Målet Xanto—Valuta

har nu algjorts af Högata domstolen. Den 24 Juni 1884 sammanstötte engelska ångaren Xanto och tyske ångaren Valuta, i Östersjön öster om Fårön med den påföljd, att Xanto sjönk och Valuta, som upptog Xanto besättning, skadad måste söka nödhamn i Slite. Båda befälhafvarne stämde hvarandra med yrkande om skadeersättning.
Rådstufvurätten i Visby ansåg sammanstötningen vållad genom fel å Valutas sida och dömde dess befalhatvare och rederi, det senare dock blott med fartyg och frakt, att ersätta värdet af Xanto och dess last med tillhope 29,076 pund sterling (öfver 525,000 kr.). Svea hofrätt ansåg båda sidorna vållande till sammanstötningen och befriade derför Valutas befälhafvare och rederi från all ersättningsskyldighet.
Högsta domstolens dom, daterad 10 Februari 1888 lyder: K. M:t har i nåder låtit sig föredragas handlingarne i denna sak; och finnar ej skäl göra ändring i hofrättens dom, så vidt talan deremot blifvit fullföljd; skolande Mills (Xantos befälhafvara) ersätta motparterne deras af sakens underdåniga fullföljd föranledda kostnader med tvåhundrafemtio kronor jämte hvad som åtgår till lösen af k. m:ts dom.
Valutas talan har förts al v. häradsh. Karl Herlitz.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *