Ett ståtligare bröllop

firades Trettondagsaftonen å Klintehamn, då derstädes i brudens hem sammanvigdes handlanden Rudolf Walter och fröken Fanny Snöbohm, dotter till handlanden R. Snöbohm och hans maka, född Cramér.
Som tärnor och marskalkar fungerade: Fröknarna Jenny Wallér, Hilder Snöbohm, Venken Cramér, Hermanna Snöbohm, Elin Sundahl, Helena Löfgren, Emelie Molér, Malin Herlitz, Maria Backér, Naema Nyman. Herrar Henrik Snöbohm, Henrik Wallér, Edvard Snöbohm, teol. hand. A. G. Hauffman, Henrik Sandelin, löjtu. C. S. Engström, handl. Edvard Cramér, löjan. N. Söderberg, jägmästare Elias Herlitz, löjtnant H. Söderberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

År 1878

med sina goda och onda dagar är nu ett minne blott. Det var ett skickelsedigert tidsskede detta år: i onenten rasade kriget med sina härjningar och medförde, äfven sedan det bragts till slut och en om ock osäker fred i Europa åstadkommits, svåra följder för allt livad handel och industri heter. En återverkan af dessa svårigheter Ilar nått äfven vårt land, som isynnerhet under de senaste månaderna varit skådeplatsen rör sorgliga tilldragelser inom finansverlden ; mer än ett tecken tyder på, att denna kris ännu ej är ör vervannen. Vi gotländingar ha dock i ringa grad berörts af de stora händelserna, en utomordentligt god skörd har gladt jordbrukaren och vi böra kunna med gladt mod möta det nn inträdda året. Skulle man dock döma efter de låneansökningar i mängd, hvarmed enskilda banken uppvaktas, vill det synas, som hade skörden icke lemnat så stort öfverskott, man kunnat vänta.
Flere För ön vigtiga händelser ha under det gångna året inträffat. Att inom äfven en trång ram inpassa allt, som gjort hr 1878 särskildt för oss minnesvärdt, är med värt begränsade utrymme omöjligt; ett och annat vilja vi dock omnämna.
Den för Gotland och dess utveckling vigtigaste tilldragelsen är onekligen fullbordandet af Gotlands jernväg, som af konungen 10 Sept. invigdes och 15 samma månad öppnades för allmän trafik. Vi vilja ej nu orda om de fördelar, som härigenom — direkt och mest indirekt — beredts ön, ej om den vackra början till en öfver förväntan liflig trafik, — vi hoppas blott och önska, att detta mäktiga samfärdsmedel må för Gotland fortfara att bära rika frukter i alla riktningar.
Vid hamnen ha under året betydliga arbeten företagits, i det vågbrytaren erhållit en mängd förstärkningar, ny kölhalningsplats bygts och muddringar, der sådana mest behöfts, verkstälts.
I postgången samt gästgifveri- och skjutsväsendet ha ej ovigtiga förändringar inträffat, åsyftande att göra bättringar och besparingar.
Af industriela företag kunna nämnas utdikningar af Tenglings och Martebo myrar som beslutits och delvis börjats, hvarförutom en förening — Gotlands kalkbruksförening — bildats för att åstadkomma en tidsenlig kalkbränning och i andra afseenden söka höja denna för Gotland vigtiga industri, Visby skepperederibolag åter har slutat sina dagar med en samlad fond af jämförelsevis dyrbar erfarenhet.
I brandförsäkringsbolagen och kreatursbolaget, som fatt nya stadgar, ha en mängd nya deltagare inträdt och förtroendet för dessa nyttiga inrättningar ökas dagligen.
En del nya förordningar i lotsväsendet ha utkommit, såsom att nya lotstaxor upprättats, fartygsbefäl befriats från skyldighet att taga lots m. m. Dessutom har Kathammarsviks lotsplats förflyttats till Harvik, oeh Ar och Enviken indragits.
På verldsutställningen i Paris var vårt län visserligen representeradt af blott ett fåtal utställare, men alla dessa hemförde pris för hvad de utställ.
För kroppsöfnlogars idkande ha bildats en gymnastikförening och en bollklubb. Musikalisks sällskapet och sångföreningen ha också med lifligt intresse omfattats. För främjande af nykterhet ha flere sällskap upprättats i skilda delar af ön.
Gotlands skarpskytte- och jägaregille har arbetat mycket för jagtvårdens främjande, och enskilda personer ha dertiti med ifver deltagit. Åtskilliga tecken tyda också på, att inom en ej alltför aflägsen framtid mängden af vildt skall vara betydligt ökad.
En gärd af aktning mot stiftets och läroverkets styresman ha hans underlydande visat derigenom, att de tär framtiden låtit bevara hans drag uti ett lyckadt porträtt. Liknande vördnadsbetygelser ha under året vederfarits ett par aflidne landsmän: på professor Karl Säves graf reser sig en minnesvärd, åstadkommen af vänner och lärjungar, liksom en enkel tacksamhetens minnesvård ax rest, der skolläraren Enderbergs qvarlefvor gömmas. Inbjudningslistor att genom något yttre tecken utmärka den plats, der vår frejdade landsman mekanikern Polhem hyllar, komma snart att utfärdas.
Helsotillståndet har, synnerligast under första hälften af året, varit mycket otillfredsställande, i det barnsjukdomar börjat och i många hem skördat offer. Af under året aflidne gotländingar hafva vi, bland många andre, att anteckna borgmästare S Matthiesen, kyrkoherdarne J. Holmberg, K. Eneqvist, K. F. Herlitz, kapten J. Ahlander, konsul L. N. Boström och kantor O. Eneqvist.

Denna flyktiga återblick på det år, som nu senast flytt, visar till fyllos, att vår provins sträfvat med framgång till utveckling och förkofran. Må vi under detta nu ingångna år än ytterligare arbeta derpå och med gladt mod räcka hvarandra handen till redlig kamp för allt godt och ädelt!

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Vid Stadsfullmäktiges

samman träde sistl. tisdag blefvo i nedanstående styrelser och befattningar uti afgående ledamöters ställe följande män omvalde eller nyvalde för nästkommande är:
Drätselkammaren: handl. C. A. Wahlberg, dito L. N. Åckander och häradsskrifvaren E. Molander.
Hamndirektionen: Öfveruppsyningsmannen C. F. Thomasson, boktryckaren Th. Norrby och skeppsmätaren J. W. Herlitz.
Helsovårds-nämnden: (som efterträder forna Sundhetsnämnden, och hvilken nämnd nu nyvaldes): majoren P. F. Ihre, handl. C. A. Wahlherg, gördelmakaren P. A. Hellgren och länsbokhållaren A. Bokström. — Suppleanter: apotekaren C. J. Marelius, källarmästaren J. F. Smedman, handl. Hägg och tullförvaltaren R. Lidman.
Inqvarterings-komitéen: handl. J. L. Kahlquist, konsul G. T. Romdahl och handl. C. Procopée.
För öfrigt valdes: till revisoror för stadens räkenskaper: konsuln J. Stare, löjtnanten C. Aspegren, gördelmakaren P. A. Hellgren, handl. C. Molander, skräddarmästaren J. M. Sandström och konsul L. N. Boström.
Till revisorer för staden af Wisby spritvaruföörsäljnings-bolags räkenskaper: intendenten P. A. Säve och tullförvaltaren R. Lidman.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 December 1874
N:r 99

Passagerare-Lista.

Med Ångf. Gotland från Stockholm d. 11 d:s
Hrr Norström, Söderberg, Lundbeck, Madsen, Lundqvist, Palm, Kolmodin, Klintberg, Pettersson, D:lle Wennerström, Hammar, Westerlund, Andersson, Captenerna Clanysen och Herlitz.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1875
N:r 38.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 16 november.

Ibland andra förekommo denna dag följande mål:
1) ogifta Johanna Hägvall emot åkaren Westergren om bortflyttande af ett Westergren tillhörigt, invid Hägvalls hustomt beläget svinhus. Johanna Hägvall uppgaf genom ombud, skomakaren Högström att Westergren, utom det omförmälda svinhuset, hade ladugårdshus åt fyra hästar och tveven kor, ifrån hvilka en mängd orenlighet flöt in på Hägvalls gård. För närmare utredning häraf uppsköts målet till den 30 nov.;
2) stadsfiskalen Gustafsson mot förre artilleristen Carl Modig angående fylleri å gata den 16, 19 ocb 21 förl. månad. Modig, förekallad, svarade på tillfrågan af borgrnästaren om han vore skyldig till nämnda för seelser: ”Gud bevare nådig borgmästare! jag erkänner.” Modig dömdes att böta 20 kronor;
3) muraren Daniel Lindgren dömdes att för fylleri höta 10 kr., för oljud 10 kr. och för polisbetjents ofredande 25 kr., sammanlagdt 45 kr., samt att dessutom utgifva vittnesersättning och protokollslösen;
4) ogifta Johanna Westerlund, tilltalad för att halva i ett sitt mattält vid exercisplatsen å södra byrummet sistförflutna sommar försålt spirituösa drycker, aflade värjemålsed. Utslag kommer att afkunnas den 30 nov.;
5) ynglingen Jacob Ahlgren dömdes att för andra resan fylleri å gata böta 15 kr. äfvensom 2 kr. för uteblifvande ifrån rättens sammanträde i detta mål förra gången;
6) hemmansegaren Christian Liljegren lilla Hästnäs, tilltalad för fylleri, insände ett skriftligt erkännande och dömdes att böta 5 kronor;
7) mjölhandlanden A. J. Petterson, hvilken qvarglömt sitt salubord å stadens stora torg under en natt, dömdes att derför böta 2 kronor;
8) ogifta Christina Larsson dömdes för oloflig ölförsäljning att böta 5 kr. samt att dessutom ersätta stämningskostnaden med 1 kr. 50 öre;
9) handlanden Ludvig Herlitz dömdes att för försummad gaturenhållning böta 5 kr.

Cellfängelaet den 21 nov.
Tvenne förut omnämnda, flera gånger förehafda, märkligare tjufmål, förekommo denna dag, nämligen:
1) emot förre pontonieren J. Edvall, hvilken begått en mängd stölder här i staden, hvilka han ock erkänt. Som han dessutom af egen drift uppgifvit, att han för flera år sedan begått en mängd stölder i Stockholm hos namngifna personer derstädes och skrifvelse till vederbörande angående dessa sistnämda dit afgått för upplysningars vinnande i detta utseende, men några sådana, det oaktadt, ännu icke hit ingått, uppsköts, så väl för afvaktande af dessa upplysningar, som för flera målsegares afhörande härstädes, den vidare ransakningen till den 5 december kl. 11 f. m., då särskildt målaren Olof Ehrsson, hvilken, såsom förut nämnts, inlåtit sig med Edvall i penningetransaktion med utseende på de hos kapten Arnelius stulna silfverskedar, skall hemtas till rätten, såvida han icke sjelfvilligt inställer sig;
2) emot numera på fri fot varande bonden Lars N. Martell Ekebys i Eskelhem och hans fästeqvinna, häktade Margr. Olofsdotter angående bedrägeri och stöld. Detta i flera afseenden högst hemska mål, som flera gånger förevarit, kunde icke nu heller afgöras, oaktadt alla mot Martell förekommande graverande omständigheter, utan uppsköts det till den 5 december kl. 11 f. m. Den häktade unga qvinnan, för hvilken det är lyst 3:ne gånger till äktenskap med Martell, befinner sig i långt framskridet hafvande tillstånd och synes mycket ångerfull och botfärdig, men Martell röres hvarken af hennes tårar och beklagansvärda belägenhet eller af domarens ömma och bevekliga föreställningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

Gåfvor till Gotlands Forn-sal

såväl hvarjehanda Forn-saker, hvilka nedanskrifna Gifvarinnor och Gilvare dels redan (för tillfället) lemnat till S . . . och dels lofvat i framtiden skänka till den föreslagna Samlingen, som ock kontanta medel, gifna för att till dess ökande, vård, m. m. användas. — Den närmare beskrifningen öfver dessa fornsaker samt deras fullständiga historia, o. s. v., som emellertid är noggrant antecknad, måste för korthetens skull nu här förbigås. Men komma de efter hand möjligen inflytande gåfvorna att sålunda offentligen omnämnas.
a). Redan öfverlemnade Fornsaker och Penningar, skänkta af:
Auktionisten E. R. Ringbom: Eld-don, medelst flint-lås. K. Kristoffers Lagh-Book.
Kantor O. J. Enequist: Sockenkommunion-fodral af läder (jemte Vinflaska af tenn) inköpt från Domkyrkan. Spik-harmonika. Sten-yxa, 7 1/3 tum lång.
Löjtnant J. F. Tiljander: Spegel med slipad facetterad glas-ram; samt kontant 5 kr.
Handlanden J. L. Ehinger : Kartusch samt Drag-rem (vid Artilleriet) af elghud, under K. Karl 12:tes krig brukade af karolinen kapten Emanuel Ehinger. Vänja, enligt uppgift, buren af öfverste Joh. Norby. Borgar-värja, som tillhört rådman N. Klingvall. Matsked af silfver (af 1701). Matsked af silfver, med led på skaftet (af 1718). Socker-tång (af okontrolleradt silfver). Kista, ornerad (af 1641). Porträtt i olja af S. W. Mark, slottsläkare på Wisborg. Porträtt i olja af Bengt Färgare. Porträtt i olja af dennes hustru. Porträtt i olja af Chir. o. Anat. Operatören Joh. Maskou. Porträtt i olja af dennes hustru Katarina Sehiöberg. Tafla, grafskrift öfeer rådman L. Fåhraeus. Frack (Bröllops-Andra-dags), som tillhört handl. B. E. Ehinger. Väst af siden, svart och hvit, randig. Väst af siden, röd och hvitprickig. Väst af siden, svart, broderad. Väst af skarlakan, röd, med länke-knappar. Kortbyxor af siden, svarta, som tillhört B. Ehinger. Lång.struntpor af siden, hvita. Plånbok af siden, broderad. Morgon-mössa af siden, grön. Kyrk-käpp af spanskt rör, mål ornerad knapp (en gåfva till V. E. E. af Joh. Fåhraeus i Amsterdam). Kofta af siden, violett och hvitrosig. Tröja af siden, blå. Tröja af siden, brungrön. Schal af kambrik, hvit, broderad. Schal af kambrik, hvit, med kulört bord. Ridikyl af siden, hvit. Mössa af siden, blå. Natt-rock af halflinne, blå rosig. Kortbyxor (till borgareuniform) af kasimir, hvita. Tofflor af skinn, violetta och rosiga. Page-tröja (från K. Gustaf 3:es hof) af siden, ljusblå. Uniforms-frack med majors-epåletter (af K. Nerikes regemente) och Tschakot (af D:o), samt Fruntimmers-Hatt (från 1830- eller 40- talet) med plym.
Mamsell A. C. Hoffman:
Tafta (figurer), sydd på sidentyg af A. C. H. 1807. Märke-duk. Dricks-glas, orneradt med landskap (i lavis).
Magistrat-sekreteraren Gabr. Herlitz: Porträtt i olja prosten N. Lange. Porträtt i olja af hans hustru M. C. Facht. Kakelugns stycke at jern, gjutet med figurer (Nattvarden).
Fru Hermanna Herlitz, f. Cramér: Bind-mössa med pannstycke. Kam hög, genombruten.
Fru Hedda Cramér, f. Donner: Kofta af siden, rosenrödt, med schattérsöm. Kofta af siden, grå och hvit, blommig. Ett par skor af silfverbrokat, broderade, (hvilka tillhört Fru Anna Greta Donner, f. Lythberg). Sol-fjäder af sandel-trä, genombruten. Sol-fjäder af elfenben, med stenar, genombetten. Snör-lif af lärft, med valfiskben. Ett Stek-spett.
Mamsell Louisa Fredr. Säve: Kam, hög, genombruten.
Lektor Arvid Sundberg: Kontant 20 Kronor.
Handlanden J Hägg: Kontant 20 Kronor.
Doktorinnan S. M. Kolmodin, f. Gerle: Dop-klädsel af pichet, hvit, broderad. Bind-mössa af silfverbrokat. En Sko af siden, röd. Märk-duk (M. B. 1732). Märk-duk (M. S. G. 1806). Etui af brons. Dosa af koppar, med emalj. Tafla (figurer, på elfenben). Nyst-stol af ben. Ridikyl-lås af messing. Sänghimmel, snidad o. förgyld. Äggost- form af bränd lera. Sid-hallda (häst-fängsel). 2:ne Pistol-hölster. Väst af ylletyg, blå. Penning-pung af silke, beoderad.
Mamsell Sofia Kolmodin: Blomster-urna af glas-postlin, liten, ornerad.
Mamsell Eufemia Kolmodin: (Parasoll-) Sol-fjäder. Sol-fjäder af elfenben med paljetter. Sol-fjäder af elfenben, med paljetter och tyll-rosett. Sorg sol-fjäder, svart.
Tullförvaltare W. Fåhraeus: Tafla (S. Katarina ödekyrka), lavis af Geris. Tafla (S. Nikolaus), lavis af J. G. Klingvall.
Prostinnan E. Romdahl, f. Ekholtz: Dosa af agat.
Ombudsman C. G. Bahr: K. Karl 11:s Sjö-lagh, 12:o Sthm 1785.
Landtmätare A. Kollberg: En Perla af glas, genomborrad.
Doktorinnan Johanna Söderberg, f. Wahrgren: Sol-fjäder af elfenben, genombruten. Em Nöt knäppare.
Fru Elis. Engbom, f. Ehinger: Psalmbok (med Noter), Sthm 1739. Robe och kjol af siden, svart, blommig. Kofta af siden, hvit, blommig.
Fru Ann-Sofi Hederstedt, f. Ehinger: Ridikyl af siden, hvit, med målade ornamenter. Slöja af gazir, hvit.
Öfverste O. Malmborg: Batalj-knif, d. 6 o. 7 April 1862 tagen af O. M. på stridsfältet Pittsburg Landing eller Shiloh i Tennesse uti N. Amerika.Urmakaren K. J. Ehinger: Pik (fordom i bruk vid Gotl. Nat. Beväring).
b). Gåfvor, som i framtiden skola lemnas till Forn-salen af:
Mamsell C. C. Lange: Porträtt i pastell af kyrkoherden Mag. Jog. Lange. Bord, litet, med figurer samt lackeradt.
Auktionisten E. N. Ringbom: Porträtt i olja af Öfverstelöjtn. Dahlberg. Stenyxa, 10 tum lång.
Landtmätare A. Kollberg: Porträtt i olja af målaren J. D. Kollberg.
Urmakare K. J. Ehinger: Nattlåda (på fotställning).
(Forts.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Baptistmålet.

(Forts.)
Den 28 Juli.
S. D. företogs till förnyad behandling den 14:de innevarande månad härstädes förehafda till denna dag uppskjutna ransakningen med infanteristerne vid Närs kompani N:o 510 Lars Pehrsson Bönde och N:o 512 Jakob Johan Laugren Gannor samt jägaren vid samma kompani N:o 510 Lars Johansson Bönde, alla från Lau socken, jemte infanteristerna vid Hoburgs kompani N:o 314 Gabriel Jacobsson och 325 Olof Olofsson, begge från Botreifs i Hamra socken, tilltalade för vägran att åtlyda förmäns i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringspligt; hvarvid i närvaro af t. f. åklagaren styckjunkaren C. J. Brodd, samtlige svarander sig infunno.
Efter uppläsande af protokollet vid förra rättegångstillfället, hvilket af parterne ömsesidigt godkändes, inlemmade åklagaren angående de tilltalade följande frejdebetyg:
Att husbondesonen Lars Persson Bönde född i Lau församling, Gotlands län, den 10 maj 1841 (fyratioett), eger godkänd kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock såsom baptist, ej på flera år inom lutherska kyrkan anammat, samt genom krigsdomstol den 15 Januari 1873 dömd till ett års fängelse för brott, hvarom k. kung. af den 4 Maj 1855 handlar; varder härmed på begäran intygadt, med tillägg att Persson, som är vaccinerad, i öfrigt eger god frejd, åtnjuter borgerligt förtroende, samt icke lagligen är gift.
När & Lau af pastorsembetet den 20 Juli 1874 (sjuttifyra).
Carl Norrby
p. l.

Att arbetaren Jacob Johannes Laugren, enligt härvarande ministerialböcker, född i Lau församling, Gotl. län, d. 26 Aug. 1829 (tjugonie), eger försvarlig kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock på flera år icke i lutherska kyrkan anammat, eger god frejd, är vaccinerad och i äktenskap förenad med Kritstina Maria Rydström, varder på begäran intygadt med det tillägg, att attestaten d. 20 Juli 1872 uttagit utflyttningsbetyg till Östergarn och sedan ej anmält sig såsom till Lau återflyttad. När & Lau af past. emb. d. 20 Juli 1874.
Carl Norrby
p. l.

Att husbondesonen Lars Johannes Johansson, Bönde född i Lau församling af Gotlands län d. 15 Mars 1848 (fyratioåtta), eger godkänd kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, hvilken han dock, såsom baptist, ej på flera år inom lutherska kyrka anammat samt den 15 januari 1873 af krigsdomstol dömd till ett års fängelse för brott, hvarom k. kung. af den 4 Maj 1855 handlar, varder härmed på begäran intygadt, med tillägg att attestaten i öfrigt eger god frejd, är vaccinerad samt ogift.
När & Lau af past. emb. d. 20 Juli 1874 (sjutttiofyra).
Carl Norrby
p. l.

Att arbetaren Gabriel Laurentins Jacobsson vid Botreifs i Hamra, född derstädes d. 26 Sept. 1839, eger försvarlig kristendomskunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, innehar medborgerligt förtroende och tillhörer baptistsekten och är gift, varderder härmed på begäran intygadt, af Öja d. 20 Juli 1874.
N. Krusell
p. l.

Att arbetkarlssonen Olof Niklas Olofsson vid Botreifs i Hamra, född derstädes d. 10 Jan. 1836 eger någorl. försvarlig kristendoms kunskap och är oförhindrad att begagna H. H. Nattvard, lefver ogift samt innehar medborgerligt förtroende och tillhörel Baptist sekten, varder härmed på begäran intygadt och med tillägg, att han genom Kongl. M:ts utslag d. 15 Jan. 1873 varit dömd för brott mot krigslydnad.
Öja d. 20 Juli 1874.
N. Krusell.
p. l.

Svaranderne, hvar för sig ytterligare hörde, vidblefvo fortfarande deras föresats att, af anförda skäl, undandraga sig bevärings pligten, för såvidt vapens bärande vore från denna oskiljaktig, hvarförutan svaranderne, likaledes hvar för sig tillfrågade, medgåfvo att deras åtalade vägran att fullgöra befallningen att taga vapen egt rum: Lars Perssons, Jacob Johan Laugrens och Lars Johanssons framför kompaniet och sålunda inför samlad trupp, men Gabriel Jacobssons och Olof Olofssons vid förhör inför Militärbefälhafvaren.
Då vidare ej förekom än att parterne å ömse sidor öfverlemnade målet till domstolens pröfning, åklagaren under yrkande af laga ansvar å de tilltalade och åläggande särskildt för Lars Persson, Jacob Johan Laugren och Lars Johansson att gälda kostnaden för deras inställelse till mönstring med, enligt företedd räkning 6 kr. 35 öre, mot hvilket yrkande bemälde svarander ingenting hade att invända, fingo vederbörande afträda medan Krigs Rätten öfverlade till följande för återförekallade, parterna afsagda..

Utslag:
Genom egna erkännanden och af hvad i målet i öfrigt förekommit äro tilltalade Infanteristerna vid Närs kompani n:o 510 Lars Persson och n:o 512 Jacob Johan Laugren, jägaren vid samma kompani n:o 510 Lars Johansson, samt infanteristerna vid Hoburgs kompani n:o 314 Gabriel Jacobsson och n:o 325 Olof Olofsson förvunne att hafva, de trenne förstnämde eller Persson, Laugren och Johansson framför kompaniet vid hvilket de varit enrollerade och sålunda inför samlad trupp, samt de tvenne senare, eller Jacobsson och Olofsson vid förhör inför Militärbefälhafvaren, vägrat åtlyda förmäns dem i tjensten gifna befallningar att taga vapen och fullgöra deras beväringsskyldighet; och varda förthy svaranderna, af hilka Persson Johansson och Olofsson för med den förstnämda likartad förseelse en gång tillförene undergått bestraffning, med tillämpning af 7 kap. 1 och 2 §§ i för Krigsmakten gällande strafflag, af Krigs Rätten dömde att umgälla nu åtalade förbrytelserna: Infanteristen n:o 510 Lars Persson och jägaren n:o 510 Lars Johansson, hvardera, med straffarbete i ett år och fyra månader, infanteristerne n:o 512 Jacob Johan Laugren och n:o 325 Olof Olofsson, hvardera med straffarbete i ett år och infanteristen n:o 314 Gabriel Jacobsson med straffarbete i tio månader.
Härförutan tillförbindas svaranderne Lars Persson, Jacob Johan Laugren och Lars Johansson att gemensamt ersätta kostnaden för deras genom kronobetjeningen ombesörjda inställelse till mönstring med fordrade sex kr. 35 öre.
Etter afkunnandet af förestående utslag och sedan besvärshänvisning lemnats förklarade samtliga vederbörande sig med utslaget nöjda,
Rättsligen utdraget; betygar
Exofficio:
Gabriel Herlitz.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 September 1874
N:r 69

Passagerare-Lista.

Major Ehrenhoff med familj, kapten Berglund, doktor Sundberg, jägmästar Schoug, hrr Marcus, Beer, Bernecroutz, Boman, Rohnström, Löfvengren, fru Herlitz och fröken Wentzel.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Utmärkelser.

Fru Ulla Herlitz och Klintberg & C:o, hvilka, såsom vi förut berättat, bevistat det stora landtbruksmötet i Mariestad, hafva fått sig tillerkända hvarsin silfvermedalj, den förra för sin strumpstickningskonst, de sednare för utställda marmorarbeten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Augusti 1874
N:r 65