Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Dalhem socken: födde 7, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 45; ökning 1; folkmängd 493.
Ganthem socken: födda 7, döda 6, inflyttade 17, utflyttade 26; minskning 8; folkmängd 293.
Halla socken: födda 5, döda 2, inflyttade 23, utflyttade 26; folkmängd 221.
Lärbro socken: födda 27, döda 19, inflyttade 75, utflyttade 105, vigda 9 par; minskning 22; folkmängd 1,357.
Hellvi socken: födda 12, döda 9, inflyttade 8, utflyttade 36, vigda 1 par; minskning 25; folkmängd 480.
Sanda socken: födda 18, döda 13, inflyttade 55, utflyttade 66, minskning 7; folkmängd 864,
Mästerby socken : födda 10, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 29; ökning 13; folkmängd 416, Vestergarn socken: födda 6, döda 4, inflyttade 26, utflyttade 41; minskning 11; folkmängd 337.
Eskelhem socken: födda 7, döda 12, inflyttade 52, utflyttade 57, vigda 7 par; minskning 10; folkmängd 796,
Tofta socken: födda 19, döda 13, inflyttade 17, utflyttade 25, vigda 2 par; minskning 2; folkmängd 755.
Fole socken: födda 8, döda 8, inflyttade 47, utflyttade 39, vigda 3 par; ökning 6; folkmängd 465.
Lokrume socken: födda 9, döda 6, inflyttade 45, utflyttade 47, vigda 2 par; ökning 2; folkmängd 415.
Klinte socken: födda 22, döda 11, inflyttade 86, utflyttade 102 (deraf 18 till Amerika), vigda 6 par; minskning 5; folkmängd 1,173.
Fröjel socken : födda 11, döda 16, inflyttade 25, utflyttade 34 (der af 12 till Amerika), vigda 1 par; minskning 14; folkmängd 812.
Stenkumla socken: födda 9, döda 6, inflyttade 52, utflyttade 80; minskning 25; folkmängd 457.
Träkumla socken: födda 2, döda 3, inflyttade 23, utflyttade 28; minskning 6; folkmängd 209.
Vesterhejde socken: födda 5, döda 21, inflyttade 42, utflyttade 72; minskning 21; folkmängd 483.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Auktion i Träkumla.

Fredagen den 13:de Januari från kl. 11 f.m. låta arfvingarne efter aflidne enkan Brita Nilsson vid Ingvarda i Träkumla genom auktion försälja: I manbygnad af trä under brädtak 32 fot lång 16 fot bred, atvensom ett ladugårdshus allt till afflyttning. något möbler och husgeråd m. m. Vid samma tillfälle försäljas gvarlåtenskapen efter aflidne arbetaren Per Ljunggren bestående af sängar, soffor, skänkskåp, något linne, den aflidues gångkläder; 1 qviga och 1 svinkreatur m. m. Anstånd med betalningen för dem som äro godkände lemnas till den 1 Juli detta år.
Karlslund i Vesterhejde den 3 Januari 1888.
O. A. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Kyrkoherde Husander fick nej.

Länsstyrelsen har till k. m:t — enligt vad G. A :s stockholsredaktion erfarit avgivit yttrande övar en av kyrkoherde Carl Husander gjord framställning om sådan ändring i k. resolutionen den 29 augusti 1919 angående lönereglering för prästerskapet i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, att kyrkoherdens och komministerns bostäder förlades, den förres till Vall och den senares till Stenkumla.
Länsstyrelsen hemställer, att framställningen ej måtte föranleda någon åtgärd, då för biffall till densamma ej synas vara anförda tillräckliga skäl ej heller något förslag, huru med komministerns
tjänstgöring skall ordnas, om denne skall vara boende i Stenkumla.
Domkapitlet har tidigare avstyrkt framställningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

De båda prästerna få avgå från förslaget.

Visby domkapitel tillstyrker — enligt vad G. A:s. Stockholmsredaktion, erfarit k. m:ts bifall till de av vice pastorn Josef Gadd i Kräklingbo och t. f. kyrkoherden J. F. Johansson i Follingbo gjorda ansökningar att få avgå från förslaget till nyinrättade komministraturen i Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Valls, Hogräns och Atlingbo församlingars pastorat, emedan församlingarna förklarat sig icke vara nöjda med det ofullständiga förslaget till besättande av nämnda komministerstjänst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Sköldpadda på irrfärd.

År 1867 inköpte hr majoren m. m. A. Kylandes på Nygårds i Westerhejde en mindre sköldpadda, hvars ”vagga” låter hafva stått vid det mångbesjungna Medelhafvets strand. Hon omhuldades på bästa sätt och tilläts ibland att företaga små promenader i trädgården — ingen kunde ju ana, att en sådan sengångare skulle få den idén att rymma. Men äfven en sköldpadda kan ha sina nycker, och en vacker dag 1870 skuddade hon, figurligt taladt, stoftet af sina fötter och lemnade Nygårds, naturligtvis likt tyst som hon kommit. Alla efterspaningar voro fruktlösa, men man kan döma om egarens öfverraskning när i juni månad detta år en arbetare, omkring 6,000 fot från Nygårds sysselsatt med1 upprensning af ett dike, der fann den lila rymlingen kry och rask! Hon hade således under fyra års tid helt och hållet lefvat på eget födgeni och förmått trotsa den här ofta nog ganska hvassa vinterkylan. Exemplet torde, åtminstone inom vårt land, stå alldeles enstaka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Oktober 1874
N:r 81

Ytterligare inbrottsatölder.

Utom de i förra numret omnämda stölderna i Bro och Westerhejde, hafva tjufvar nyligen föröfvat inbrott i gårdar i Westergarn, Klinte och Eista socknar samt nu senast i Hamra socken, dervid penningar samt guld- och silfverpjeser bortstulits. Det vill synas, som mu de djerfva tjufvarne strukit från trakten af Wisby söderut åt landet, såvida, såsom troligt synes, dessa brott föröfvats af samma personer, önskligt vore, att vederbörande polismän såväl i staden som på landet ville egna en skärpt uppsigt å sådana kringstrykande personer, hvilka man kan hafva någon anledning misstänka får oärlig vandel.
Hos kon:s bef:bde äro följande stölder anmälda:
under någon af nätterne d. 29 sistl. sept. och den 4 uti innev. månad i Tofta sockens kyrka, hvarest tillgripits omkring 8 kr. i penningar, en låda med inliggande 3 eller 4 skålp. mer och mindre brända stearinljus, en ljusstake af tenn samt 14 butelj communionvin;
natten emellan d. 30 Sept. och 1 Okt. dels hos arbetaren Joh. Petter Landgren vid Bibos i Westergarn, hos hvilken stulits en fingerring af guld med ingraverade bokstäfverna J. P. L. A. L. P. och dels hos Enkefru Margaretha Belfrage i samma socken, hvarest tillgripits en korg med hvetebröd och 2 skålp. smör;
natten mellan d. 1 och 2 i denna månad hos hemmansegaren Reinh. Bengtsson vid Svarfvare i Klinte, kvarest tillgripits ett spindelur af silfver, 2:ne skjortor, 3 nattkappor, 1 gredelin fyrkantig ylleduk, en butelj innehållande något rom samt 7 kr i penningar; och har Bengtsson utlofvat en belöning af 20 kronor för tjufvarnes bevisliga upptäckande;
natten emellan d. 2 och 3 i innev. månad dels hos Petter Pettersson Burge i Eista, hvarest tillgrepp ej skett; dels hos arbetaren Per Farstedt i samma socken, hvarest stulits åtskilliga matvaror; dela hos Lars Båtelsson Dinese jemväl i Eista, hvilken frånstulits 70 kr. i penningar, bestående uti olika banksedlar till belopp af 44 kr. och resten silfver, en gammal plåtring af silfver, en förläggaresked, en krydd- och 2:ne svampdosor, likaledes af silfver, af hvilka krydd-dosan och den ena svampdosas voro märkta med bokstäfverna A. M. C. D., den andra spamp dosan med M. L. D, och har Båtelsson utlofvat 15 kr. till den som bevisligen upptäcker tjufven och återskaffar det stulna; dels i Sproge församlings kyrka, hvarest tillgripits 50 kr. i penningar, en kommunionskaraff, fylld med vin och försedd med namnet ”Jehova” i Hebreiska bokstäfver å ena sidan och å motsatta sidorna emblemerna ankaret, korset och kalken, en halfstopsbutelj, till hälften fyld med vin, samt ett dopkläde;
natten emellan d. 4 och 5 dennes hos Fanjunkaren Hans Jacobsson Sallmunds i Hamra socken, från hvilken tillgripits ett par guldörhäng, 8 st. fingerringar af guld, 26 st. kontrollerade matskedar, 1 st. förläggarsked, 2 st. svampdosor och 1 st. brosch, allt af silfver, samt 85 kr. penningar; dels hos Olof Olofsson i samma gård, hvilken frånstulits 200 kr. i penningar och en svampdosa af silfver;
natten emellan den 5 och 6 i samma månad dels hos Eskil Olsson Sallmunds i Gröttlingbo, hvarest tillgripits 10 st. fingeringar af guld, 1 svampdosa och 1 snusdosa af silfver, 1 par läderstitflar, 1 par vaxläderstöflar, 1 grå vadmalströja, fodrad med blågrått vadmal, 1/2 stop vin och en korg med kringlor; dels hos Olof Olofsson i samma gård hvarest tillgripits 45 kr. i penningar, 1 svampdosa af silfver, 1 guldring, 1 klädesmössa samt några matvaror; dels hos Lars Jacobsson derstädes, hvarvid stulits 1 guldring, 1 brunprickig korderoj-tröja, fodrad med brun kasinett samt ett par ljusgrå korderojsbyxor; dels slutligen i Gröttlingbo församlings kyrka, der tillgrepp ej skett;
natten emellan den 6 och 7 i denna månad hos Israel Olofsson Burge i Rone socken, hvilken frånstulits 60 kr. penningar och en svart silkesduk.
Kon. Bef:de har af tillgänglige medel anslagit femtio kronor till belöning åt den eller dem, som bevisligen upptäcka tjut varna eller bidraga till deras upptäckande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Inbrottsstölder

halva föröfvats, natten emellan den 27 och 28 sept. hos hemmansegaren F. Stenberg vid Stenstugn gästgifvaregård i Bro socken, dervid ett mindre belopp penningar samt klädespendlar tillgripits, och natten emellan den 28 och 29 i samma månad hos en kan Christina Maria Lundahl vid Wibble i Westerhejde hvarvid tillgripits diverse guld- och silfverpjeser m. m. Tjufvarne efterspanas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Oktober 1874
N:r 79

Anders Alberth Sjögren.

Anders Alberth Sjögren.

Levede o. Gerum.
F. i Bjälbo, Österg. län, 1851 7/4. Prv. 76; pred. vid Prinsessan Eugenies barn- o. sjukhem i Västerhejde 77-1905; vice pastor i Levede fr. 05.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Oscar Öfverberg.

Oscar Öfverberg.

Stenkumla o. Västerhejde.
F. i Älskog, Gotl. län, i84o4/5. Stud. i Upps. 60; fil. kand. 67; fil. dokt. 69. Adj. vid Norrköpings h. allm. lärov. 69; prv. 73; kommin. i Visby 75; kyrkoherde i Stenkumla fr. 81; kontr.-prost 84-88.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Förteckning öfver landtmätare,

medhjelpare och elever, stationerade i Gotlands län är 1875.
Förste landtmätare L. T. Jacobsson, Visby. Andre landtmätare L. P. Engbom, Gothem. Kommissions landtmätare Nils Pilo, Visby; B. E. Dryselius, Oskarshamn; C. L. Fegraeus, Visby, Vesterhejde; K. W. Sillén, kapten, Hörsne; F. Cedergren, Mölner Klintehamn: C. M. R. Strömberg, Visby; J. O. Sylvan, jägmästare, Visby; vice komissions landtmittare C. G. Kökeritz, Garde; C. O. Warvinge, Visby; E. A. Arnelius, kapten, Visby; H. Wennemo, lötnant, Fide Bursvik.
Medhjelpare: hos förste landtmätaren L. Th. Jacobsson:, kaptenen friherre A. R. Kruse och v. kommissions landtmät. O. Warvinge; hos kommissionslandtmät. C. L. Fegraeus: löjtnant A. J. G. Ytterherg; hos kommissions landtmät. F. R. Cedergren: löjnant Wennemo, kaptenen friherre A. R. Kruse och löjtnant A. J. G. Ytterherg: hos kommissions landtmät. J. O. Sylvan: kapten F. L. Walgren.
Elev hos komm landtmät. C. M. R. Strömberg, löjtnant Thure von Baumgarten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1875
N:r 36.