Norra häradsrätten.

Djurplågeri. Kronolänsman J. A. Smedberg hade instämt hemmansegaren J.F. Ekedahl i Boge för djurplågeri, bestående deruti, att Ekedahl skulle 22 Maj 1879, i en hage utan beten utsläpt ett sig tillhörigt hästkreatur, der det fått ligga och dö at svält. Ekedahl nekade till förhållandet, men afhörda vittnen intyga dels att hästen varit alldeles utmager och likväl begagnats till körslor samt, då den icke förmådde gå fram, med piska misshandlats, särskildt en dag, 9 April 1879, dels att hästen sedan verkligen legat död i den beteslösa hagen. Ekedahl bestridde vittnesmålen, hvilka likväl ansågos fullt bevisande, och tillsades att utslag kommer att afkunnas annan dag.

Olofligt tillgrepp. Efter angifvelse hade kronolänsman J. Håkansson instämt hustru Berahardina Eriksson för olofligt tillgrepp 24 Augusti sistlidet år af ett fickur från Maria Göransson i Björke. Mannen L. P. Eriksson infann sig å hustruns vägnar för att svara och bestred tillgreppet. Af brist på vittnen m. m. kunde målet nu icke afgöras utan uppsköts till 2:dra dagen af tingets 4:de sammanträde, då hustru Eriksson vid 20 kr. vite skall personligen infinna sig vid rätten.

Tvist om fiskevatten. Hemmansegaren A. Siltberg Sigleifs i Rute hade instämt Karl Osterman m. fl. derstädes att stånda ansvar för olofligt fiskande i Vallavik. De tilltalade bestredo befogenheten af käromålet och påsto do, att rättigheten till fiske i Vallavik var gemensam för hemmansegare af Allvans, lilla Valla, Patersios och stora Valla hemman i Rute socken samt att de således icke der förehaft något olofligt fiskande. Tvistigheten om fiskeriet hade likväl under tiden alltjämt uppstått och för att få ett slut på dessa hade delegarne i sammanträde 30 December sistl. år fattat beslut om uppdrag åt hemmansegaren A. Siltberg, egare af 1/8 mantal stora Valla, att sammankalla alla delegarei Valleviks fiskvatten för afgörande af stridigheterna, hvilket uppdrag Siltberg ock åtagit sig, men icke fullgjort. Målet uppsköts.

Olaga försäljning af maltdrycker. M. K. Pettersson hade väckt åtal mot Karolina Pettersson å Fårösund för försäljning af maltdrycker derstädes, till hvilken försäljning hon icke sökt eller erhållit rättighet. ”Vederbörligen stämd uteblef likväl svaranden då målet påropades till handläggning, hvarför det uppsköts till tingets 3:dje sammanträde, då Karolina Pettersson vid 25 kronors vite skall inställa sig vid rätten.

Hästhandel. För något öfver 1 år sedan hade en P. A. Karlsson i Eskelhem af P. Johansson Kinner i Lummelunda köpt en häst med 1 års betalningsanstånd. Betalningen uteblef likväl och i stället fick, Johansson Kinner en stämning, dagtecknad 15 Januari, till norra häradsrätten, med yrkande om ansvar för bedräglig handel och återgång af köpet. Efter pårop instälde sig parterna, och uppgaf käranden, att vid köpets uppgörande hästen uppgifvits vara utan fel, frisk och helbregda, men strax efteråt befunnits »helt styf i bakdelen och icke kunna stalla utan särskild hjelp>, hvartör han ansåg säljaren hafva haudlat bedrägligt, derför ansvar yrkades. Svaranden genom sakföraren Stenmark, bestred till en början att ingå i svaromål, emedan köpet skett för ett helt år sedan och ingen anmärkning af köparen gjorts förr än nu då han skulle betala. Rätten ålade likväl svaranden att ingå i svaromål, hvarpå ett af käranden till svaranden sistl. jultid aflåtet bref företeddes, i hvilket Karlsson strax på nyåret lofvade komma med pengar, slutade brefvet likväl med orden: >kommer aldrig ifråga». Någon anmärkning om hästens beskaffenhet förekom för öfrigt icke och bestreds käromålet såsom i allo obefogadt. Käranden åter begärde uppskof för att med vittnen styrka, att vid köpets uppgörande hästen uppgifvits vara felfri, och, oaktadt han gjordes uppmärksam på den ilagen bestämda »3 dygns frestetid», som för längesedan vore förliden, vidhöll han sitt yrkande, och beviljades uppskof.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1880
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *