Tjenstledighet och förordnande.

Kongl. Svea hoträtt har, uppå derom gjord ansökning, beviljat borgmästaren och ridd. S. J. Matthiesen tjenstledighet från och med den 1:sta inst. juni till och med den 30:de nästk november samt förordnat magistratssekreteraren, auditören och ridd. Gabriel Herlitz att under nämnde tid borgmästareembetet här i staden förestå.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Skepparegillet i Visby

firade igår, 1:ste Mars sin sedvanliga årshögtidsdag i f. d. Börsens lokal vid Strandgatan, som var smyckad med flaggor och de gillet tillhöriga porträtten af assessor Dubbe och konsul Reder. De besökandes antal var i år större än det under många föregående år varit, nämligen närmare ett sextiotal personer, deribland några inbjudne gäster.
Till ordförande för 3 år valdes ånyo konsul Ekman och till sekreterare för samma tid utsågs åter bokhållaren Reinhold Pettersson. Till direktörer omvaldes herrar K. J. Karlström och K. Nyström och till direktörssuppelanter kaptenerna Lyberg, Gardell och Falk samt till kassa förvaltare kapten G. Thomson. Revisorer blefvo kaptenerna Söderdahl, Schultz och Snöbohm samt suppleanter kaptenerna Pedersen, Nyström och Wahlström. Till hedersledamöter invaldes magistratssekreteraren Herlitz och handlanden F. Nyström, Slite. Nya ledamöter blefvo kaptenerna D. Herlitz och R. Nyström.
Af den upplästs revisionsberättelsen framgick att gillets egen fond under det gångna året ökats med kr. 1,358:74 och vid dens slut uppgick till kr. 32,048:86; att Dubbeska donatinsfonden under samma tid ökats med kr. 16:04 och vid årets slut uppgick till kr. 16,678:24 samt att ledamotsantalet vid årsskiftet var 70. Under året hade trenne ledamöter aflidit, nämligen kaptenerna C. L. Lutteman i Ljugarn, A. P. Nyman i Vestergarn samt J. N Eskelund i Visby. Ur Dubbeska donationsfonden, der tvänne pensionsrum under året visserligen blifvit lediga kunde ej heller nu några nya pensioner utdelas på grund af den rådande låga räntefoten.
Till ledamöter af gillet invaldes kaptenerna David Herlitz och Rudolf Nyström. Sedan förhandlingarna voro slutade framsatts vid nutiden bålarne och tillbragtes det återstående af aftonen under sång och skåltal, deribland för gillet, dem ordförande, assesser Dubbe, borgmästare Een och hedersledannoten major Törnqvist m. fl. och föret vid midnatt efter inmundigad supé skedde uppbrott.
Värdar för dagen vore kaptenerna Karl Hultman och Rudolf Walström med kaptenerna Hjalmar Bolin och Gustaf Nyman som ungskeppare, hvilka senare således äro värdar nästa år med kaptenerna Lind och Siltberg till ungskeppare.
Utmönstringen af sjömän för seglationsåret var ovanligt litet liflig — ungefär 12 stycken — och utgjorde des mönstrande till största delen af ynglingar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Målet Xanto—Valuta

har nu algjorts af Högata domstolen. Den 24 Juni 1884 sammanstötte engelska ångaren Xanto och tyske ångaren Valuta, i Östersjön öster om Fårön med den påföljd, att Xanto sjönk och Valuta, som upptog Xanto besättning, skadad måste söka nödhamn i Slite. Båda befälhafvarne stämde hvarandra med yrkande om skadeersättning.
Rådstufvurätten i Visby ansåg sammanstötningen vållad genom fel å Valutas sida och dömde dess befalhatvare och rederi, det senare dock blott med fartyg och frakt, att ersätta värdet af Xanto och dess last med tillhope 29,076 pund sterling (öfver 525,000 kr.). Svea hofrätt ansåg båda sidorna vållande till sammanstötningen och befriade derför Valutas befälhafvare och rederi från all ersättningsskyldighet.
Högsta domstolens dom, daterad 10 Februari 1888 lyder: K. M:t har i nåder låtit sig föredragas handlingarne i denna sak; och finnar ej skäl göra ändring i hofrättens dom, så vidt talan deremot blifvit fullföljd; skolande Mills (Xantos befälhafvara) ersätta motparterne deras af sakens underdåniga fullföljd föranledda kostnader med tvåhundrafemtio kronor jämte hvad som åtgår till lösen af k. m:ts dom.
Valutas talan har förts al v. häradsh. Karl Herlitz.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Mundtlig afgångsexamen

vid högre elementarläroverket härstädes förrättades sistl. fredag och lördag, dervid ynglingarne Thorbjörn Fegraeus, Axel Kolmodin, Franzén, Emil Ekman, Carl Herlitz, Rudolf Herlitz och Emil Schöldström (klassiska linien) samt Wilhelm Pettersson, Johan Lundgren, Jaques Ljungholm och Gustaf Sergel å reala linjen blefvo mogna förklarade. Censorer voro professor C. T. Odhner och adjunkten K. A. Holmgren från Lund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1875
N:r 39.

Dödsfall. Katrina Kristina Herlitz

Tillkännagifves att Handlanden M. E. Herlitz efterl. enka Katrina Kristina Herlitz, född Åberg, stilla och fridfullt afled i Visby den 19 Januari 1888 i en ålder af 81 år, 2 mån., 24 dagar; sörjd och saknad af barn, barnbarn och barnbarnsbarn, syskon slägt och många vänner.
Visby den 19 Januari 1888.
Den aflidnas barn.
Joh. 6:35; Sv. Ps. 470:6-8.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 Januari 1888
N:r 7

Ett ståtligare bröllop

firades Trettondagsaftonen å Klintehamn, då derstädes i brudens hem sammanvigdes handlanden Rudolf Walter och fröken Fanny Snöbohm, dotter till handlanden R. Snöbohm och hans maka, född Cramér.
Som tärnor och marskalkar fungerade: Fröknarna Jenny Wallér, Hilder Snöbohm, Venken Cramér, Hermanna Snöbohm, Elin Sundahl, Helena Löfgren, Emelie Molér, Malin Herlitz, Maria Backér, Naema Nyman. Herrar Henrik Snöbohm, Henrik Wallér, Edvard Snöbohm, teol. hand. A. G. Hauffman, Henrik Sandelin, löjtu. C. S. Engström, handl. Edvard Cramér, löjan. N. Söderberg, jägmästare Elias Herlitz, löjtnant H. Söderberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

År 1878

med sina goda och onda dagar är nu ett minne blott. Det var ett skickelsedigert tidsskede detta år: i onenten rasade kriget med sina härjningar och medförde, äfven sedan det bragts till slut och en om ock osäker fred i Europa åstadkommits, svåra följder för allt livad handel och industri heter. En återverkan af dessa svårigheter Ilar nått äfven vårt land, som isynnerhet under de senaste månaderna varit skådeplatsen rör sorgliga tilldragelser inom finansverlden ; mer än ett tecken tyder på, att denna kris ännu ej är ör vervannen. Vi gotländingar ha dock i ringa grad berörts af de stora händelserna, en utomordentligt god skörd har gladt jordbrukaren och vi böra kunna med gladt mod möta det nn inträdda året. Skulle man dock döma efter de låneansökningar i mängd, hvarmed enskilda banken uppvaktas, vill det synas, som hade skörden icke lemnat så stort öfverskott, man kunnat vänta.
Flere För ön vigtiga händelser ha under det gångna året inträffat. Att inom äfven en trång ram inpassa allt, som gjort hr 1878 särskildt för oss minnesvärdt, är med värt begränsade utrymme omöjligt; ett och annat vilja vi dock omnämna.
Den för Gotland och dess utveckling vigtigaste tilldragelsen är onekligen fullbordandet af Gotlands jernväg, som af konungen 10 Sept. invigdes och 15 samma månad öppnades för allmän trafik. Vi vilja ej nu orda om de fördelar, som härigenom — direkt och mest indirekt — beredts ön, ej om den vackra början till en öfver förväntan liflig trafik, — vi hoppas blott och önska, att detta mäktiga samfärdsmedel må för Gotland fortfara att bära rika frukter i alla riktningar.
Vid hamnen ha under året betydliga arbeten företagits, i det vågbrytaren erhållit en mängd förstärkningar, ny kölhalningsplats bygts och muddringar, der sådana mest behöfts, verkstälts.
I postgången samt gästgifveri- och skjutsväsendet ha ej ovigtiga förändringar inträffat, åsyftande att göra bättringar och besparingar.
Af industriela företag kunna nämnas utdikningar af Tenglings och Martebo myrar som beslutits och delvis börjats, hvarförutom en förening — Gotlands kalkbruksförening — bildats för att åstadkomma en tidsenlig kalkbränning och i andra afseenden söka höja denna för Gotland vigtiga industri, Visby skepperederibolag åter har slutat sina dagar med en samlad fond af jämförelsevis dyrbar erfarenhet.
I brandförsäkringsbolagen och kreatursbolaget, som fatt nya stadgar, ha en mängd nya deltagare inträdt och förtroendet för dessa nyttiga inrättningar ökas dagligen.
En del nya förordningar i lotsväsendet ha utkommit, såsom att nya lotstaxor upprättats, fartygsbefäl befriats från skyldighet att taga lots m. m. Dessutom har Kathammarsviks lotsplats förflyttats till Harvik, oeh Ar och Enviken indragits.
På verldsutställningen i Paris var vårt län visserligen representeradt af blott ett fåtal utställare, men alla dessa hemförde pris för hvad de utställ.
För kroppsöfnlogars idkande ha bildats en gymnastikförening och en bollklubb. Musikalisks sällskapet och sångföreningen ha också med lifligt intresse omfattats. För främjande af nykterhet ha flere sällskap upprättats i skilda delar af ön.
Gotlands skarpskytte- och jägaregille har arbetat mycket för jagtvårdens främjande, och enskilda personer ha dertiti med ifver deltagit. Åtskilliga tecken tyda också på, att inom en ej alltför aflägsen framtid mängden af vildt skall vara betydligt ökad.
En gärd af aktning mot stiftets och läroverkets styresman ha hans underlydande visat derigenom, att de tär framtiden låtit bevara hans drag uti ett lyckadt porträtt. Liknande vördnadsbetygelser ha under året vederfarits ett par aflidne landsmän: på professor Karl Säves graf reser sig en minnesvärd, åstadkommen af vänner och lärjungar, liksom en enkel tacksamhetens minnesvård ax rest, der skolläraren Enderbergs qvarlefvor gömmas. Inbjudningslistor att genom något yttre tecken utmärka den plats, der vår frejdade landsman mekanikern Polhem hyllar, komma snart att utfärdas.
Helsotillståndet har, synnerligast under första hälften af året, varit mycket otillfredsställande, i det barnsjukdomar börjat och i många hem skördat offer. Af under året aflidne gotländingar hafva vi, bland många andre, att anteckna borgmästare S Matthiesen, kyrkoherdarne J. Holmberg, K. Eneqvist, K. F. Herlitz, kapten J. Ahlander, konsul L. N. Boström och kantor O. Eneqvist.

Denna flyktiga återblick på det år, som nu senast flytt, visar till fyllos, att vår provins sträfvat med framgång till utveckling och förkofran. Må vi under detta nu ingångna år än ytterligare arbeta derpå och med gladt mod räcka hvarandra handen till redlig kamp för allt godt och ädelt!

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Vid Stadsfullmäktiges

samman träde sistl. tisdag blefvo i nedanstående styrelser och befattningar uti afgående ledamöters ställe följande män omvalde eller nyvalde för nästkommande är:
Drätselkammaren: handl. C. A. Wahlberg, dito L. N. Åckander och häradsskrifvaren E. Molander.
Hamndirektionen: Öfveruppsyningsmannen C. F. Thomasson, boktryckaren Th. Norrby och skeppsmätaren J. W. Herlitz.
Helsovårds-nämnden: (som efterträder forna Sundhetsnämnden, och hvilken nämnd nu nyvaldes): majoren P. F. Ihre, handl. C. A. Wahlherg, gördelmakaren P. A. Hellgren och länsbokhållaren A. Bokström. — Suppleanter: apotekaren C. J. Marelius, källarmästaren J. F. Smedman, handl. Hägg och tullförvaltaren R. Lidman.
Inqvarterings-komitéen: handl. J. L. Kahlquist, konsul G. T. Romdahl och handl. C. Procopée.
För öfrigt valdes: till revisoror för stadens räkenskaper: konsuln J. Stare, löjtnanten C. Aspegren, gördelmakaren P. A. Hellgren, handl. C. Molander, skräddarmästaren J. M. Sandström och konsul L. N. Boström.
Till revisorer för staden af Wisby spritvaruföörsäljnings-bolags räkenskaper: intendenten P. A. Säve och tullförvaltaren R. Lidman.
(W. P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 December 1874
N:r 99

Passagerare-Lista.

Med Ångf. Gotland från Stockholm d. 11 d:s
Hrr Norström, Söderberg, Lundbeck, Madsen, Lundqvist, Palm, Kolmodin, Klintberg, Pettersson, D:lle Wennerström, Hammar, Westerlund, Andersson, Captenerna Clanysen och Herlitz.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1875
N:r 38.