Dödsfall. Johan Stenberg

Tillkännagifves att f. d mästerlotsen Johan Stenberg stilla afled i Westergarn den 20 September 1874 i en ålder 88 år 11 månader och 7 dagar. sörjd och saknad af barn och barnbarn samt slägt och talrika vänner.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Nils August Youngberg.

Nils August Youngberg.

Sanda. Västergarn o. Mästerby.
F. i Tirserum, Osterg. län, 1842 30/6. Prv. för Augustanasynoden 73; anst. inom Augustanasynoden 73—80; tillåtelse att inträda i Sv. kyrkan 84; lasaretts- o. hospitalspred, i Visby 81-82; domkyrko-adj. o. stadsmissionär 81-86; komminister i Sanda fr. 93. Utg. en teol. afhandling samt Evaugel. luth. tidning Sanning o. Frid 90-92.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Nils Petter Gadd.

Nils Petter Gadd.

Sanda. Västergarn o. Mästerby.
F. i Lund 1853 5/6. Stud. i Lund 74. Prv. 79;
kommin. i Fardhem 81; kyrkoh. i Öja 85;
kyrkoherde i Sanda fr. 1905.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

I början af sistlidne Januari månad

förloredes, under vägen emellan Wisby och Klintehamn, en tom postväska, märkt ”Westergarns Tullpost”; den som tillvaratagit nämde väska eller kan lemna någon upplysning om den samma erhåller vedergällning om anmälan göres å härvarande postkontor eller å poststationen i Sanda.
Wisby Kongl postkontor den 16 Juli 1874.
e. f. M. Löfgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Juli 1874
N:r 56

Broomläggningar.

Den 26 och 27 uti innevarande månad kommer en större bro å landsvägen emellan Westergarn och Klintehamn att omläggas, då i stället för sagde, derigenom ofarbar blifvande väg kan begagnas vägen genom Sanda socken.
Likaledes kommer den 29 och 30 i denna samt den 1 uti nästkommande Juli månad så kallade Dungårda-bro å landsvägar. i Dalhem socken att rifvas och omläggas, hvarigenom denna väg blir ofarbar; kunnande under tiden vägen genom Sjonhem, Roma och Barlingho socknar i stället begagnas.
En större bro å landsvägen invid Ejmunds gård i Mästerby socken kommer att rifvas och af sten ombyggas från och med måndagen d. 29 uti innev. månad till och med lördagen d. 4 nästk. Juli, då sagde väg blir ofarbar; och hänvisas resande att i stället begagna vestra landsvägen, sockenvägarne genom Hejda, Wäte, Atlingbo och Wall samt genom Sanda och Eskelhems socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Skeppet Oskar,

kapten Hansson, kommande från England med last af kol, försökte i måndags inkomma i vår hamn, men måste, i anseende till den då rådande snöstormen, i stället söka hamn vid Westergarn, dit fartyget, som tillhör Slite skepprederiaktiebolag, också lyckligen anländt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1875
N:r 24.

Postaliskt.

Poststationen i Westergarn får hädanefter till befordran emottaga och till adressater utlemna assurerade försändelser t. o. m. 5000 kronor.
Poststationen i Sanda kommer att den 1:ste nästk. uppflyttas i 1:sta klass och får expediera assurerade försändelser till belopp af 2,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Mars 1875
N:r 21.

Kommunalt.

Till ordförande i Westergarns kommunalstämma är utsedd skolläraren hr Karl Pettersson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.