Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Skoga i Levide igår).
Bättre en mager förlikning. När det från förra sammanträdet uppskjutna målet mot arbet. Emil Hallin i Alfva angående hemfridsbott hos Anna Larsson i samma socken åter ropadas, återkallade allm. åklag. sin ansvarstalan, enär parterna förlikts.

Oärligt åtkomna bandstakar. Då det under denna rubrik förut närmare omnämda målet nu företogs till ny handäggning, instälde sig endast den ene af de båda Svarande-bröderna. Han vidhöll sina vid förra sammanträdet ämnade uppgifter enligt hvilka han endast handlat på broderns begäran. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Hon vill fortfarande bli fru. Det bekanta, sedan någon tid hvilande målet mellan Bertha Sjöberg och maskinisten Edvin Ahrling i Alfva hade nu återupptagits af kär., hvilken som bakant yrkar att bli förklarad som svar:s hustru. Parterna mötte genom sina i målet förut anlitade ombud. Svar. vistas fortfarande till sjöss, hvarför hans ombud vidhöll sina förut lämnade påståenden och bestred kär:s yrkande. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Utdikningsmål. Enär hemmansäg. Olof Pettersson, Folkedarfve i Akebäck m. fl. anmält missnöje med den af landtbruksing. Berggren Verkstälda syneförrättninen för afdikning af sanka marker, tillhörande Levide och Kullstäde m. fl. hemman i Vall m. fl. socknar, hade hemmansäg. Joh. Lindgren i Vall m. fl., som begärt utdikningen, instämt klagandena med yrkande om fastställande af förrättningen. Målet blef emellertid uppskjutet till nästa sammanträde, emedan svartna icke ännu hunnit taga del af handlingarna i målet, det vill med andra ord säga, att de icke ännu hade klart för sig, hvad de klagat öfver.

Ett mål som lyckats tänja ut sig på bredden, är det segslitna fiskevattensmålet mellan Loggarfve och Stenhusa åboar. Det var nu åter före, hvarvid parterna instälde sig genom sina förutvarande ombud, kär:na genom advokaten Björkegren och svar:na genom kommiss. Eneman, hvarjämte kommiss. Svallingson företrädde k. m:t och kronan.
Målet öfverlämnades nu af parterna. Kär:na yrkade bifall till sina påståenden och begärde ersättning för sina rättegångskostnader med 778 kr., hvilka yrkanden bestredos af svar:na. Rätten beslöt att meddela utslag i målet vid 4:de sammanträdet.

För misshandel stod drängen Henrik Lundgren i Eskelhem tilltalad af allm. åklag., kommiss. Svallingson. Svar. hade icke iakttagit inställelse och dömdes för utevaron till 10 kr:s böter.
Enligt angifvelsen hale han föröfvat misshandeln mot landtbruk. A. P. Törnvall i dennes hem vid Rovide i Enkelhem. Målsäg. hade erhållit slag i ansiktet, så att blodvite uppstått. Målet uppsköts till nästa sammanträde, då svar. vid 20 kr:s vite skall komma tillstädes.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 10 februari).
Ärekränkningshistorien mellan Th. Carlsson Vinor och Hugo Karlström i Simunde å Fårö var nu åter före. Svar. styrkte, att kär. tilltalats för påbördade brottet — tillgrepp af skogsvirke — och yrkade för den skull, att detta mål skulle förklaras hvilande, till det senare utagerats. Kär. återtog emellertid nu yrkandet om ansvar för beskyllningen om tillgrepp af skog å annans ägo, men vidhöll ansvarsyrkandet för att svar. kallat honom »den största tjuf i orten» och yrkade att få slut i målet jämte kostnadsersättning. Rätten meddelar beslut 10 mara.

Misshandel — fylleri! Det segslitna målet emot Th. Eriksson, Ekeskogs i Norrlanda, angående ansvar för misshandel mot Olof Johansson i Butrefs, hvilket mål vandrat ett par gånger mellan häradsrätten och hofrätten, och dessemellan skaffat målsägaren ett åtal för fylleri med thyåtföljande böter, synes nu nalkas sin afslutning, i det svar., som igår ålagts att, om han det förmådde med ed fria sig, brast åt eden. Målet öfverlämnades af åklag., och rätten afkunnar utslag 10 mars.
Efter målets handläggning instälde sig målsägaren och begärde skadestånd och kostnadsersättning, hvarom svar. dock ej fick tillfälle yttra sig, då han redan lämnat tingsstället. Målsägaren vidhöll i alla fall.

För två vovvar hade S. G. Ringdahl Sudergårda i Hellvi underlåtit erlägga skatt, hvarför han instämts till förra tingssammanträdet, då han lyste med sin frånvaro.
Nu instälde han sig genom ombud, som erkände åtalets befogenhet. Utslag 10 mars.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *