Auktion vid Stora Hästnäs.

Fredagen den 9 Mars kl. 10 f. m. låter rättaren Ferdinand Tofftén vid Stora Hästnäs medels offentlig auktion för des omyndiges räkning försälja hela lösöreboet efter sin aflidna hustru såsom: guld, siltver, mat-, te-, grädd- och förläggarskedar, 2:ne fickur, koppar-, malm-, messing-, jern- och blecksaker; glas och porslin; möbler såsom: bord, stolar en byrå, skänkar, sängställen, deribland en imperialsäng, soffor, tvättkommoder, speglar, lampor; husgeråds saker, en välstol med tillbehör, renovind, spinnrock, en mängd laggkärl m. m.; linne och sängkläder, den aflidnas rikhaltiga klädesgarderob såsom vinter- och sommarkappor, en respels, flera st. ylle- och bomullsklädningar, 2 svarta klädvingar, ylleschalar och dukar, sommar- och vinterhattar en mängd förkläden, manschetter och kragar, m. m., omkring 10 par skodon, diverse golfmattor och 2:ne st. morlam m. m.
För godkände inropare lemnas 4 månaders betalnindsanstånd andra endast mot borgen eller kontant betalning.
Bro den 27 Februari 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Dödsfall. Margareta Kristina Larsson

Tillkännagifves, att min kära maka Margareta Kristina Larsson, född 18 April 1828, stilla afled 2 Lilla Hästnäs 27 December 1878, kl. half 3 f. m., sörjd och saknad af mig, tvänne söner samt slägt och vänner.
J. P. Hejdenberg.
Rom. 7: 24. Sv. ps.-b 347: 1, 2.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har under sistlidne mars måned utbetalat följande ersättningar till försäkringstagare i Gotlands län:
för häst till: köpman Gustaf Emil Smitterberg, Sicklings i Klinte, 300 kr., lantbr. Anselm Pettersson, Smiss i Akebäck, 1,200 kr., Oskar Aug. A. Pettersson, Klintegårde i Vestkinde, 1,050 kr., Gunnar Bodin, Gramme i Lokrume, 1,200 kr., Petter A. Fohlin, Kiasslinge i Boge, 1,200 kr.;
för föl till: lantbr. A. v. Corswant, Stora Hästnäs, 95 kr., fröken Hedvig T. Jacobsson, Kyrkljuves i Vänge, 190 kr.;
för nöt till: trädg.-mäst Hans Lind, Visby, 700 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 16 november.

Ibland andra förekommo denna dag följande mål:
1) ogifta Johanna Hägvall emot åkaren Westergren om bortflyttande af ett Westergren tillhörigt, invid Hägvalls hustomt beläget svinhus. Johanna Hägvall uppgaf genom ombud, skomakaren Högström att Westergren, utom det omförmälda svinhuset, hade ladugårdshus åt fyra hästar och tveven kor, ifrån hvilka en mängd orenlighet flöt in på Hägvalls gård. För närmare utredning häraf uppsköts målet till den 30 nov.;
2) stadsfiskalen Gustafsson mot förre artilleristen Carl Modig angående fylleri å gata den 16, 19 ocb 21 förl. månad. Modig, förekallad, svarade på tillfrågan af borgrnästaren om han vore skyldig till nämnda för seelser: ”Gud bevare nådig borgmästare! jag erkänner.” Modig dömdes att böta 20 kronor;
3) muraren Daniel Lindgren dömdes att för fylleri höta 10 kr., för oljud 10 kr. och för polisbetjents ofredande 25 kr., sammanlagdt 45 kr., samt att dessutom utgifva vittnesersättning och protokollslösen;
4) ogifta Johanna Westerlund, tilltalad för att halva i ett sitt mattält vid exercisplatsen å södra byrummet sistförflutna sommar försålt spirituösa drycker, aflade värjemålsed. Utslag kommer att afkunnas den 30 nov.;
5) ynglingen Jacob Ahlgren dömdes att för andra resan fylleri å gata böta 15 kr. äfvensom 2 kr. för uteblifvande ifrån rättens sammanträde i detta mål förra gången;
6) hemmansegaren Christian Liljegren lilla Hästnäs, tilltalad för fylleri, insände ett skriftligt erkännande och dömdes att böta 5 kronor;
7) mjölhandlanden A. J. Petterson, hvilken qvarglömt sitt salubord å stadens stora torg under en natt, dömdes att derför böta 2 kronor;
8) ogifta Christina Larsson dömdes för oloflig ölförsäljning att böta 5 kr. samt att dessutom ersätta stämningskostnaden med 1 kr. 50 öre;
9) handlanden Ludvig Herlitz dömdes att för försummad gaturenhållning böta 5 kr.

Cellfängelaet den 21 nov.
Tvenne förut omnämnda, flera gånger förehafda, märkligare tjufmål, förekommo denna dag, nämligen:
1) emot förre pontonieren J. Edvall, hvilken begått en mängd stölder här i staden, hvilka han ock erkänt. Som han dessutom af egen drift uppgifvit, att han för flera år sedan begått en mängd stölder i Stockholm hos namngifna personer derstädes och skrifvelse till vederbörande angående dessa sistnämda dit afgått för upplysningars vinnande i detta utseende, men några sådana, det oaktadt, ännu icke hit ingått, uppsköts, så väl för afvaktande af dessa upplysningar, som för flera målsegares afhörande härstädes, den vidare ransakningen till den 5 december kl. 11 f. m., då särskildt målaren Olof Ehrsson, hvilken, såsom förut nämnts, inlåtit sig med Edvall i penningetransaktion med utseende på de hos kapten Arnelius stulna silfverskedar, skall hemtas till rätten, såvida han icke sjelfvilligt inställer sig;
2) emot numera på fri fot varande bonden Lars N. Martell Ekebys i Eskelhem och hans fästeqvinna, häktade Margr. Olofsdotter angående bedrägeri och stöld. Detta i flera afseenden högst hemska mål, som flera gånger förevarit, kunde icke nu heller afgöras, oaktadt alla mot Martell förekommande graverande omständigheter, utan uppsköts det till den 5 december kl. 11 f. m. Den häktade unga qvinnan, för hvilken det är lyst 3:ne gånger till äktenskap med Martell, befinner sig i långt framskridet hafvande tillstånd och synes mycket ångerfull och botfärdig, men Martell röres hvarken af hennes tårar och beklagansvärda belägenhet eller af domarens ömma och bevekliga föreställningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 November 1874
N:r 93

All jagt

å undertecknades ägor så vid Hästnäs som utanför Wisby är förbjuden och kommer har och en som påträffas sysselsatt med jagt å förutnämda ägor att derfäre lagligen tilltalas.
Wisby i Augusti 1874.
Suno Engström.
J. W. Herlitz.
Lorens Wedin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Augusti 1874
N:r 65

Öfversvämning.

Egendomen lilla Hästnäs, belägen 1/2 mil från staden, har i följd af snösmältningen blifvit så kringfluten af vatten, att källarne blifvit fylda, samt tjenstefolket med stor möda kunnat komma till uthusen, för att fodra kreaturen. Flera dylika fall omtalas från skilda delar af ön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Egendomsförsäljning.

Fabrikör Åhsberg lär sistl. tordag ha försålt sin egendom Lilla Hästnäs till landtbrukaren Hejdenberg från Norrlanda för 85,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.