. rikt- och ställkilar 24-pundiga, 8 st.klotsar, större, 2 st. fäng hålsnavare, 6 st. rymnålar till aschlingskanoner 24-pundiga, 14 st. lifremmar, 5 st. sigtkorn, 2 st. handspakar, 3 st. handspikar, 5 st. sättare, 14 st. taskor, 5 st. viskare 24-pundiga 16 st. gesvindarörsväskor, 1 st. vendspel, 1 centaer styckekrat, 6 st. tomma krutcentner, 3 st. krutkaggar, 1 st. kanonlåda, 3 st. packlådor, 1 båt, 29 st. åror, 2 st. beslagna isklubbor, 1 st. båtshake samt en del möbler m.m. hvilka framdeles komma att uppräknas.
Betalningen erlägges kontant, och persedlarne, som äro att bese de tre nästföregående dagarne kl. 10—12 f.m skola vara afbämtade senast 8 dagar efter auktionen; öfriga vilkor i enlighet med kronoauktionsreglementet af den 20 December 1825, tilkännagilvas före auktionens början.
Visby den 27 September 1880.
TYGMÄSTARE-EMBETET.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Medelst offentlig auktion,

som förrättas å tullkammaren härstädes torsdagen den 30 dennes klockan 10 förmiddagen, försäljes till den högstbjudande ett i fullkomligt godt stånd varande skeppskronometerur, bergadt från förolyckade finske briggen Alexandra. Betalningen erlägges kontant vid auktionen, och finnes uret att bese å tullkammaren.
Visby Tullkammare den 23 September. 1880.
J. F. Lyth. G. W. Ulfsparre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Dödsfall Fanny Klintberg

Tillkännagifves, att Fanny Klintberg afled i Stockholm den 26 September 1880, i en ålder af 27 år, 6 månader och 1 dag; djupt sörjd och saknad af syskon, slägt och många vänner.
Sv. Ps,-b. 494.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78

Dödsfall Carl Magnus Svensson

Att den kärleksrike Guden från detta jordiska lifvet hädankallat min älskade make Carl Magnus Svensson, som stilla afled i Visby den 24 September 1880, efter en lefnad af 54 år, 11 månader och 10 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Christina Elisabet Svensson.
Uppenb.-boken 21:4.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 September 1880
N:r 78