Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby: 28 Oktober, slup Elida, Olsson, Stavanger, sill ångaren Otto Åberg, Weile, tomt fartyg; 29 Oktober, brigg Dorette, Nyström, Blyth, stenkol. — Till Klinte; 23 Oktober, skonert Fritjof, Afvelin, Kiel barlast; 27 Oktober, jakt Josefina Paxon, Wismar, barlast. ,

Utgångna: Från Visby: 30 Oktober jakt Teodor Toffién, Vestervik, kalk. — Från Klinte: 22 Oktober, jakt Fyra Systrar, Löfberg, utrikes Östersjöhamn, kalk och trävaror; 26 Oktober, skonert Lina Pettersson, Wismar, kalk och trävaror.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 29 Okt.: rektor Jacobson, hrr Grönstrand, Engström; frå Kolmodin. — Med Tjelvar 31 Okt.: redaktör Jeurling, löjtnant Kolmodin; frök:na Larsson, M. Larsson.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt. I dag meddelades följande utslag:
I målet mellan hemmansägaren J. Pettersson,

Väte och urmakaren G. Forsberg angående den vilsekomna klockan, och dömdes Forsberg, enär han utlemnat klockan till annan än kärandens ombud att ersätta uret med 35 kronor samt gälda Petterssons kostnader i målet med 44 kronor. Kärandens yrkande om ansvar å Forsberg för förskingring, hade rådhusrätten ej ansett sig böra till pröfning upptaga.

Frälsningsarmén och krigsmakten. F. d. artilleristen O. Svenson fick för de tre käpprapp han tilldelat dörrvårdaren Pettersson vid frälsningsarmén böta 20 kronor samt ersätta vittnen med 3 kronor.

För uraktlåten tullförpassning å 14 kärl spirituosa dömdes skepparen K. A. Larsson å jakten Albert från Öland att böta 20 kronor.

Vådaed med anledning af eldsvåda 2 sistlidne April, då ett spinneri vid Pilemyr i Veskinde uppbrann, aflades i dag inför rådhusrätten af ägaren, Oskar Leonard Bjersander,

Hvad vi sluppit äta. Den 19 Oktober förbjöds till försäljning ett styckadt nötkreatur, löst i köttet och missfärgadt, som torgfördes af husbohden Hans Hansson, Snovalds, Alskog.

Stöld. Kronobåtsmannen Peter August Viberg Karlström från Tystebol i Stenkyrka församling på Gotland, efter uppgift född 4 April 1866 i Visby, har 23 d:s blifvit i Karlskrona bäktad för stöld.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Från landsbygden.

Ejsta, 29 Okt.
Ayrshire-ras.
Af de från Skåne i denna månad hemkomna landtbruks-eleverna hade Björkqvist från Väte med sig trenue qvigkalfvar och en tjurkalf, samt Gottberg från Ejsta en qvigkalf, af nämda ras, alla köpta på Svenstorp för tjugusex kronor och femtio öre stycket, en vecka gamla. Tillsammans med frakten till Visby uppgick hvarje kalf inalles till trettiotvå kronor, hvilket pris nästan motsvarar en Gotlands mjölkko.

Välvilja mot folkskollärare.
Ejsta, Fröjel och Levide skoldistrikt hafva höjt sina folkskollärares pension efter sjuhundra kronor egentlig lön, hvadan dessa skollä rare vid afskedstagandet hvardera hafva att påräkna en årlig pension af fembundratjugufem kr. i stället för den vanliga fyrahundrafemtio kr.

Hemse, 28 Okt.
Ett nytt färgeri
har af fabrikör Sandbeck satts i gång i aflidne färgaren A. J. Utterbergs förra bostad vid Nyby i Alfva.

Stöld.
Vid Gudings i Alfva, då en vid gården anstäld dräng på aftonen (för några dagar sedan) lemnade sitt rum och ingick för aftonspisning, banade en qvick tjuf sig i väg på lätta fötter fram till drängstugan och smög sig in och tillgrep ett å väggen hängande silfverfickur samt en mössa och ur kistan 50 kr. i penningar och undslapp lyckligt. Tillgreppet af uret syntes hafva ångrat tjufven ty följande morgon befans klockan vara lagd å en grindstolpe vid allmänna landsvägen i närheten af gården, mössan hade äfven tjufven hängt upp i ett staket och återficks äfven den af dess ägare. Spaningar pågå efter tjafven.

Sundre, 29 Okt.
Från sjöolyckan
i Sundre förra veckan, då hemmansägaren N. Larsson och dennes son Niklas från Hallbjens omkommo, kan antecknas att flere båtar med besättning under loppet af sistl, måndag voro sysselsatta med sökandes efter de så sorgligt omkomne, men allt utan resultat; Dock påträffades vid tillfället de drunknades garn, som befunno sig i orubbadt tillstånd på sin plats i Refviken, hvadan med säkerhet kan altagas att olyckan timat bittida på morgonen, samt att troligtvis den usla båten gått sönder och således förorsakat de båda männens död.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Från sjön.

I onsdags e.m.kl. 5,30 inkom till Ystads hamn danska skonaren Anna Victoria i marvatten. Han flöt på sin planklast och blef inbogserad af ångaren Lennart Torstensson, som träftat skonaren utanför Möen i mycket nödstäld belägenhet. Skonaren hade på resa från Kalevor Aarhus i Danmark utanför Bornholm råkat ut för en orkan, som alldeles sönderslitit dess segel. Då kaptenen märkte, att fartyget dessutom sprungit läck, hissade han nödflagg, hvilket märktes af en tysk slup, som dock ej brydde sig derom. Strax derefter anlände Lennart Torstensson.
Besättningen är räddad, men befinner sig i ett mycket ömkligt tillstånd.
— Skonaren Manit, kapten J. G. Sohlberg, ilandåref i tisdags f.m, i Sandviks hamn, der den skulle intaga stenlast på Stockholm. Fartyget är vrak. Under natten rådde orkanstorm. Orsaken till olyckan var att moringsringarne sprungo. Fartyget hemmahör i Stockholm och lär vara oassureradt.
— I ondags öfverseglades skonaren Maria, kapten Brandt, hemmahörande i Höganäs och på resa från Gefle till utländsk hamn, af ångfartygsaktiebolaget Södra Sveriges ångare Konung Oskar.
Olyckshändelsen inträffade vid pass kl. half 4 e.m. Konung Oskar hade atgått från Karlshamn till Ystad med last af styckegods och hunnit utanför Cimbrishamn, då den plötsligt rände mot skonaren Maria, hvilken träffades midskepps. Verkningen af sammanstötningen var högst betydlig, skonarens ena sida bokstafligen klöfs, och Konung Oskars förstäf formligen uppfläktes. Skonaren fyldes genast med vatten och likaså förrummet å ång båten. Vinden var vid sammanstötningen SSV. Emellertid flöt skonaren på sin last, och den illa skadade ångaren tog skonaren på släp samt sökte sig tillbaka till Karlshamn dit den inkom i onsdags afton. Konung Oskar ligger förtöjd vid hamnhagen, skonaren har förankrats ute på redden. Kapten Åberg var vid det tillfälle, då sammanstötningen inträffade, nere i matsalongen för att spisa middag, och fartyget manövrerades af andre styrmannan.
Konung Oskars skador äro högst betydliga och nog torde den vara omöjlig för vidare trafik under detta seglationsår. Troligen är den bygd af svensk plåt, ty inga bräckor i plåten förefinnas, fastän plåten i stäfven delvis är så ’ hopskrynklad, som ett papper blir, om man kramar ihop det. Lossning af en del af lasten, likasom förrummets länsning från vatten pågår. Man ämnar i Karlshamn söka reparera fartyget så pass, att det kan gå till docka för undergående af grundlig reparation.
Bolaget Södra Sverige gör genom denna sammanstötning en ny, känbar förlust, då dess fartyg äro oassurerade.
— Såsom i fredags omtalades, har skonerten Göthe förolyckats i Nordsjön, Härom föreligga nu närmare upplysningar: Under befäl af kapten N. C. Bökman afseglade i Vestervik hemmahörande skonerten Göthe, fredagen 7 dennes på förmiddagen från Hull till hemorten med last af kol och rapskakor.
Färden gynnades under de första dagarne af tämligen godt väder och lagom vind, till på måndagen, då vinden öfvergick till storm med orkanlika regn- och hagelbyar. På torsdagen tilltog stormen med förökad styrka och hög sjö. På fredagsmorgon öfvergick stormen till fall orkan med hagelbyar och hög brytande sjö. Fartyget arbetade våldsamt under ständiga öfverspolningar. Kl. 11 på f.m. slog en brottsjö öfver fartyget, hvilken dock icke gjorde någon skada. Kl. 1/2 12 kom ånyo en, som slog in styrbords bredgång från storriggen akterut, sönderbräckte stöttor och skandäck samt raffens styrbordssida. Allt som befans i kajutan slogs loss. Båda pumparna sattes ögonblickligen i gång, men det var omöjligt att hålla fartyget läns, då vattnet obehindradt inströmmade genom de hål, som uppstått efter de bortslagna stöttorna. Skandäcksnåten stodo äfven öppna, och den ena sjön efter den andra rullade fritt öfver däcket och fylde rummet så att fartyget började sjunka.
Så fort sig göra lät, iordningstäldes storbåten. Besättningen, bestående af 5 man, hunno knäpt att lemna fartyget förrän detsamma försvann i djupet. Genom den höga sjön: var det svårt att navigera båten, hvars kurs ögonblickligen sattes på ett barkskepp, som befann sig något i lä om olycksstället.
Dels genom den höga sjön, och dels genom fartygets slingringar och våldsamma arbete omöjliggjordes ombordstigandet, hvarför räddningen måste försiggå medels från fartyget utkastade linor. En och en af besättningen fastgjorde sig vid en sådan lina, kastade sig i sjön och blef på så sätt upphalad på fartyget. KI. 1 voro alla lyckligt och väl ombord & det räddande fartyget, som befans vara barkskeppet Aina från Nystad i Finland.
Den 20 Oktober blef Göthes besättning landsatt i Köbenhavn.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Lagfart

söktes i dag hos rådbusrätten af J. Uppenberg såsom förmyndare för omyndige Johan Emil Uppenberg samt af dennes fader Johan Uppenberg å hus och tomt nr 89 i Klinterotens 3 qvarter som försålts till snickaren Karl Olsson för 1,250 kronor.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Arrendeauktion

förrättades 28 dennes: på Iandskontoret å indragna länsmansbostället 1/2-mantal nr 13 Boterarfve i Sanda socken. Högsta anbudet afgafs med 210 kr. för år af extra kronojägaren E. Andersson Lindskog, men kunde ej antagas, enär borgensmännens vederhäftighet ej var styrkt i laga ordning. Något vidare anbud gjordes ej.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Sjöförklaring

afgafs vidrådhusrätten i dag af befälhafvaren å skeppet Moya, kapten Eklund, hvilken förra söndagen höll på att lida skeppsbrott i hamnen. Förklaringen meddelade, att Moya vid utgåendet från Blyth legat 15 fot djupt akter och 14 fot 8 tum förut och styrktes af konstapeln J. Vahlbeck och matrosan O. J. Hammarström.
Likaledes afgafs sjöförklaring af briggen Dorette kapten Nyström, som i torsdags grundstötte vid Vestergarn. Protesten, som styrktes af styrman J. Jakobsson samt matroserna J. Pettersson och F. Broman, innehöll att Dorette, ehuru lotsflagg hissats, ej erhållit lots, antagligen på grund af det svåra vädret, hvarför kaptenen på eget bevåg sökte gå i hamn, men högg då fast, kom åter loss och var läck.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.

Utan lots

hade så när ångaren Otto, kapten Åberg, blifvit, då fartyget i lördags morse vid 8 tiden skulle inlöpa i härvarande hamn. Ångaren, som nu ligger här och intar kornlast för handl Gerle, kom söderifrån, signalerade i god tid efter lots, men lotsen Zetterqvist, hvilken för tillfället lärer haft både vakten och tur att lotsa, fans ej tillstädes utan kom springande ned till kajen först då ångaren redan var innanför vågbrytaren.
Lotslärlingen Melander hade under tiden fått med sig ett par man och gått ut mot ångaren samt inlotsade den lyckligt.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 31 Oktober 1887.
N:r 87.