HILDA BACHÉRS Modeaffär

rekommenderas till fortfarande förtroende, är nu tillökt med ettnytt modernt lager för säsongen.
Äldre Filthattar realiseras till 1 kr. st. och derunder, gamla hattar moderniseras hos
HILDA BACHÉRS.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 3 Oktober 1887.
N:r 79.

Carolina Petterssons Modehandel,

som nu blifvit försedd med ett nytt och modernt lager af i Hattar och Monteringsartiklar, såsom slät och fasonerad Plysch, Moaréband, Fantasiplymer m. m., äfvensom Jabot, Flor och Krås m, m. rekommenderas med billiga pris och välgjordt arbete.
Gamla hattar moderniseras!
Carolina Pettersson,
S:t Hansplan.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 3 Oktober 1887.
N:r 79.

Medelst offentlig auktion,

som förrättas å bärvarande tullkammare Tisdagen den Elfte dennes klockan 12 middågen, försäljas för Kongl. Tullverkets räkaing till den bögstbjudandes fria disposition att genast derefter tillträdas följande vid Sandviken i Östergarng socken belägna jordlägenheter, nemligen:
En åker. om 2 tunnland eller 98 ar, 73 qv.m., 13 qv.-dm. och 2 qv.-mm , bestående af sandjord och klappersten, samt
En äng, om cirka 5 tunnland eller 2 har, 46 ar, 82 qv.-m., 82 qv.-dm. och 55 qv.-mm., bestående hufvudsakligast at sandjord, ena hälften odlad ock den andra glest bevuxen med furuskog.

Dessa egor, som säljas med den rätt Tullverket ionehar desamma och med skyldighet för köparen att, derest icke hela köpeskillingen gebdast erlägges vid auktionstillfället, afbetala minst en fjerdedel deraf samt ställa nöjaktig säkerhet för det öfrigas iöbetålande inom tre månader efter auktionen, äro belägna intill hvarandrä, behörigen kartlagda samt försvarligt häfdade och stängda, och fioneg till dem lagligen bestämd släketägt vid stranden af den närbelägna Säaodvikev. Närmare upplysniogar meddelas å tullkammaren.
Visby Tullkammare den 1 Oktober 1887.
J. F. Lyth. Joh. Fr. Hagström.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 3 Oktober 1887.
N:r 79.

Gotlands läns Hushållningssällskap

kallas härmed till ordinarie sammankomst fredagen den 14 Oktober kl. 11 f.m. i Länsstyrelsens sessionsrum, hvarvid förekomma
Revisionsberättelse öfver sällskapets förvaltning ochråkenskaper jämte konung Carl Johans fonds för 1886.
Kallelse af nye ledamöter på förslag af gillena eller af enskilde ledamöter.
Val af ledamot i folkhögskolansstyrelse för 2 år, efter afgående hr O. Carlstedt och af suppleant i samma styrelse likaledes för 2 år, efter afgående hr L. Norrby.
Val af ledamot i styrelsen för slöjdskolan för 5 år efter afgående hr P.A. Hellgren.
Val af ledamot i revisionen af Visby Spritvaruförsäljningsaktiebolags förvaltning 1886—87.

Förvaltningsutskottet
kallas att sammanträda torsdagen den 13 Oktober kl. 11 f.m. å samma ställe.
Visby i September 1887.
E. POIGNANT.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 3 Oktober 1887.
N:r 79.

Borgenärerna

uti A. A. Johanssons i Barlingbo konkurs kallas att sammanträda å stadsbotellet i Visby torsdagen den 20 innevarande Oktober kl. 11 f.m., för att erhålla del af gäldenärens till Gotlands norra bäradsrätt ingilna besvär öfver borgenärernas beslut den 22 sist). September, hvarigenom han vägrats underhåll.
Bro den 1 Oktober 1887.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 3 Oktober 1887.
N:r 79.