Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs.

Måndagen den 3 mars kl. 11 f. m. låter herr A. von Corswant, St. Hästnäs medelst offentlig auktion försälja 20,000 kg. sortrent hanchenkorn, sotfritt, 98 ½ % grobarhet, 6,000 kg. hafre, 1 större parti särimnerbetor passande såväl till svin som hästfoder, 1 parti hö, 1 större parti potatis, professor Woltman, största stärkelseutbyte. Djur. Ett par stora grofva dragoxar, 1 valack 5 år undan Effronté och fullblodshingsten Sale Prince, körd och riden, 1 stor äldre arbetshäst, 8 st. 4 mån. grisar. Diverse åkerbruksrodskap e. maskiner. Möbler: 1 klädesskåp, soffor, stolar m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till den 1 sept. d. år, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 19 febr. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Gotlands hästavels- och hingst ägareförening

har i dag hållit sitt årssammanträde på stadshotellet under ledning av Bisp. F. Frigren.
Föreningens inkomster och utgifter hava under året balanserat å kr. 2,270:05 med en behållning låd årets slut av kr. 347:56. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Till ledamöter av denna återvaldes lantbrukaren C. Ahlsten, Koparve i Alva och nyvaldes godsägaren Hugo Karlström, Tjouls i Lummelunda. Till suppleant nyvaldes. landstingsman L. Hansson, Gagnvide i När. Revisorer blevo godsägare Erik Hansen, Norrbys i Follingbo och löjtnant E. Bonthron, Hästnäs, och suppleant för dessa lantbrukare Joh. Bergström, Nickarve i Vänge.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 Mars 1920.
N:r 72

Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs.

Lördagen iden 1 majs kl. 1 e. m. låter Konsul Jens Berneer genom offfentlig auktion försälja återstoden av myren c:a 30 tunl. i mindre delar, samt 125 tunl. skogsmark indelat I skif ten Om 10 å 20 tunl.
Blivande odlingslån å myren, som av köpare skola övertagas kommer först att amorteras efter 7 A 8 år. Vid samma tillfälle kommer en del av släketäkten att försäljas. Betalnings- och övriga vinkar tillkaulagivas vid auktionen. Obs. Samlingen skar å gården.
Visby den 23 april 1920.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Valnämderna.

Till ordförande i valnämnden för Visby sockens valdistrikt har k. befhde förordnat förvaltaren Oscar Roswall ä Stora Hästnäs i stället för godsägaren Arthur von Corswant, vilken avsagt sig uppdraget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Borgenärerna uti urarfva konkursen

efter aflidne hemmansägaren Johan Lindvall på St:a Hästnäs äfvensom inteckningsinnehafvarne uti 7/64 mtl S:ta Hästnäs kallas att sammanträda i sterbhuset den 19 innevarande Maj kl. 1 e. m. för att antaga eller förkasta vid då blifvande auktion å massans fastighet skeende anbud.
Bro den 1 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Auktion.

Lördagen den 19 Maj från kl. 10 f. m. låta borgenärerna i Johan Lindvalls vid Hästnäs (Visby norra landsförsamling) urarfva konkurs medels offentlig frivillig auktion försälja 7/64 mant. St. Hästnäs samt hela lösöreboet, bestående af: sillvar-, koppar-, malm-, jern, och blecksaker; möbler, såsom bord, stolar, skänkar, skåp, soffor, kistor, bunnar, baljor och spann; åker- och körredskap; vagnar plogar harfvar och mullfösor; kreatur: 1 par osar, kor, ungnöt sch får; linne och sängkläder, den aflidnes gångkläder och skodon m. För lösa egendomen tunnas godkände köpare 3 månaders betalningsanstånd. För fastigheten now utbjudas kl. 1 e.m. skall ställas nöjaktig borgen för kvad som öfverstiger inteckningsbeloppet, öfriga vilkor tillkännagifvas före utropet.
Bro den 4 Maj 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Borgenärerna uti urarfva konkursen

efter aflidne hemmansägaren Johan Lindvall på St:a Hästnäs äfvensom inteckningsinnehafvarne uti 7/64 mtl S:ta Hästnäs kallas att sammanträda i sterbhuset den 19 innevarande Maj kl. 1. e. m. för att antaga eller förkasta vid då blitvande auktion å massans fastighet skeende anbud.
Bro den 1 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Kungörelse.

Visby stads- och landsförsamlingars vid kyrkostämma röstberättigade medlemmar kallas till extra kyrkostämma tisdagen den 24 uti innevarande månad kl. 6 e. m. å vanligt ställe, och förekomma dervid följande ärenden :
1) Val af en ordinarie lärare vid Visby folkskola.
Å förslaget äro uppförda: i 1:sta rummet folkskolläraren P. J. Gerden, i 2:dra rummet folkskolläraren M. Lindström, i 3:e rummet folkskolläraren B. Selander.
2) Skolrådets hemställan till stämman att antaga ende sökanden till ordinarie folkskollärarebefattningen vid Hästnäs, folkskolläraren Aug. Rundqvist.
3) Val af en ledamot i skolrådet efter med döden atgångne ledamoten läroverksadjunkten doktor O. Rosman.
4) Kyrkorådets hemställan om anslag till nödiga reparationer å kyrkoherde-, kaplans- och klockareboställena.
5) Konsul G. T. Romelahls anhållan om kyrkostämmans yttrande öfver en af honom tillärnad ansökan oro något offentligt erkännande åt en af hans arbetare.
6) Tvänne ifrågasatta årliga kollekter, en till biblar åt konfirmander, en till stadsmissionen.
Visby den 14 April 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Det uppskjutna målet mellan ogifta Ida Karlsson från Hästnäs och snickaregesällen Karl Lingvall angående barnuppfostringsbjelp afdömdes i dag af rådhusrätten sa, att Lingvall förstandigades att öka på uppfostringsbidraget från 3 till 4 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Mot handlanden Emil Gerle hade riksbanken och Gotlands enskilda bank yrkat ansvar för vårdslöshet mot borgenärer i en så lydande stämning:
Enär handlanden Emil Gerle, hvilken 7 December 1887 afträdt sin egendom till konkurs, dels genom vingleri i växelrörelse, dels genom oordentlig bokföring och dels derigenom att han, sedan han kommit på sådant obestånd, att han, bort inse, att han ej kunnat rätt för sig göra, i uppenbar afsigt att fördröja konkursens utbrott fortsatt, sin rörelse och derunder upplånat penningar och varor, gjort sig skyldig till uppenbar vårdslöshet mot sina borgenärer, får styrelsen för Riksbankens afdelningekontor i Visby härmed vördsamt anhålla om laga kallelse och stämning å honom med yrkande, att han härför mätte ådömas ansvar enligt 23 kap. 3 § strafflagen.
I den berättelse som köpmannaföreningens ombud herr A. Agrell afgifvit till borgenärerna efter granskningen af gäldenärens böcker anmärker han att för år 1883 visserligen synes vara en vinst å rörelsen af 500 kr., men att sedan under de 3 följande åren en brist uppstått af öfver 37,000 kr., deraf för 1886 ensamt 19,000 kronor. Ingenstädes kunde egentligen skönjas huru affärerna stått, då aldrig något lagenligt bokslut gjorts eller någon verklig balansräkning förefans. Dessutom voro inventarierna upptagna till skäligen höga värden. Mot bokföringen i öfrigt anmärktes, att gäldenären ej fört dagbok, samt ej noterat sina växlar och de borgensförbindelser, han dels gitvit och dela erhållit, det senare af J. P. Åberg till nästan oinskränkt belopp. Kassaboken hade ej varit paginerad och journalen ofullständig. Då sålunda gäldenären, gjort sig skyldig till vingleri och bort inse under flere år att ställningen vore ohållbar, mon ändå för att fördröja konkursens utbrott upplånat penningar och varor och då dessutom ofvan anmärkte oegentligheter och fel i bokföringen förekomma, anser han gäldenären hafva gjort sig skyldig till uppenbar, grof vårdslöshet mot sina borgenärer.
Med öfverlemnande af ofvanstående berättelse, öfverlemnades också från kärandesidan målet, men svaranden begärde genom sitt ombud skriftligen 6 veckors uppskof för att afgifva slutligt svaromål. Rätten nedsatte dröjsmålet till 4 veckor.

Målet mellan bryggeribolaget och Johanna Vesterlund förevar i dag ånyo, hvarvid genkäranden, Vesterlund, fick såsom vittnen hörda tullförvaltare Lyth, handl. J. F. Nilsson, bokh. R. Pettersson och J. G. Herlitz, hvilka skulle intyga att det egentligen varit för Vesterlund räkning konsul Romdahl 1883 i Dec. köpt huset 57-58 söder för staden. Detta tycktes dock ej framgå af vittnesmålen. Genkäranden begärde uppskof, käranden öfverlemnede målet och yrkade ansvar å Vesterlund för obehörig rättegång samt för äreröriga beskyllningar mot käranden att han skulle svikligen tillskansat sig en hennes utskänkningsrättighet. Målet uppsköts 3 veckor.

För barnuppfostringsbidrag hade ogifta Ida Karlsson från Hästnäs instämt snickaregesällen Karl Lindvall. Svaranden hade aldrig nekat att betala uppfostringshjelp och hade också erlagt denna med 3 kr. i månaden från barnets födelse 17 April 1887 till 17 Mars i år. Nu fordrades 5 kronor i månaden. Lindvall sade sig ej hafva råd att betala mera än 3, om hvilken summa han kommit öfverens med Ida Karlsson. För att höra vittnen angående detta uppsköts målet.

Hvad vi sluppit äta. Under Mars månad hafva af länsveterinären till försäljning förbjudits här i staden 3 lösa och sladdriga kalfkött, torgförda af hemmansägaren Karl Pettersson, Homa i Stenkumla, Båtsman F. Qviberg, Endre, och hemmansägaren Petterson från Sjonhem.

Nedsatt straff. Arbetaren Fredrik Vilhelm Nyman, som af Gotlands södra häradsrätt 3 Januari i år dömdes för 4 resan stöld till 10 års straffarbete och 10 års vanfräjd har besvärat sig hos hofrätten, som nedsatt strafftiden till 5 år och 6 månader.

Svårt våld. I onsdags stod vid rådhusrätten i Stockholm en bageriarbetare J. J. Löfqvist, född 1869 å Gotland, tilltalad för svårare knifskäring, föröfvad mot en annan bageriarbetare Berggren och en tjensteflicka Elin Johansson, anstäld hos bagaren Hellsten. Löfqvist och Berggren hade måndagen den 19 d:s varit ute till sammans å åskilliga utskänkningsställen. Sedan de derunder berusat sig, komma de å Repslagaregatan i ordväxling och handgemäng, hvarunder Löfqvist blef kullslagen af Berggren. Af polisen blefvo de emellertid snart åtskilda.
Senare på aftonen uppsöktes Löfqvist åter af Berggren i omnämda Hellstens bageri, hvarest den tilltalade egt anställning, och då hade Löfqvist rusat på Berggren och huggit honom med en fällknif två djupa sår, ett i högra låret och ett i högra armen. Flickan Johansson hade nu, på den sårades rop, skyndat till för att afstyra vidare våld, men råkade derunder sjelf ut för Löfqvist knif, som afskar en sena å flickans ena handled och derjämte orsakade en ymnig blodförlust.
De båda sårade hade sedan dess vårdats å Serafimerlasarettet och komma antagligen att lida rätt svåra framtida men af våldet. Det oaktadt yrka de dock ej ansvar å Löfqvist, hvilken nu sitter i häkte.
Målet uppsköts på 8 dagar, för att rätten måtte få tillfälle att höra lasarettläkarnes utlåtande om saken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27