Fabriks- och handtverksföreningen

hade igår sammanträde, hvarvid kopparslagare A. Hallgren invaldes i styrelsen efter aflidne fabrikör Siltberg. Till föreningens v. ordförande, hvilken befattnving fabrikör Siltberg förut innehaft, utsågs bagare Vallin; till ordförande, skattmästare och sskreterare omvaldes skräddaremästare Sundström, gördelmakare Hellgren och fabrikör Hellman.
Föreningen tillerkände urmakerilärlingen Karl Hartvig Mignusson (anställd å Siltbergska verkstaden) sin bronsmedalj för ett af honom förfärdig dt fickur.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

I anseende till min käre mans frånfälle

och på förekommen anledning får jag tillkännagifva, att den Urmakerirörelse och Urhandel, som min man i lifstiden idkat, tillsvidare fo tgår med samma skickliga och bepröfvade arbetspersonal under ledning af herr F. Broberg, och rekommenderar jag mig hos den ärade allmänheten med reparationer af alla till facket hörande arbeten jämte försäljning af alla sorters goda Ur, såsom: Remontoir i guld- och silfverboetter (för herrar och damer), Ankar- och Cylinderur (större och mirdre), Regulatorer och alla sortors större och mindre Väggur, Kedjor och Nycklar af talmi och annan metall samt Glasögon och Pincenes m. m. m. m.
Anna Siltberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 December 1884
N:r 101.

Fabrikör Siltbergs jordfästning

egde igår rum under stort deltagande från allnänhetens sida och förrättades af komminister Söderberg. Kistan var ötverhöljd af kransar, bland hvilka märktes en synnerligen vacker från domkyrkorådet, hvaraf hr Siltberg varit mångårig ledamot. Under jordfästningen flaggades från arbetareföreningens lokal, hvarigenom föreningen ville visa den aflidne sin sorgebetygelse för troget, mångårigt ledamotskap i densamma.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 December 1884
N:r 100.

M. N. Siltberg död.

En af stadens äldre, mest aktade handtverkare, urfabrikören Matias Niklas Siltberg afled i måndags morgse efter en kort sjukdom i en ålder af 70 år. Den aflidne, född i Hemse, har under en lång följd af år här i staden med skicklighet och redbarhet framgångsrikt utöfvat sitt yrke och derjämte gagnat samhället i många förtroendeuppdrag, såsom led. af stadsfullmäktige, derifrån han; på, ezen önskan för några år sedan afgick, lasarettsdirektionen, kyrkorådet m. fl och ännu i söndags åtta dagar sedan sågs han som en af de mest intresserade åhörarne vid den af honom med kärlek omfattade borgareskolans årsexamen. S. var en arbetsam, anspråkslös och flärdiri man, i hög grad välvillig och hjelpsam och framstod för dem, som närmare lärt känna honom såsom en af de redligaste och mest varmbjertade personligheter. Hans bortgång, som sörjes närmast af efterlemnad maka, måg och dotterdotter har äfven väckt stor saknad bland en talrik krew bekanta och vänner, deraf många voro vid honom fästade med innerlig tillgifvenhet. Frid öfver den gamles stoft!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 December 1884
N:r 99.

Dödsfall Mathias Nikolaus Siltberg

Tillkännagifves att min ömt älskade make Urfabrikören Mathias Nikolaus Siltberg, stilla och fridfullt afled i Visby den 8 Dec. 1884 kl. 8 f.m. i en ålder af 70 år, 2 mån,; djupt sörjd af mig, en dotterdotter, samt slägtingar och talrika vänner.
Anna Siltberg.
Sv. Ps.-b. nr 491 v. 2.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 December 1884
N:r 99.

Dödsfall Margreta Abigail Siltberg

Att kyrkovärds-enkan Margreta Abigail Siltberg, född Engedahl, afled den 6 Juni 1884 å Sigleifs i Rute i en ålder af 90 år; sörjd och saknad af barn och barnbarn, varder härmedelst och endast på detta sätt tillkännagifvet.
A. J. Siltberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Juni 1884
N:r 47.

I anseende till arrendets upphörande

den 14 nästk. Mars af kronolägenheten Skenholmen försäljas genom offentlig auktion Måndagen den 18 de innevarande Februari från k. 10 förmidd. för vederbörandes räkning vid Lergrafshamn i Rute socken till den mestbjudande en större hölada at timmer, 2:ne st. i godt stånd varande pråmar, 2:ne mindre bygnader å Skenholmen, en land: bryga dersammanstädes, jämte åtskilliga andra inventarier, som här ej behöl va uppräknas. — Tre Månaders betalningsansfånd lemnas af mig godkända köpare. — Ladan å Lergraf jämte bygnaderna och landbryggan å Skenholmen skola af blifvande köpare afbämtas invan den 14 Mars detta år. Närmare bestämmelser erbållas före auktionen.
Rute den 7 Februari 1884.
L. D. SILTBERG.
Anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Februari 1884
N:r 12.

Vid kyrkostämma

i förgår med Visby stads- och landsförsamlingar omvaldes till ledamöter i kyrkorådet borgmästare Een, konsul Cramer, fabrikör B. Siltberg, handlandena Kolmodin och Åberg samt nyvaldes doktor Bolling efter fabrikör M. Stenström; qvarstående ledamot är doktor Lemke.
— Major Ihre, adjunkt Berglund, länsbokhållare Melin, doktor Rosman och landtbrukare Ljungberg vid Hästnäs utsågos ånyo till skolrådsledamöter; qvarvarande äro lektor Fagerholm, handlanden Lindgren och landtbrukare Dassow.
— Till granskare af kyrkans räkenskap valdes adjunkt M. Klintberg och redaktör Jeurling.
— Literatör Pallin och handlanden Hugo Pettersson utsågos att granska skolans räkenskap.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.