Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har under sistlidna december månad utbetalt ersättningar till följande personer inom länet: landtbr. Joh. Johansson, Larsarfve i Roma, kr. 700:-, landtbr. Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume kr. 400:- och herr Edv. Christiansson, Snögrinda i Klinte kr. 2,800:-, hvar och en för en häst, samt till landtbr. Arthur von Corswant å St. Hästnäs, kr. 60:- och kapten Fritz Beselin, Gane gård, kr. 67:- för ett föl.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs.

Måndagen den 3 mars kl. 11 f. m. låter herr A. von Corswant, St. Hästnäs medelst offentlig auktion försälja 20,000 kg. sortrent hannchenkorn, sotfritt, 98 ½ % grobarhet, 5,000 kg. hafre, 1 större parti särimnerbetor passande såväl till svin- som hästfoder, 1 parti hö, 1 större parti potatis, professor Woltman, största stärkelseutbyte. Djur. Ett par stora grofva dragoxar, 1 vallack 5 år undan Effronté och fullblodshingsten Salc Prince, körd och riden, 1 stor äldre arbetshäst, 8 st. 4 mån. grisar. Diverse åkerbruksredskap o. maskiner. Möbler: 1 klädesskåp, soffor, stolar, m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände köptre till den 1 sept. d. år, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 19 febr. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs.

Måndagen den 3 mars kl. 11 f. m. låter herr A. von Corswant, St. Hästnäs medelst offentlig auktion försälja 20,000 kg. sortrent hanchenkorn, sotfritt, 98 ½ % grobarhet, 6,000 kg. hafre, 1 större parti särimnerbetor passande såväl till svin som hästfoder, 1 parti hö, 1 större parti potatis, professor Woltman, största stärkelseutbyte. Djur. Ett par stora grofva dragoxar, 1 valack 5 år undan Effronté och fullblodshingsten Sale Prince, körd och riden, 1 stor äldre arbetshäst, 8 st. 4 mån. grisar. Diverse åkerbruksrodskap e. maskiner. Möbler: 1 klädesskåp, soffor, stolar m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till den 1 sept. d. år, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 19 febr. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Gotlands hästavels- och hingst ägareförening

har i dag hållit sitt årssammanträde på stadshotellet under ledning av Bisp. F. Frigren.
Föreningens inkomster och utgifter hava under året balanserat å kr. 2,270:05 med en behållning låd årets slut av kr. 347:56. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Till ledamöter av denna återvaldes lantbrukaren C. Ahlsten, Koparve i Alva och nyvaldes godsägaren Hugo Karlström, Tjouls i Lummelunda. Till suppleant nyvaldes. landstingsman L. Hansson, Gagnvide i När. Revisorer blevo godsägare Erik Hansen, Norrbys i Follingbo och löjtnant E. Bonthron, Hästnäs, och suppleant för dessa lantbrukare Joh. Bergström, Nickarve i Vänge.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 Mars 1920.
N:r 72

Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs.

Lördagen iden 1 majs kl. 1 e. m. låter Konsul Jens Berneer genom offfentlig auktion försälja återstoden av myren c:a 30 tunl. i mindre delar, samt 125 tunl. skogsmark indelat I skif ten Om 10 å 20 tunl.
Blivande odlingslån å myren, som av köpare skola övertagas kommer först att amorteras efter 7 A 8 år. Vid samma tillfälle kommer en del av släketäkten att försäljas. Betalnings- och övriga vinkar tillkaulagivas vid auktionen. Obs. Samlingen skar å gården.
Visby den 23 april 1920.
Karl Dassow.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Valnämderna.

Till ordförande i valnämnden för Visby sockens valdistrikt har k. befhde förordnat förvaltaren Oscar Roswall ä Stora Hästnäs i stället för godsägaren Arthur von Corswant, vilken avsagt sig uppdraget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Borgenärerna uti urarfva konkursen

efter aflidne hemmansägaren Johan Lindvall på St:a Hästnäs äfvensom inteckningsinnehafvarne uti 7/64 mtl S:ta Hästnäs kallas att sammanträda i sterbhuset den 19 innevarande Maj kl. 1 e. m. för att antaga eller förkasta vid då blifvande auktion å massans fastighet skeende anbud.
Bro den 1 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Auktion.

Lördagen den 19 Maj från kl. 10 f. m. låta borgenärerna i Johan Lindvalls vid Hästnäs (Visby norra landsförsamling) urarfva konkurs medels offentlig frivillig auktion försälja 7/64 mant. St. Hästnäs samt hela lösöreboet, bestående af: sillvar-, koppar-, malm-, jern, och blecksaker; möbler, såsom bord, stolar, skänkar, skåp, soffor, kistor, bunnar, baljor och spann; åker- och körredskap; vagnar plogar harfvar och mullfösor; kreatur: 1 par osar, kor, ungnöt sch får; linne och sängkläder, den aflidnes gångkläder och skodon m. För lösa egendomen tunnas godkände köpare 3 månaders betalningsanstånd. För fastigheten now utbjudas kl. 1 e.m. skall ställas nöjaktig borgen för kvad som öfverstiger inteckningsbeloppet, öfriga vilkor tillkännagifvas före utropet.
Bro den 4 Maj 1888.
JOHAN EKELÖF.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Borgenärerna uti urarfva konkursen

efter aflidne hemmansägaren Johan Lindvall på St:a Hästnäs äfvensom inteckningsinnehafvarne uti 7/64 mtl S:ta Hästnäs kallas att sammanträda i sterbhuset den 19 innevarande Maj kl. 1. e. m. för att antaga eller förkasta vid då blitvande auktion å massans fastighet skeende anbud.
Bro den 1 Maj 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Kungörelse.

Visby stads- och landsförsamlingars vid kyrkostämma röstberättigade medlemmar kallas till extra kyrkostämma tisdagen den 24 uti innevarande månad kl. 6 e. m. å vanligt ställe, och förekomma dervid följande ärenden :
1) Val af en ordinarie lärare vid Visby folkskola.
Å förslaget äro uppförda: i 1:sta rummet folkskolläraren P. J. Gerden, i 2:dra rummet folkskolläraren M. Lindström, i 3:e rummet folkskolläraren B. Selander.
2) Skolrådets hemställan till stämman att antaga ende sökanden till ordinarie folkskollärarebefattningen vid Hästnäs, folkskolläraren Aug. Rundqvist.
3) Val af en ledamot i skolrådet efter med döden atgångne ledamoten läroverksadjunkten doktor O. Rosman.
4) Kyrkorådets hemställan om anslag till nödiga reparationer å kyrkoherde-, kaplans- och klockareboställena.
5) Konsul G. T. Romelahls anhållan om kyrkostämmans yttrande öfver en af honom tillärnad ansökan oro något offentligt erkännande åt en af hans arbetare.
6) Tvänne ifrågasatta årliga kollekter, en till biblar åt konfirmander, en till stadsmissionen.
Visby den 14 April 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32