Visby.

En optimistisk syn på vårt försvarsväsende har vår forne militärbefälhafvare, generallöjtnant Gustaf Björlin. Han har, liksom flere andra framstående militärer, blifvit af N. D. A. ombedd att besvara frågan: Hvilka lärdomar för mindre staters försvarsväsen synes Eder närmast framgå af hvad man redan nu har sig bekant om Balkankrigets händelser? Och i sitt svar framhåller general Björlin till sist, hur ofantligt mycket som på de sista 38 åren skett till vårt försvarsväsens förkofran. Ett folk, som efter mogen öfverläggning åstadkommit allt detta, behöfver sannerligen icke söka efter några nya erfarenheter från Balkankriget i detta hänseende, yttrar generalen vidare. »Går utvecklingen som hittills, skola, genom samma medel, upplysning och därpå. grundad ölvertygelse, utan tvifvel de relativt små steg, som ännu återstå, för att vi skola kunna nå, målet: ett i fillo tidsenligt försvarsväsende, så långt våra resurser medgifva, också kbm-ma att uttagas. Många och stora hinder, son förr mötte, äro länge sedan öfvervunna. Indelningsverket och ett föråldradt Skatteväsen ej att förglömma. Vi ha lättare att röra oss på organisationsfältet, om vi bara vilja det. Men — jag kan aldrig tro, att vi därmed komma att använda några metoder från Balkanha?????killnaden mellan årt folk och folken där nere är allt för stor och målen olika.

Till revisorssuppleant har Stockholms kyrkliga. ungdomsförbund utsett pastor Hjalmar Lyth, gotl.

Sökande till ettdera af statens resestipendier för provinsial- in. fl. läkare är, bland andre, förste provinsialläkaren i Östergötlands län J. J. Ehinger, gotl.

Förbud mot flundrefiske med anglar har inträdt här i länet med ingången af det nya året och varar till och med 31 maj.

Upphört med nya årets början har förbudet mot fastsättning af strömmingsgarn på Lagrund samt inom ½ mil söder om Västergarnsholm.

Dödsfall. I hufvudstaden afled nyårsdagen f d protokollssekreteraren J. W. Bergman, 80 år gammal. Denbortgångne åldringen var ombudsman och sekreterare i Allmänna hypoteksbanken och har i sådan egenskap mångfaldiga gånger deltagit i årsrevisionerna hos Gotlands hypoteksförening.

Allmän bönevecka anordnas här på initiativ af Evangeliska alliansen 6-11 dennes. Böneveckan börjar med missionsfest i församlingshuset på måndagen, hvarvid biskop von Schéele blir hufvudtalaren. Fullständigt program för löneveckans förhandlingar återfinnes i n:r 1 för året af ”Bibel- och Missionsvännen”, som nu utkommit.

På jakttabellen, som är införd å annat ställe i dagens nummer, fästes härmed uppmärksamheten. Den är reviderad af sekreteraren hos Gotlands skarpskytte- och jägaregille, och vi våga därför garantera för dess absoluta tillförlitlighet. Tabellen lämpar sig ju väl för att klippa ur och förvara särskildt. Skulle emellertid någon till äfventyrs tycka det vara synd att för tabellens skull spoliera sitt tidningsnummer, så torde om några dagar lösa exemplar däraf kunna mot någon ringa penning erhållas å vår expedition.

Till underlöjnanter vid Gotlands infanteriregemente hafva från krigsskolan utexaminerade kadetterna Eric Hjalmar Vilhelm Möller, Einar Råberg, Lars Ivar Sellergren och Johan Fredrik Dan Linder och till underlöjtnant vid artillerikåren Johan Mortimer Sederholm samt till underlöjnant i infanteriregementets reserv Lars Hugo Ekelöf utnämts.

Till underlöjnanter hafva jämväl utnämts Bengt Hammarhjelm (vid Norra Skåningarne), Erik G. Wickström (vid Södra Skåningarne) och Helge Torén (vid Svea artilleri), hvilka förut som lärjungar tillhört Visby h allm läroverk.

Årets fastlandsbeväring eller med andra ord Gotlands infanteriregemente tilldelade värnpliktige, som uttagits till tjänstgöring från fastlandet, inrycker till 240 dagars tjänstgöring 14 nästa februari.

Den 15 april är inryckning till Gotlands inf -reg för värnpliktige som tillhöra Gotlands inskrifnings område, och samma dag inrycker beväringen vid Gotlands artillerikårs positionsartilleri samt af trängen i förvaltningstjänst (till vederb intendenturskolor, resp. Gotlands inf -reg:te), de som under år 1913 äro skyldiga att fullgöra första tjänstgöringen och första repetitionsöfningen i en följd*) (180 dagar).

Vid marinen sker inryckning 14 jan till 258 dagars tjänstgöring för de vapenföre beväringsmän som uttagits till flottan i fästningstjänst samt 20 feb för dem som uttagits till flottan i sjötjänst (300 dagar.)
*) Äldre årsklasser, som under 1913 äro skyldiga att fullgöra repetitionsöfning, inrycka först i september.

Karlsöklubben utger en minnesskrift. Karlsöklubben, eller som den numera egentligen heter, Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, hade på måndagen bolagsstämma i Stockholm. Därvid beslöt man att genom en komité om tre personer föranstalta om utgifvande af en publikation öfver Stora Karlsö och öfver Karlsöklubben. Verket, som blir rikt illustreradt, skall få en synnerligen gedigen utstyrsel och skall utgå i en begränsad upplaga i numrerade exemplar. Det är gifvetvis i första rummet afsedt för klubbens ledamöter, men man har tänkt sig att en del af upplagan äfven skall spridas bland allmänheten för att väcka intresse för klubben och dess syftemål. Det var förra året Karlsöbolaget beslöt öka sitt aktiekapital från 20,000 till 60,000 kr., på samma gäng det bestämdes att all inkomst för försålda aktier skulle från och med 1912 föras på ett särskildt ”fonderade aktiers konto”. För realiserandet af klubbens fosterländska mål önskar man nu sätta mer fart i aktieteckningen, och härtill hoppas man den planerade minnesskriften skall kraftigt bidraga.

Finnbåtarna få nedsättning.
Från och med maj månad 1911 har som bekant Finska ångfartygsaktiebolaget i Helsingfors på försök låtit sina på traden Finland Danmark.

England reguljärt en gång i veckan i hvardera riktningen trafikerade ångare äfven anlöpa Slite hamn. Fortbeståndet af denna försökstrafik har visat sig vara af vital betydelse för Gotlands affärslif, särskildt för öns smörexport. Emellertid äro under företagets upparbetande fartygen betungade af utgifter, som icke stå i rimlig proportion till inkomsterna. I anledning häraf hafva ju hrr Jens Berner i Visby och Frans Degerman i Slite å förenämda ångbåtsbolags vägnar anhållit om någon nedsättning i fyr- och båkafgifter för sagda ångfartyg.

Efter hörande af åtskilliga myndigheter har k m:t nu, på sätt kommerskollegium föreslagit, för åren 1913 och 1914 medgifvit Finska ångfartygsaktiebolaget i Helsingfors sådan nedsättning i fråga, om skyldigheten att erlägga fyr- och båkafgifter vid Slite för dem af bolagets ångare, hvilka uppehålla regelbunden förbindelse med Danmark och England att, sedan för de två fartyg, hvilka tidigast under året användts å denna linje, jämlikt bestämmelsrna i § 44 i f K förordningen ang lotsverket erlagts fyr- och båkafgifter åtta gånger, äfven annat fartyg, som senare under samma kalenderår användes å linjen, skall vara från erläggande af fyr- och båkafgifter befriadt.

Disputationsakt. Igår afton ägde den beramade disputationen rum mellan redaktörerna Adolf Malmborg och L. E. Larson härstädes. Lokal var goodtemplarsalen vid Södra Murgatan.
Sedan en publik på ungefär 100 organiserade nykterhetsvänner församlats, intogs ordförandeplatsen af hr N. P. Swensson, som med någar ord inledde mötet. Härefter fick hr Malmborg först ordet. Till grund för den kommande diskussionen föredrog denne en artikel ur n:r 18 af Gotlands Folkblad, hvari red. Larson – alias Elax – fick sina fiskar varma för sin ”välvilliga omtanke” om Visby allmänna nykterhetskomités arbete, en omtanke, som bl a tagit sig uttryck i följande ord i Gotl.-Posten: ”Villigt må erkännas, att det med hänsyn till det starka socialistiska inflytande, hvarunder Visby allmäna nykterhetskomité nu tyvärr kommit, icke skulle skada att iakttaga en viss försiktighet vid lämnande af allmänna medel till denna komités speciella verksamhet, som knappast kan undgå att bli starkt socialistiskt färgad”.
Tal. Fann detta yttrande synnerligen lögnaktigt och därtill lämmande på nykterhetskomités arbete, samt utvecklade i ett kort anförande sina argument mot red. L.:s uppträdande i denna fråga. Hr Larsson skylde detta mötes tillkomst på hr. M., som rent af tvingat honom att disputera offentligt. ”Här stå vi nu och kunna ej annat; Gud hjälpe oss!”
Tal. Sökte härefter med stöd af tidningsurklipp ur sin tidning bevisa att han aldrig någonsin angripit nykterhetskomitén under dess nya regim med hr Malmborg som ordf.; tvärtom hade han vid flera tillfällen med erkännande omnämt komiténs verksamhet. Elax ”reflexioner” i G. P., hvilka uppkallat hr M. Till en så kraftig replik i Folkbladet, finge inte uppfattas med ”dödande” allvar. Red. M hade helt visst talat, mot bättre vetande i sitt insinuanta angrepp på tal., då han väl borde haft reda på att tal vore mera radikal i nykterhetsfrågan än t o m hr M själf. För att styrka detta sade sig tal. kunna ta hjälp af själfva djäfvulen vid krogarnas borttagande, blott denne ville hålla sig stricte till nykterhetsfrågan och ej som en del nykterhetsvänner blanda in andra saker i denna fråga och därmed försvåra dess lösning. I ett senare anförande riktade tal. en skarp förebråelse mot komitén för det denna, enl. hans mening, försvårat arbetet för nykterhetsfolkets förtroendemän i stadsfullmäktige. Vid ett tillfälle hade nämligen en skrifvelse från komitén hotat att i sista stund omintetgöra antagandet af en hr Larssons motion i krogstängningsfrågan. Tal. Ville tyda detta som ett utslag af hr M:s åtrå att komma honom till lifs.

I sin replik på hr Larssons timslånga svaromål fasthöll hr Malmborg vid sina i Folkbladet gjorda uttalanden om red. Larson samt bemötte dennes nya anklagelser. Hvad först vidkom Elax påstående, att man inom vederbörande utskott vid senaste landsting skulle ha yttrat betänkligheter mot nykterhetsanslags beviljande, enär nykt.-kom. vore socialistiskt dirigerad, så ägde detta alldeles ingen grund, enl. hvad tal erfarit vid ett samtal med ifrågavarande utskotts ordförande. F. ö. vore det ingen idé att vidare orda om den saken då ju red. L. öppet förklarat, att hans ”reflexioner” inte skulle tas med fullt allvar. Tal. tillbakavisade på det bestämdaste hr L:a oförsynta beskyllning för ”sprängningsförsök” samt påvisade med all önskvärd tydlighet, att det istället varit red. L., som härvidlag uppträdt själfsvåldigt nykterhetskomiténs styrelse hade nämligen af ett allmänt möte fått i uppdrag att ingå till stadsfullmäktige med begäran om inskränkning i tiden för krogarnas stängning, hvarför den endast gjort sin plikt i omtalade fall och ej, som hr L ville låta påskina, ”fallit nykterhetsfolkets förtroendemän i flanken.” (Tal afbröts ofta af allmänna bifallsyttringar från publiken).
Diskussionen mellan de båda debattörerna utvecklade sig i fortsättningen till ett personligt käbbel om bagateller, och när demsamma vid half elfvatiden afslutades efter att ha pågått i öfver tre timmar, kunde ordförande med skäl utbrista, att man på båda sidor väl mycket stödt sina påståenden på ”käringprat och sladder.”
Några kronor till stadens fattiga utgjorde väl sammankomstens enda reella behållning.

En enkel högtidlighet ägde juldagen rum i Bro kyrka, hvars nya antependium eller altarkläde då invigdes af kyrkoherde Hedgren, som i väl valda ordalag aftackade alla de församlingsbor, som med sin skärf bidragit till förhängena i fråga. Dessa ha nämligen anskaffats helt och hållet på frivillighetens väg och på initiativ af lärarinnorna, fröknarna Elise Hederstedt och Hildur Hultman, samt fru Antionette Wallin.
”Heder åt dem, som på detta sätt satt sig i spetsen för att pryda vår gamla, kära helgedom”! Tilllägger en meddelare till denna tidning.

Från hamnen. Hamnens ångare Thor har idag upptagits på slipen för att skrapas och målas och undergå nödig utrustning för sommarkampanjen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn.

Arméförvaltningen har — enligt vad G. A:s Stockholmsredaktion erfarit — bemyndigat chefen för Gotlands artillerikår att sluta kontrakt med entreprenör om underhållet av landsvägen Visby—Västergarn.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 16 mars 1920.
N:r 63.

Dödsfall. Gustaf Nyman

Tillkännagives att vår älskade broder förre godsägaren Gustaf Nyman, Sjövik i Westergarn, stilla avsomnade härstädes denna dag en ålder av 58 år, djupt sörjd och saknad av oss, svåger och svägerska, syskonbarn, många vänner och tjänarinna.
Visby den 3 mars 1920.
Herman född Molander och Gerda Nyman.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Dödsfall.

I går avled härstädes efter långvarigt lidande f godsägaren Gustaf Nyman i Västergarn i en ålder av 58 år.
Nyman var son till framlidne handlanden och skeppsredaren O. H. Nyman å Västergarn och hans likaledes framlidna maka, född Vestberg, och ägnade sig efter avslutad skolgång åt lantbruket. Under en lång följd av år har han innehaft egendomen Sjövik å Västergarn, där han fört en odalmans stilla och tillbakadragna liv, helt och hållet ägnande sig åt skötseln av den vackert belägna egendomen. Nyman var en hedersman i ordets bästa mening, godhjärtad och hjälpsam, vänfast och pålitlig. Den avlidne, som dog ogift, sörjes närmast av broder, distriktslantmätaren Herman Nyman härstädes och dennes maka.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 4 mars 1920.
N:r 53.

Strandning.

På Skarlakansgrundet norr om Västergarnsholm strandade i går morse danska skonerten Marie, kapten C. Mortensen. Fartyget, som är hemmahörande i Svaneke på Bornholm, var på resa från Kalmar till Visby i barlast. Vid tillfället rådde stark tjock. Skonerten, som är vattenfylld, blir vrak. Marie är ett litet fartyg, mätande allenast 36 netto reg.-ton.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Auktion i Västergarn

Fredagen den 9 instundande April precis kl. 12 middagen försäljes genom offentlig auktion å stället avlidne agronomen Gustaf Nymans fastighet Sjövik eller 17/512 mtl Stehlor i Västergarn med ett härligt läge mellan landsvägen och Paviken.
Å hemmansdelen äro, uppförda ett boningshus av sten under tegeltak med 5 rum, kök m. m., en större stall- och ladubyggnad samt några mindre ekonomihus. Stor trädgård och park samt cirka 1 1/2 tnld åker, hela arealen 2 hektar 18,90 ar. Tillträde i vår. Prövningsrätt förbehålles.
Vilkoren tillkännagivas före utropet.
Visby i mars 1920.
WILH. SUNO ENGSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Med ångaren Gotland

som pingstaftonen afgick på lustresa till Stockholm medföljde nära ett 40-tal resande lustfararne, hvilka återkommo idag —.
Båten afgick i dag kl. 10 till Vestergarn för att hos handl. O. H. Nyman derstädes inlasta 450 tunnor spanmål och återväntas hit i afton.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Utgångna fartyg.

Från Visby: 30 April, galeas Apollo, Karlström, Vestergarn, trävaror; 3 Maj, jakt Maria, Hansson, Klinte, barlast.
Från Slite 27 April, skonert Henrik, Nyström, Newcastle via Ljugarn, trävaror; 28 April, Koff Konkordia, Hejdenberg, Femern, kalk och trävaror; 30 April, skonert John, Carlsson, Göteborg släckt kalk; 1 Maj, ångaren Finland, Strömborg, Hangö, styckegods; 2 Maj, galeas Albertina, Viman, Libau, kalk; jakt Carolina Lyders, Kabl, Kiel, trävaror; skonert Fenix, Rubarth, Landskrona, slipars, skonert Anna, Ruthström, Ystad, slipars.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Ångaren Tyr,

kapten Prytz kommande från Sunderland, destinerad till Stockholm med kol och kokas, sökte i lördags hamn här efter att vid Hufvudskär hafva mött is som ej kunde genomträngas. Ångaren låg 16 fot djupt och kunde ej intagas härstädes utan utgick till Vestergarnsholm.
I dag på morgonen har äfven en ångara varit synlig här utanför, hvilken likaledes antages angjort Vestergarneholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Auktion å Potatis!

Tisdagen den 1:sta instundande Maj från kl. 10 f. m. försäljes genom offentlig auktion å Kronoholmen i Vestergarn ett större parti mat- och utsädespotatis i mindre utrop och af 3 olika sorter, näml. af Magnum Bonum, utmärkta som ätpotatis samt för sitt ovanligt stora öke, af Klintebys fröpotatis, utmärkta för sin stora stärkelsehalt, och af vanliga Rosen-sorten.
Kände och betrodde inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:sta nästkommande September.
Klintehamn d. 18 April 1888.
Efter anmodan,
AUG. NORDSTEDT.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32