Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Omkring 20 utslag afkunnades vid Marssammantradet, hvars förhandlingar leddes ar filosofie och juris kandidaten Karl Herlitz som ordförande.

Lagfart å Elinghems myr beviljades k. m:t och kronan.

Bergningsmål. Skepparen Johan Larsson från Vestergötland hade instämt A. Sjögren, Kristoffer och Mirael Godman, samtlige från Skär å Fårö, under yrkande oi ausvar å dessa för underiåtenhet aut lysa rynd. Häradsrätten ogillade käromålet, enär upplyst blitvit, avt svar. underrättat om berguwnugen, hvadan de ej varit plktige att derom göra annan anmär lan eller avt lemna det bergade godset från sig, förrän bergarelön belalts eller borgen eller annan säkerhet stälts derför. Käranden tförpliktigades ersätta svarandens rättegångskostnader med 75 kronor samt att utgitva lösen för utslag och protokoll.

— Samma kärande hade i ett dylikt mål instämt Fåröborna Kristoffer Nilsson, O. Ekström, Johan Olsson, K. Persson, Mårten Bogren, Edvard Bogren, K. Peterson, Edvard Ekström, Oskar Kullander och Petter Esswröm. Häradsratten ogillade karomålet, enär utredt blitvit, att ofvannämda Kristoffer Nilson haft uppdrag at käranden att berga det til strandade fartyget Vigilansen horande gas. Käranden ålades att betala rättegängslstnader med 175 kronor.

Misshandel. Kronolänsman Håkanson hade å tjenstens vägnar yrkat ansvar å båtsmannen Olot Myra, Lummelunda, fr misshandel at f. husbonden L. P. Qvistöm dersammastädes. Mvyras vid ett föregåerde sammanträde framstälda uppskofsbegärar bifölls nu af häradsrätten, som uppsköt måle till 10 nästkommande Maj, då Myra skall tö:ebringa all bevisning vid äfventyr att målet annars afgöres utan hinder af parternas uteblifvande.

För oloflig försäljning af maltdrycker hade kronolänsman Norduhl å tjenstens vägnar yrkat ansvar å f. skollärareu O. Mårtenson i Ala. Mårtenson fäldes att härför böta 30 kronor.

För åverkan å numera kronan tillhörige lägenheten Brandhagen, hade kronolänsman Håkanson å tjenstens vägnar yrkat ansvar å arbetaren K. J. Fohlin i Bro. Svaranden, hvilken euligt tredje punkten af kungl. serafimer ordengillets tör hunom 23 Juli 1875 utfardade arrendekontrakt törbjudes att på något säct utan tillstånd använda den å lägenheten befintliga skogen, hade brustit i honom ådömd edgång. För äverkan eller föranstaltande af åverkan år 1878 af fyra träd fäldes Fohlin att böta 25 och ersätta kronan med 20 kronor, hvarjämte han förklarades sin arrenderättighet förlustig och skyldig att genast afflytta; kronan lemnades dessutom öppen rätt att framdeles, derest vid ny arrendeauktion å lägenheten högsta anbudet skulle understiga det belopp som Fohlin utgifvit i arrende, mot svaranden väcka den ersättningstalan, hvartill fog må finnas.

I målet mellan styrelsen för Gotlands jernväg och Barlingbo kommun, hvilket mål förut närmare omnämts, föll nu utslag. Häradsrätten ogillade käromålet, enär kommunen hvarken i d. 2 Februari 1878 utfärdade förbindelsen eller annorledes, så vidt visadt är, utfäst sig att, på sätt bolaget yrkat, utbyta samma förbindelse mot en ny, hvaruti kommunen skulle förbinda sig att betala s. k. provision eller i hvilken kortare betalningstid finge utsättas än den, som i först nämda förbindelse beräknats. Bolaget ålades ersätta vederpartens rättegångskostnader med 15 kronor.

Ärekränkning. Skomakaren Karl Andersson Tingstäde hade yrkat ansvar å båtmanskorpralen K. P. Nyström för ärekränkning.
Svarandens förut framstälda uppskofsbegäran för bevisnings förebringande till sitt fredande afslogs af häradsrätten, som fälde Nyström till 25 kronors böter och att utgifva rättegångskostnader med 35 kronor, enär han såväl vid en brandsyn som i en till häradets brandstodskompromissrätt ingifven skrift beskylt käranden att genom vårdslöshet hafva varit vållande till en hos käranden i Mars 1880 timad eldsvåda. Kärandens anspråk på skadeersättning ogillades, enär ej visats, att brandstodsbolaget varit berättigadt att i anledning af Nyströms obestyrkta anmälan innehålla den käranden tillerkända ersättningen samt käranden ej heller annorledes utredt, att någon skada tillfogats honom; svaranden kunde ej heller åläggas att bekosta införandet af ofvannämda utslag i allmän eller ortens tidning.

Fordringsmål. I ett dylikt mål dömdes svarandeparten, enär kärandens fordran grundade sig på ett till betalning förfallet skuldebref, att genast vid tvång af utmätning mot qvitto och skuldebrefvets återfående utbetala till käranden skuldbeloppet. Kärandens anspråk på ränteersättning ogillades, emedan räntan var upptagen i skuldebrefvet till sju procent.
— K. Luttemans i Stenkyrka fordringsanspråk på Karl Bergström, Niome i Stenkyrka, ogillades, enär Lutteman ej mot Bergströms nekande ådagalagt, att B. skulle ansvara för husröta och vanhäfd å det ifrågavarande bostället, hvarjämte rätten ej ansåg sig kunna ålägga B. edgång; Lutteman ålades deremot att genast vid utmätnings tvång till Bergström utgifva ersättning för ett par hästar med 363 kronor 72 öre jämte 5 procents ränta å beloppet samt att utgifva rättegångskostnader med 70 kronor.
— Jakob Smedberg, Smiss i Ganthem, hade instämt hemmansegaren L. P. Hellgren, Tule i Halla, såsom syssloman i L. P. Lindgrens, Smiss i Ganthem, konkurs under yrkande, att svaranden måtte åläggas utgifva ersättning för af svaranden försåld, å 1/32:dels mantal Smiss växande gröda samt för en häst. Käranden hade nämligen af sin fader L. P. Lindgren före dennes försättande i konkurs inköpt och satt sig i besittning af nämda hemmansdel; efter Lindgrens försättande i konkurs hade emellertid konkursboet väckt rättegång mot Smedberg under yrkande om köpets återgång, hvilken tvist ännu hvilar under högre rätts pröfning. Svaronden har erkänt, att han å offentlig auktion sålt nämda gröda för 114 kronor 88 öre, hvilket belopp jämte 5 procents ränta svarande nu förpliktigades att genast mot qvitto utgifva till käranden, hvaremot kärandens ersättningsanspråk för den sålda hästen cj kunde bifallns. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.
— Hemmansegaren J. V. Högvall, Diskarfve i Roma, yrkade en fordrans utfående af Karl Stenström dersammastädes. Stenström ålades utzifva 113 kronor 38 öre till Högvall, hvarjämte Stenström dock tillerkändes en qvittning för 14 kronor. Rättegångskostnaderna delades parterna emellan:

Barnuppfostringsbidrag. Skepparen Lars Lindberg i Hellvi såsom målsman för sin omyndiga dotter Hulda Lorentina hade instämt husbonden Olof Mattias Segerdal vid Seigs under yrkande, att Segerdal måtte åläggas utgifva barnuppfostringsbidrag. På grund af förebragt bevisning dömdes Segerdal till edgång samt ålades att infinna sig hos sin sjäRe för att undervisas om edens vigt och värde.
— Drängarne Karl Liljegren vid Grinds i Vallstena och Johan Stenström från Gothem hade fullgjort dem ådömd edgårg i barnuppfostringsmål, hvadan ersättningsyrkandena mot dem ej kunde bifallas.

Källunge kommunalnämds yrkande, att husbonden Per Eskilson, Kullsarfve, skulle försättas i omyndighetstillstånd, kunde ej af rätten bifallas, enär det ej visats, att han genom vanvett, slöseri eller andra orsaker var urståndsatt att vårda sitt gods.

Undantagsförmåner. Husbonden Olof Petter Olofson hade instämts af Katarina Maria Paulsdotter, Bringe i Norrlanda, under yrkande, att Olofson, som ej gifvit henne några enligt undantagskontraktet henne årligen tillkommande häckar råghalm för åren 1878 och 1879, måtte åläggas att härför till henne utgifva ersättning. På grund af hvad i målet förekommit ådömdes Olofson edgång.
— I ett dylikt mål hade Anders Smedberg, Smedgårda i Björke, instämt husbonden Karl Stenström dersammastädes, för hvilket mål förut redogjorts. Käromålet ogillades; svarandens ansvarspåståenden lemnades såsom obe styrkta utan afseende, hvaremot käranden ålades utgifva rättegångskostnader med 20 krotior jämte lösen för protokoll och utslag.

Äktenskapsskillnad. F. husbonden M. F. Krusell, Timans i Roma, har för någon tid sedan afrest till utrikes ort utan att vidare låta sig afhöra, hvarför hans hustru yrkat att blifva lagligt skild från honom. Häradsrätten beslöt nu, att Krusell skall genom lysning å predikstol i häradets och de närmaste socknarnes kyrkor föreläggas att inom natt och år sig inställa och fortsätta äktenskapet, hvarefter em efter anmälan vill afgifva vidare yttrande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Mars 1881
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.